BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jastrzębska Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Spójność społeczna w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw : definiowanie, pomiar i dobre praktyki biznesu
Social Cohesion and Corporate Social Responsibility : Defining, Measuring, Good Business Practices
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 114-132, rys., tab., bibliogr. s. 130-132
Słowa kluczowe
Spójność społeczna, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Dobre praktyki, Jakość życia, Przedsiębiorstwo
Social cohesion, Corporate Social Responsibility (CSR), Good practice, Quality of life, Enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M14, E23, I3
summ., streszcz.
Abstrakt
Spójność społeczna (SC) nie powinna polegać tylko na przeciwdziałaniu i zmniejszaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez zapewnienie społecznej inkluzji grup zmarginalizowanych i zagrożonych marginalizacją (jak głosiły, dominujące do niedawna, wąskie interpretacje tego pojęcia). Jej istotą jest bowiem poprawa jakości życia dzięki tworzeniu poczucia wspólnoty w społeczeństwie (zgodnie ze współczesnym, szerokim ujmowaniem SC). Wielowymiarowość pojęcia SC skutkuje brakiem jednolitego podejścia do jego pomiaru - poziom SC mierzy się zarówno za pomocą wskaźników odnoszących się wyłącznie do nierówności dochodowych, jak i syntetycznych indeksów, jednak coraz bardziej rozbudowywanych. Na spójność społeczną wpływa wiele elementów związanych z rozwojem zrównoważonym, tym samym koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), będąca realizacją tego paradygmatu w skali mikro, dotyczy SC. Potwierdza to analiza 667 dobrych praktyk zgłoszonych do raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2016 - przedsiębiorstwa wdrażające CSR podejmują różnorodne działania, które przyczyniają się do wspierania SC. (abstrakt oryginalny)

Social cohesion (SC) should not only rely on preventing and reducing poverty and social exclusion by ensuring the social inclusion of marginalized groups, as was considered until recently. In accordance with the modern, wide interpretation of SC, its purpose is to improve quality of life by creating a sense of community in society. The multi-dimensionality of SC results in the lack of a uniform approach to measuring it. SC is measured both by indicators relating to income inequality, as well as synthetic, although increasingly elaborate indexes. Many elements related to sustainable development have an effect on SC. Thus the concept of corporate social responsibility (CSR), which is the implementation of sustainable development on a micro-scale, also applies to SC. This is confirmed by an analysis of the 667 of good practices included in the Report Responsible Business in Poland 2016. Good Practices. Companies implementing CSR take a variety of actions contributing to the strengthening of SC. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cele i Zadania Zrównoważonego Rozwoju, www.sdgs.pl/wp-content/uploads/2017/04/ sdgs_opis.pdf (data wejścia: 26.05.2017).
 2. Chan J., To H.-P., Chan E., 2006, Reconsidering Social Cohesion: Developing a Definition and Analytical Framework for Empirical Research, "Social Indicators Research", no. 75.
 3. Concerted Development of Social Cohesion Indicators. Methodological Guide, 2005, Council of Europe, Strasbourg.
 4. Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, 2015, J. Czapiński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 5. Durkheim E., 2011, O podziale pracy społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Elias N., 2008, Społeczeństwo jednostek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Gäbos A., Goedeme T., 2016, The Europe 2020 social inclusion indicators: main conclusions of the ImPRovE project on validity, methodological robustness and interrelationships, "ImPRovE Working Papers", no. 13.
 8. Golinowska S., 2011, O  spójności i kapitale społecznym oraz europejskiej i polskiej polityce spójności, "Polityka Społeczna", nr 5-6.
 9. Greta M., Tomczak-Woźniak E., 2013, Problem spójności w nowej polityce regionalnej UE na lata 2014-2020, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4 (64).
 10. Human Development Report 2016: Human Development for Everyone, http://hdr.undp.org/ sites/ default/files/ 2016_human_development_report.pdf (data wejścia: 26.05.2017).
 11. Jeannotte M. S. et al., 2002, Buying In Or Dropping Out:: The Public Policy Implications Of Social Cohesion Research, http://www.researchgate.net/publication/237393749_ BUYING_IN_OR_DROPPING_OUT_THE_PUBLIC_POLICY_IMPLICAT IONS_OF_SOCIAL_COHESION_RESEARCH (data wejścia: 26.05.2017).
 12. Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010), 2020, wersja ostateczna, Bruksela, 03.03.2010.
 13. Kosiel M. W., 2012, Spójność społeczna - definicje, uwarunkowania, wskaźniki i strategie w Unii Europejskiej oraz Ameryce Łacińskiej, "Ameryka Łacińska", nr 1 (75).
 14. Krzyminiewska G., 2013, Nierówności a rozwój społeczny świata, "Studia Ekonomiczne", t. 139.
 15. Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, 1991, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Norma PN-ISO 26000. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, 2012, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 17. Pahl R. E., 1991, The search for social cohesion: from Durkheim to the European Commission, "European Journal of Sociology", vol. 32, Issue 2.
 18. Pakiet Społeczny Lider, http://www.bgzbnpparibas.pl/male- firmy/pakiety-i-rachunki/ pakiet-spoleczny-lider (data wejścia: 26.05.2017).
 19. Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, 2009, M. Sułek, J. Symonides (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 20. Papuć E., 2011, Jakość życia - definicje i sposoby jej ujmowania, "Current Problems of Psychiatry", nr 12(2).
 21. Poland, http://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/social-cohesion/project-topics/international-results/result-poland/(data wej ścia: 26.05.2017).
 22. Pomagamy z każdym krokiem, http://www.pkobiegcharytatywny.pl/(data wejścia: 26.05.2017).
 23. Porter M. E., Kramer M. R., 2011, Creating Shared Value, "Harvard Business Review", January-February.
 24. Program Różnorodności w Banku BGŻ BNP Paribus, http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/program-roznorodnosci-banku-bgz-bnp-paribas/(data wejścia: 26.05.2017).
 25. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 2015, Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 roku.
 26. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki, 2017, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 27. Rawls J., 2009, Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 28. Revised list of global Sustainable Development Goal indicators, https://unstats.un.org/sdgs/ indicators/Official%20Revised%20List%20of %20global%20SDG%20indicators.pdf (data wejścia: 26.05.2017).
 29. Schraad-Tischler D., Schiller Ch., 2016, Social Justice in the EU - Index Report 2016. Social Inclusion Monitor Europe, Bertelsmann Stiftung.
 30. Segreguję - nie widzę przeszkód, http://grupa-eneris.pl/o-nas/zrownowazony-rozwoj/ segreguje-nie-widze-przeszkod/(data wejścia: 26.05.2017).
 31. Social cohesion and well-being in the EU, 2014, Bertelsmann Stiftung, Eurofound.
 32. Social Cohesion Radar. Measuring Common Ground, An International Comparison of Social Cohesion, http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/Graue Publikationen/GP_Social_Cohesion_Radar.pdf (data wejścia: 26.05.2017).
 33. Social cohesion, http://www.eurosocial- ii.eu/en/pagina/cohesion-social (data wejścia: 26.05.2017).
 34. Społeczna odpowiedzialność biznesu, http:www.bgzbnpparibas.pl/o-banku/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu (data wejścia: 26.05.2017).
 35. Spójność społeczna, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/629824 (data wejścia: 26.05.2017).
 36. Stanley D., 2003, What Do We Know about Social Cohesion: The Research Perspective of the Federal Government's Social Cohesion Research Network, "The Canadian Journal of Sociology", vol. 28, no. 1.
 37. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 2017, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 38. The White Paper on multi-level governance, http://cor.europa.eu/en/activities/governance/ Documents/mlg-white-paper/0387_inside-en-last.pdf (data wejścia: 26.05.2017).
 39. Waldziński D., 2008, Spójność ekonomiczna Unii Europejskiej w świetle współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych, [w:] Spójność społeczna, ekonomiczna i  terytorialna w polityce Unii Europejskiej, E. Pancer-Cybulska (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 28, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 40. Zasady raportowania i wskaźniki. G4. Wytyczne dotyczące raportowania, http://www.globalreporting.org/ resource library/Polish-G4-Part-One.pdf (data wejścia: 26.05.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu