BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kreowanie zielonych miejsc pracy w polskim sektorze energetyki odnawialnej
Creation of Green Jobs in Poland on the Example of the Renewable Energy Sector
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2018, nr 1, s. 131-143, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zielone miejsca pracy, Energia odnawialna, Zatrudnienie
Green jobs, Renewable energy, Employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W strategii "Europa 2020" uznano, iż przejście na zieloną, niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę ma istotne znaczenie dla inteligentnego, trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Model zielonej gospodarki jest stosowany do przedstawiania strukturalnych przemian gospodarczych, dokonujących się głównie z powodu niedoboru zasobów, zmian technologicznych i innowacji, nowych rynków oraz zmian w modelach przemysłowych i zmian dotyczących popytu konsumenta. Polskie Ministerstwo Rozwoju pod pojęciem zielonej gospodarki rozumie nową ścieżkę rozwoju społeczno-gospodarczego, w bardziej efektywny sposób urzeczywistniającej cele zrównoważonego rozwoju. W przeciwieństwie do obecnego modelu brown economy, w znacznej mierze opartego na wykorzystaniu paliw kopalnych i innych surowców nieodnawialnych, zielona gospodarka powinna czerpać z doświadczeń ekonomii środowiskowej oraz zapewniać właściwe relacje pomiędzy gospodarką i ekosystemami. Tzw. zazielenianie gospodarki rozpatrywane jest wielopłaszczyznowo oraz obejmuje dużo innych zagadnień, takich jak rozwój czystych technologii, odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej i materiałowej, zmianę modelu konsumpcji, zintegrowaną politykę produktową, zielone zamówienia publiczne, zielone miejsca pracy czy ekologiczną reformę fiskalną.(fragment tekstu)

The concept of green jobs began to spread with the development of the theory of green economy, which is conceptually linked to the idea of sustainable development. Its introduction requires structural changes, including the creation of green jobs. Green jobs (colloquially referred to as green-collar jobs) exist in various sections and sectors. Their creation is important from an economic, ecological and social point of view. Hence, the aim of this article is to evaluate the development of green jobs in Poland in the years 2010-2015 against the EU, with an emphasis on renewable energy. In the study the author used desk research and indicator analysis for changes in the number, structure and dynamics of green jobs to demonstrate progress in their creation and in meeting Poland's commitments under the Europe 2020 strategy. Although the study has shown positive changes in green employment, they are insufficient.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza zapotrzebowania na zawody związane z zieloną gospodarką w subregionie płockim, Płock, listopad 2012.
 2. Badanie potencjału zielonych miejsc pracy na Mazowszu, WUP, Warszawa 2015.
 3. Energia odnawialna dla Polski, Materiały z Konferencji Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2013.
 4. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, COM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 2010.
 5. Fura B., Fura M., Zielone miejsca pracy w krajach Unii Europejskiej - studium empiryczne, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" nr 2 (319), 2016, s. 40, http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.319.03.
 6. Hofman C., Van der Ree, Green Jobs and the skillsneeded for them, ILO, Geneva, OECD Workshop, Local Strategies for greening jobs and skills, Trento, June 9-10, 2010, http://www.oecd.org/cfe/leed/4546771.pdf
 7. http://www.mr.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Zielona+-gospodarka
 8. The jobs potential of a shift towards a low carbon economy, OECD 2012.
 9. Kassenberg A., Śniegocki A., W kierunku niskoemisyjnej transformacji rynku pracy, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2014.
 10. Kryk B., Czas na zielone kołnierzyki, "Ekonomia i Środowisko" nr 3 (50), 2014, s. 19.
 11. Kryk B., Green jobs - the good practice, [w:] Towards a Green Economy, red. M. Burchard-Dziubińska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015, s. 107-124.
 12. Martinez-Fernandez C., Hinojosa C., Miranda G., Green jobs and skills: the local labour market implications of addressing climate change, February 8, 2010, working document, CFE/LEED, OECD, www.oecd.org/dataoecd/54/43/44683169.pdf?conte ntId=44683170
 13. Pająk K., Mazurkiewicz J., Mechanizmy wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, "Studia Ekonomiczne UE w Katowicach'' nr 166, 2014.
 14. Pakiet Zimowy, https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules- -consumer-centred-clean-energy-transition
 15. [Raport] Green Jobs: Towards decent working a sustainable low-carbon word, UNEP, ILO, IOE, ITUC 2008, www.unep.org/labour_environment/ pdf
 16. [Raport] Zielone miejsca pracy a bezpieczeństwo i higiena pracy: Przewidywanie nowych i pojawiających się zagrożeń związanych z najnowszymi technologiami w perspektywie do roku 2020, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy, streszczenie, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2013 [wersja pdf].
 17. Rola badań i innowacji w budowaniu zielonej gospodarki: Moduł III Programu doskonalenia praktycznego, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o., Łódź 2013, https://zasobyip2. ore.edu.pl/pl/publications/download/3052
 18. Ryszawska B., Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 19. The State of Renewable Energis in Europe edition 2011 (2011), EuroObserv'Er Report, Paris, Observ'er, www.eurobserv-er.org
 20. The State of Renewable Energis in Europe edition 2013 (2013), EuroObserv'Er Report, Paris, Observ'er, www.eurobserv-er.org
 21. The State of Renewable Energis in Europe edition 2016 (2016), EuroObserv'Er Report, Paris, Observ'er, www.eurobserv-er.org
 22. Stoevska V., Hunter D., Proposals for the statistical de!nition and measurement of green jobs, International Labour Office, Geneva 2012.
 23. Stoyanova Z., Harizanova H., Perspectives of development of greenjobs in Bulgaria, "Economics of Agriculture" No. 2, 2015, UDC: 712.27:005.51 (497.2).
 24. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tekst jednolity, DzU 2017, poz. 1148.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2018.1.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu