BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ejdys Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Tytuł
Spójny i zrównoważony system transportowy Warmii i Mazur
Integrated and Sustainable Transport System of Warmia and Mazury
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 4(88), s. 199-212, rys., bibliogr. s. 211-212
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony transportu, System transportowy, Polityka transportowa
Sustainable development of transport, Transport system, Transport policy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R42
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Dynamiczny rozwój transportu, mający miejsce w XX wieku, znacznie przyczynił się do większego zużycia surowców naturalnych, degradacji środowiska, a tym samym do zmniejszenia dobrobytu obecnych i przyszłych pokoleń. Zagadnienia te są tym bardziej złożone, że obecna sytuacja polityczna w Europie zmienia się szybciej niż warunki gospodarcze. Należy zaakceptować fakt, że wskutek problemów w polityce i gospodarce Unii Europejskiej, proces akceptacji założeń nowej polityki spójności może zostać wydłużony, a planowane priorytety mogą zmienić pozycję w hierarchii. Tak więc, przyszłość zrównoważonego transportu zależy od tego, jakie działania obecnie zostaną podjęte. Celem artykułu jest próba przedstawienia problematyki dotyczącej zrównoważonego transportu w aspekcie europejskiej polityki spójności. Rozważania nie wyczerpują poruszanej problematyki. Wskazują jedynie na wielowymiarowość i wieloaspektowość rozpatrywanego zagadnienia, stanowiąc przyczynek do dalszych badań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The rapid development of transport which took place in the 20th century vastly contributed to greater consumption of raw materials, environmental decay, and hence to reducing the prosperity of present and future generations. These issues are all the more complex that the current political situation in Europe is changing more rapidly than the economic conditions. We must accept the fact that, as a result of the current problems of the European Union, the process of approval of the assumptions of the new cohesion policy can be lengthy and the planned priorities can change position in the hierarchy. Thus, the future of sustainable transport depends on what actions we will take now. The purpose of this paper is to present the issues concerning sustainable transport against the background of European cohesion policy. The discussion is by no means comprehensive as it only indicates the multidimensional and multifaceted nature of the considered problems, suggesting areas for further research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bahke E., 1971, Systemy transportowe dziś i jutro, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 2. Bąkowski W., 2007, Procesy integracyjne w systemie transportowym a generowanie wartości dodanej, [w:] Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych, M. Michałowska (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w  Katowicach, Katowice.
 3. Bocian A., 2009, Implementacja idei zrównoważonego rozwoju w procesie globalizacji, [w:] Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 4. Ejdys S., 2014, Polityka transportowa miasta - cele i wyzwania, [w:] Uwarunkowania i czynniki w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne, W. Olkowska (red.), Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i  Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Olsztyn.
 5. Ejdys S., 2015, Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego miasta Olsztyna, [w:] Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie się ładu społeczno-gospodarczego w Europie w latach 1989-2014, R.W. Ciborowski, R.I. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 6. Grzelakowski A.S., Matczak M., Przybyłowski A., 2008, Polityka transportowa Unii Europejskiej i jej implikacje dla systemów transportowych krajów członkowskich, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 7. Grzywacz W., Wojewódzka- Król K., Rydzkowski W., 2000, Polityka transportowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 8. http://eur- lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52009AE1950 (data wejścia 19.05.2017).
 9. http://hdl.handle.net/11320/2781 (data wejścia: 19.05.2017).
 10. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REP ORT+A8-2015-0319+0+DOC +XML+V0//PL (data wejścia 02.08.2017).
 11. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, 2010, https://www.mr.gov.pl/media/3337/KSRR_13_07_2010.pdf (data wejścia: 25.05.2017).
 12. Liberadzki B., 1998, Transport: popyt -podaż - równowaga, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa.
 13. Mendyk E., 2009, Ekonomika transportu, wydanie II zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań.
 14. Parysek J.J., 2001, Podstany gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 15. Proniewski M., 2012, Rozwój regionów peryferyjnych w Unii Europejskiej. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 16. Strategia rozwoju miasta - Olsztyn 2020, https://www.olsztyn.eu/fileadmin/katalogi _wydzialowe/ZIT/dokumenty/Strategia_Rozwoju_Miasta_0lsztyn_2020.pdf (data wejścia: 25.05.2017).
 17. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020. Aktualizacja, 2013, https://www.mr.gov.pl/media/3372/Strategia_PW_11_07_2013_zmn.pdf (data wejścia: 21.05.2017).
 18. Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykuly/72/strategia- 2025.html (data wejścia: 19.05.2017).
 19. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Polityka regionalna i miejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/ docoffic/official/reports/ cohesionó/ 6cr_pl.pdf (data wejścia: 14.05.2017).
 20. Tomanek R., 2010, Strategie integracji poziomej transportu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 602, Problemy transportu i logistyki nr 12, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu