BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Graczyk Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju energetyki
Indicators of Sustainable Energy Development
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 53-68, tab., bibliogr. s. 67-68
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Energetyka, Monitorowanie procesów
Sustainable development, Energetics, Process monitoring
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q01, Q48, C82
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia zrównoważonego rozwoju energetyki i wskaźników służących ocenie rozwoju energetyki w wymiarach: społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Została podjęta próba oceny pod kątem przydatności wskaźników do monitorowania zrównoważonego rozwoju energetyki w Polsce. Zrównoważony rozwój energetyki to proces trwałego, bezpiecznego i efektywnego zapewniania energii na potrzeby zrównoważonego rozwoju. Wzorcem, który sprzyja do stworzenia zespołu wskaźników monitorujących ten rozwój, jest system zaproponowany przez IAEA. Stosowane na poziomie unijnym wskaźniki Eurostatu nie dostarczają natomiast wystarczającej informacji szczególnie o badaniach i porównaniach wymiaru społecznego. Monitoring zrównoważonego rozwoju energetyki powinien być bardzo funkcjonalny w ocenie realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zestaw wskaźników proponowanych w tej strategii do oceny jej postępów jest bardzo jednostronny i ograniczony. Zastosowanie zestawu wskaźników, kompleksowo ujmujących rozwój energetyki, może przyczynić się do określenia tego rozwoju w sposób bardziej zrównoważony. Wskaźniki stosowane przez Eurostat nie pozwalają na monitorowanie zrównoważonego rozwoju energetyki, a jedynie wybranych jego elementów. Jednocześnie Główny Urząd Statystyczny nie przygotowuje odrębnych opracowań na temat zrównoważonego rozwoju krajowej energetyki. Dla oceny zrównoważonego rozwoju energetyki na poziomie krajowym i porównań międzynarodowych, wskaźniki mogą jednak być uzupełnione na podstawie danych z istniejących opracowań. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the concept of sustainable energy development and indicators for evaluating the development of the energy sector in social, economic, and ecological dimensions. An attempt is also made to evaluate the usefulness of the indicators for monitoring the development of sustainable energy in Poland. Sustainable energy development means a process of sustainable, safe and effective energy supply for sustainable development. The system that the IAEA proposes to develop relies on a set of monitoring indicators, and seems to be a useful model, although the EU-level Eurostat indicators do not provide sufficient information, particularly for the study and comparison of the social dimension. Monitoring of sustainable energy development should be very helpful in evaluating the implementation of the Strategy for Responsible Development. The set of indicators proposed in this strategy for assessing its progress is very one-sided and limited. The use of a set of indicators that comprehensively address the development of energy could contribute. The indicators used by Eurostat do not allow monitoring of the sustainable development of the energy sector but only its selected components. GUS (the Central Statistical Office in Poland) also does not prepare separate studies on the sustainable development of the national energy sector. For the assessment of sustainable energy development at national level and for international comparisons, indicators may, however, be supplemented on the basis of data from the existing studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T, Fiedor B., 2008, Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju - przyczynek do dyskusji, [w:] Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, M. Plich (red.), GUS, Departament Rachunków Narodowych, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.
 2. Borys T., 1999, Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo "Ekonomia i  Środowisko", Białystok.
 3. Efektywność wykorzystania energii w latach 2003-2013, 2015, GUS, Warszawa.
 4. Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 roku, 2016a, GUS, Warszawa.
 5. Energy indicators for sustainable development: guidelines and methodologies, 2005, International Atomic Energy Agency, Vienna.
 6. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, wersja ostateczna, 2006, Komisja Europejska, Bruksela, KOM (2006) 105.
 7. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2014-2015, 2016b, GUS, Warszawa.
 8. Malko J., 2007, Zrównoważony rozwój - cele i wyzwania elektroenergetyki, [w:] Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, A. Graczyk (red.), Wydawnictwo EkoPress, Białystok- Wrocław.
 9. Mitchel C., 2010, The Political Economy of Sustainable Energy, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 10. Ochrona środowiska 2016, 2016c, GUS, Warszawa.
 11. Prandecki K., 2014, Teoretyczne podstawy zrównoważonej energetyki, [w:] Polityka gospodarczą w okresie transformacji i kryzysu, A. Barteczek, A. Rączaszek (red.), ,,Studia Ekonomiczne", nr 166, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania rocznych statystyk dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE, L 131/1.
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22października 2008 roku w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE, L 304/1.
 14. Skoczkowski T., 2002, Strategiczne aspekty racjonalnej gospodarki energią i środowiskiem - polityka efektywności energetycznej w Unii Europejskiej i Polsce, "Gospodarka Paliwami i Energią", nr 5-6.
 15. Stanny M., Czarnecki A., 2011, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 16. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku2020 (z perspektywą do 2030 r.), 2017, Ministerstwo Rozwoju Departament Strategii Rozwoju, Warszawa, https://www.mr.gov.pl/ media/36848/SOR_2017_maly_internet_03_ 2017_aa.pdf (data wejścia: 17.05.2017).
 17. Sustainable Development Goals. Cele Zrównoważonego Rozwoju, 2015, Platforma SDG, UNIC, Warszawa, http://www.un.org.pl/cel7 (data wejścia: 17.05.2017).
 18. Sustainable Development Indicators, 2017, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/ sdi/indicators (data wejścia: 17.05.2017).
 19. Vera I., 2006, Energy indicators for sustainable development, "Energy", vol. 32, Issue 6.
 20. Wach E., 2008, Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w  gminach, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A., www.sape.org.pl/.../04_Wach_Polityka_zrownowazonegorozwoju (data wejścia: 17.05.2017).
 21. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, 2015, GUS, WUS w Katowicach, Katowice.
 22. Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010, 2013, J.S. Zegar (red.), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 23. Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 roku, 2017, GUS, Warszawa.
 24. Zużycie paliw i nośników energii w 2015 roku, 2016d, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu