BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ujawnienia środowiskowe w wybranych dokumentach giełdowych spółek energetycznych
Environmental Disclosures in Selected Documents of Energy Companies
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 84-98, rys., tab., bibliogr. s. 98
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Sprawozdanie finansowe, Przedsiębiorstwo energetyczne, Sprawozdanie z działalności
Natural environment, Financial statements, Energy distribution companies, Management commentary
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M41, Q56
summ., streszcz.
Abstrakt
Informacje środowiskowe w sprawozdaniach finansowych są niewystarczające do potrzeb zarządczych, dlatego w tym zakresie jest niezbędne raportowanie niefinansowe. Najczęściej do tego są wykorzystywane sprawozdania z działalności (SzD) i raporty CSR/ środowiskowe. Stąd celem artykułu jest analiza zakresu informacji środowiskowych ujawnianych przez giełdowe spółki energetyczne w SzD po wprowadzeniu KSR numer 9 i w raportach/ sprawozdaniach środowiskowych pod kątem ich porównywalności (wewnątrzpodmiotowej i międzypodmiotowej) w kontekście wywiązywania się ze zobowiązań sprawozdawczych w tym zakresie. Okres badawczy to lata 2014-2016. W części wprowadzającej zastosowano metodę studiów literaturowych i aktów prawnych, a w empirycznej - analizę sprawozdań i raportów wybranych podmiotów, a także podejście indukcyjne przejawiające się w uogólnieniu wniosków wynikających z badań. Umożliwiło to wskazanie, który z podmiotów najlepiej wypełnia obowiązki związane z ujawnieniami środowiskowymi. (abstrakt oryginalny)

The environmental information included in financial statements is insufficient for management purposes, therefore non-financial reporting is required in this regard. The most commonly used forms include activity reports (CSDs) and CSR/ environmental reports. Hence, the purpose of this paper is to analyze the scope of environmental information disclosed by listed energy companies (GDDs) after the introduction of CRS 9 and environmental reports in terms of their comparability (intra- and intercompany) as to the degree in which they meet the reporting obligations. The research covers the period of 2014-2016. In the introductory part, the method of literature review and legal studies is applied, while the empirical part offers an analysis of the reports submitted by selected entities, with conclusions of the research reached through an inductive approach. The author indicates which of the studied entities best fulfills the obligations related to environmental disclosures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., Mikołajczyk O., 2016, Akcjonariusze vs. interesariusze. Przypadek raportowania zintegrowanego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 436.
 2. Dziawgo L., 2014, Greening financial market, "Copernican Journal of Finance & Accounting", vol. 3, no. 2.
 3. Dziawgo L., 2010, Zielony rynek finansowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/ UE z dnia 22października 2014 roku zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. Urz. UE, 15.11.2014.
 5. G4 Sector Disclosures, https://www.globalreporting.org/information/g4/sector-guidance/ sectorguidanceG4/Pages/default.aspx (data wejścia: 10.06.2017).
 6. G4 Wytyczne dotyczące raportowania, 2016, GRI, pdf, http://pihrb.org/28-06-2016-wytyczne-raportowania-gri-g4- juz-po-polsku/ (data wejścia: 10.06.2017).
 7. Hońko S., 2014, Sprawozdanie z działalności jako źródło informacji o  oddziaływaniu jednostki na środowisko, "Ekonomia i Środowisko", nr 3(50).
 8. Global Reporting Initiative - czyli trochę o  raportowaniu społecznym, http://odpowiedzialny biznes.pl/artykuly/global-reporting-initiative-czyli-troche-o-raportowaniu- spolecznym (data wejścia: 10.06.2017).
 9. Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalności". Załącznik do uchwały nr 6 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 15 kwietnia, 2014, Dz. Urz. Ministra Finansów, poz. 17, Warszawa.
 10. Kryk B., 2011, Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko przyrodnicze, "Zeszyty Naukowe nr 625 Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 32.
 11. Kryk B., 2011a, Strategia ekologizacji przedsiębiorstwa a  raportowanie społecznej odpowiedzialności Za środowisko, [w:] Inżynieria produkcji, przedsięwzięcia proekologiczne, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, M. Dudek, H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.), Akademia Techniczno-Humanistyczna w  Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 12. Kryk B., 2017, Informacje środowiskowe w sprawozdaniach z działalności, 'Prace Naukowe UE we Wrocławiu" nr 479.
 13. Łukasiewicz G., 2010, Rola działu personalnego w raportowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] Problemy pracy i polityki społecznej, B. Szopa (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie, Kraków.
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. 2016, poz. 860.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz. U. 2016, poz. 1047 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu