BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Becla Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozumienie rozwoju zrównoważonego i trwałego (rozwoju zintegrowanego) a sposoby jego pomiaru : wybrane problemy metodologiczno-metodyczne
Understanding of Sustainable Development (Integrated Development) and Ways of Its Measurement: Selected Methodological and Methodical Problems
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 12-25, rys., bibliogr. s. 25
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju, Rozwój zrównoważony, Pomiary
Development strategy, Sustainable development, Measurement
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q01
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule autorzy podjęli problem pomiaru rozwoju zrównoważonego i trwałego oraz przedstawili elementy dorobku nauki polskiej w tym zakresie. Zaprezentowali stan badań nad rozwojem zrównoważonym i trwałym w literaturze polskiej. Dokonali identyfikacji niektórych wyzwań poznawczych, predykcyjnych i decyzyjnych, generowanych przez rozwój zrównoważony i trwały w sferze jego pomiaru. Autorzy omówili problemy wdrażania strategii rozwoju zrównoważonego i trwałego w Polsce w kontekście ich pomiaru. Opisali pięć możliwych sposobów wyznaczania zmiennych do systemu wskaźników rozwoju zrównoważonego i trwałego. Szczególną uwagę poświęcili podejściu opartemu na kryterium optymalizacji takiego systemu wskaźników. (abstrakt oryginalny)

The paper undertakes the problem of measuring sustainable development (SD) and presents some of the attainments of Polish scholars in this field. The authors discuss the current state of studies into sustainable development in the Polish literature. They also identify selected cognitive, predictive and decision-related challenges generated by SD as regards its measurement. The authors examine the problems associated with the measurement of SD strategies implemented in Poland. Five possible ways of identifying variables for a system of SD coefficients are proposed. Special attention is paid to the approach based on the criterion of optimization of such a system of coefficients. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T., Czaja S., 2009, Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach naukowych, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, D. Kiełczewski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
  2. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., 1991, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  3. Jabłońska A., 1988, Stagnacja sekularna kapitalizmu, seria: Ekonomia XX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  4. Kozłowski S., 2002, Ekorozwój. Wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Kozłowski S., 1997, W drodze do ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Poskrobko B., 1998, Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  7. Wskaźniki ekorozwoju, 1999, T. Borys (red.), Wydawnictwo "Ekonomia i Środowisko", Białystok.
  8. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, 2005, T. Borys (red.), Wydawnictwo "Ekonomia i Środowisko", Warszawa-Białystok.
  9. Żylicz T., 2004, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu