BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąkowski Andrzej (Urząd Statystyczny w Kielcach; Politechnika Świętokrzyska), Piotrowska-Piątek Agnieszka (Urząd Statystyczny w Kielcach; Politechnika Świętokrzyska), Sobieraj Małgorzata (Urząd Statystyczny w Kielcach)
Tytuł
Zróżnicowanie przestrzenne oczekiwań przedsiębiorców związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w kontekście spójności społeczno-gospodarczej
Spatial Differentation of Entrepreneurial Expectations Related to Their Business Activity in Context of Socio-Economic Cohesion
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 133-144, rys., tab., bibliogr. s. 143-144
Słowa kluczowe
Przedsiębiorca, Mikroprzedsiębiorstwo, Spójność społeczno-ekonomiczna
Entrepreneur, Micro-enterprise, Socioeconomic cohesion
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D22, L26, L53
summ., streszcz.
Abstrakt
Polityka spójności jest przedmiotem szerokich dyskusji i analiz. Eksperci zajmujący się tą problematyką monitorują rozwój społeczno-gospodarczy w poszczególnych regionach oraz poszukują optymalnych instrumentów wspierania regionów słabszych. Artykuł jest próbą spojrzenia na problem zróżnicowania regionalnego przez pryzmat oczekiwań, jakie mali przedsiębiorcy wiążą z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podstawą rozważań są wyniki realizowanego przez Urząd Statystyczny w Kielcach "Badania podmiotów małych" w kontekście oczekiwań przedsiębiorców związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz oceny ich spełnienia. Autorzy koncentrują się na istotnych w zakresie polityki spójności i jednocześnie najczęściej wskazywanych przez przedsiębiorców oczekiwaniach dotyczących: motywacji utrzymania rodziny, osiągnięcia ponadstandardowego poziomu życia oraz ucieczki przed bezrobociem. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wraz ze wzrostem wielkości firmy rosną odsetki wskazywanych oczekiwań, podobnie zwiększa się odsetek przedsiębiorców zadowolonych z prowadzonej działalności gospodarczej. Analiza przestrzenna oczekiwań wskazywanych przez przedsiębiorców dowodzi, że motywacja związana z zapewnieniem bytu dla siebie i swojej rodziny jest charakterystyczna dla przedsiębiorców głównie z województw bardzo słabych i słabych pod względem społeczno-gospodarczym, natomiast w przypadku chęci podniesienia standardu życia - takie oczekiwania są typowe zarówno dla województw słabych, jak i mocnych. (abstrakt oryginalny)

Cohesion policy is a widely discussed and analyzed problem. Experts interested in this issue monitor socio-economic development in individual regions and seek optimal instruments to support the weaker ones. This paper is an attempt to consider the problem of regional differentiation in the light of expectations that small entrepreneurs have of their businesses. The basis for this discussion is provided by the results of the "Survey of Small Entities" conducted by the Statistical Office in Kielce, investigating entrepreneurs' expectations connected with the conducted economic activity and assessment of their fulfillment. The authors focus on expectations that are both important from the perspective of cohesion policy and at the same time are most frequently indicated by entrepreneurs, i.e. the need to ensure financial security for their families, the attainment of a high standard of living, and the escape from unemployment. The analysis shows that as the size of a company grows, the number of expectations increases, and likewise the percentage of entrepreneurs satisfied with their business activity increases. The spatial analysis of entrepreneurs' expectations shows that the motivation related to providing for one's family is characteristic for entrepreneurs mainly from voivodeships described as socio-economically weak and very weak, whereas in the case of willingness to raise the standard of living, such expectations are typical of both weak and strong voivodeships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/ start (data wejścia: 15.06.2017).
 2. Bąk I., Wawrzyniak K., 2016, Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Polski na tle krajów Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne", nr 5.
 3. Bąkowski A., Piotrowska-Piątek A., Sobieraj M., 2016, Zachowania przedsiębiorcze właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 5.
 4. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r., 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 5. Dziedzinowa Baza Wiedzy, Główny Urząd Statystyczny, http://swaid.stat.gov.pl/Site-Pages/StronaGlownaDBW.aspx (data wejścia: 30.04.2017).
 6. Greta M., Tomczak-Woźniak E., 2013, Problem spójności w nowej polityce regionalnej UE na lata 2014-2020, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4.
 7. http://form.stat.gov.pl/formularze/ przewodnik/psinfo.htm (data wejścia: 15.06.2017).
 8. Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach, 2014, Komisja Europejska, Bruksela, http://ec.europa.eu/ regional_policy/sources/ docoffic/official/reports/ cohesion6/6cr_pl.pdf (data wejścia: 30.04.2017).
 9. Jakość życia w Polsce w 2015 roku. Wyniki badania spójności społecznej, 2017, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Łodzi, Warszawa.
 10. Kosmalski R., 2016, Konwergencja gospodarcza w Polsce w ujęciu sektorowym, "Wiadomości Statystyczne", nr 2.
 11. Kusideł E., 2013, Konwergencja gospodarcza regionów Polski i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2014 roku, 2016, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 13. Skrzyp J., 2009, Zróżnicowany rozwój polskich regionów i jego konsekwencje, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej", nr 81.
 14. Sompolska-Rzechuła A., 2016, Zróżnicowanie rozwoju społecznego w ujęciu przestrzennym, "Wiadomości Statystyczne", nr 1.
 15. Woźniak M.G., 2009, Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście kapitału ludzkiego, społecznego i zmiany instytucjonalnej. Wnioski dla Polski, [w:] Polityka gospodarcza a rozwój kraju, U. Płowiec (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu