BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polcyn Jan (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile)
Tytuł
Correlations Between Institutional-Political Governance and Economic Governance in the Context Of Sustainable Development
Wpływ czynników instytucjonalno-politycznych na ład gospodarczy w kontekście zrównoważonego rozwoju
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 3 (45), s. 665-674, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Ład społeczno-gospodarczy, Rozwój zrównoważony, Syntetyczny miernik
Social-economic order, Sustainable development, Synthetic meter
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istotnym problemem w poszukiwaniu czynników stymulujących rozwój zrównoważony jest odkrycie wzajemnych interakcji między poszczególnymi obszarami rozwoju zrównoważonego, często określanych jako łady. Dane do przeprowadzonych analiz zaczerpnięto ze strony internetowej Eurostat. Zgromadzone dane posłużyły do wyznaczenia syntetycznego miernika ładu gospodarczego oraz syntetycznych mierników dla grup zmiennych opisujących ład instytucjonalno-polityczny. Wykorzystanym w tym celu narzędziem badawczym był taksonomiczny miernik Hellwiga. W wyniku realizacji badania wyznaczono model ekonometryczny wskazujący na statystycznie istotne zależności dla dwóch grup zmiennych wyselekcjonowanych spośród pięciu grup charakteryzujących ład instytucjonalno-polityczny. Statystycznie istotny i dodatni kierunek oddziaływania na ład gospodarczy wykazywał w badanym okresie agregat cech odnoszących się do polityki spójności i efektywności oraz agregat opisujący społeczeństwo obywatelskie (otwartość i uczestnictwo oraz aktywność obywatelską). (abstrakt oryginalny)

In this paper, sustainable development is defined as an undisturbed process of steady growth within four areas. These areas are also referred to as governances: environmental, social, economic and institutional-political. When searching for factors stimulating sustainable development, it is important to identify correlations between individual governances. Data for the study were retrieved from the Eurostat website. Variables were assigned to individual governances and divided into stimuli and inhibitors according to the description of variables provided by Eurostat. The collected data was used to determine the synthetic measure of economic governance and synthetic measures for groups of variables defining institutional-political governance. Hellwig's taxonomic measure was used as the research tool. This study made it possible to determine the econometric model indicating statistically significant correlations for two groups of variables selected from among five groups characteristic of institutional-political governance. The group of characteristics relating to coherence and efficiency policy and the group describing civil society (openness, participation and active citizenship) showed a statistically significant and positive direction of impact on economic governance in the analysed period. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akaike, H. (1973). Information theory and an extension of the maximum likelihood principle. In: B. N. Petrov, F. Csaki (Eds.). Second International Symposium on Information Theory. Budapeszt: Akadémiai Kiadó.
 2. Atici, C. (2009). Carbon Emissions in Central and Eastern Europe: Environmental Kuznets Curve and Implications for Sustainable Development. Sustain. Dev., 17, 155-160.
 3. Berlin, D. (2011). Sustainable Consumers and the State: Exploring How Citizens' Trust and Distrust in Institutions Spur Political Consumption. J. Environ. Policy Plan., 13, 277-295.
 4. Bourdieu, P., Passeron, J. C. (2006). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 5. Czyżewski, B., Polcyn, J. (2016). Education Quality and its Drivers in Rural Areas of Poland. East. Eur. Country., 22, 197-227.
 6. Dalton, G., Allan, G., Beaumont, N., Georgakaki, A., Hacking, N., Hooper, T., Kerr, S., O'Hagan, A. M., Reilly, K., Ricci, P., Sheng, W. A., Stallard, T. (2016). Integrated methodologies of economics and socio-economics assessments in ocean renewable energy: Private and public perspectives. Int. J. Marine Energy, 15, 191-200.
 7. Glemarec, Y., De Oliveira, J. A. P. (2012). The role of the visible hand of public institutions in creating a sustainable future. Public Adm. Dev., 32, 200-214.
 8. Hall, J. P. (1999). Remote sensing and criteria and indicators of sustainable forest management. Automated Interpretation of High Spatial Resolution Digital Imagery for Forestry, International Forum, 367-374.
 9. Hannan, E. J., Quinn, B. G. (1979). The Determination of the Order of an Autoregression. J. Royal Stat. Soc., B 41, 190-195.
 10. Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46, 1251-1271.
 11. Hausman, J. A., Taylor, W. E. (1981). Panel Data and Unobservable Individual Effects. Econometrica, 49, 1377-1398.
 12. Iannone, B. (2015). Sustainability to Improve Knowledge Values and Intangible Capital: A Case Study in Wine Sector, 16th European Conference on Knowledge Management (EKCM), Sep 03-04 2015 Univ Udine, ITALY. NR READING: Acad Conferences Ltd, 367-374.
 13. Jackson, L., Young, L. (2016). When business networks "kill" social networks: A case study in Bangladesh. Ind. Market. Manag., 58, 148-161.
 14. Jorgensen, M. S., Milanez, B. (2017). Downstream management practices of transnational companies in institutionally vulnerable countries: Export and use of hazardous products. J. Clean. Prod., 140, 1095-1104.
 15. Kohler, J. (2014). Globalization and Sustainable Development: Case Study on International Transport and Sustainable Development. J. Environ. Dev., 23, 66-100.
 16. Mahajan, S. K., Bandyopadhyay, B. (2015). Role of Anti-Corruption Institutions in Sustainable Development - An Opinion Survey on the Impact of Corruption for Effective Governance. Proceedings of 2015 International Conference on Public Administration (11th) (vol. I, p. 293-306).
 17. Moldovan, N. C., Hatmanu, M., Lobont, O. R. (2014). Reflections on the romanian fiscal policy-driven election manipulation phenomenon. Econ. Comput. Econ. Cyber. Stud. Res., 48, 91-112.
 18. Muller, A., Janetschek, H., Weigelt, J. (2015). Towards a governance heuristic for sustainable development. Curr. Opin. Env. Sustain., 15, 49-56.
 19. Olsson, L., Hourcade, J. C., Kohler, J. (2014). Sustainable Development in a Globalized World. J. Environ. Dev., 23, 3-14.
 20. Palmi, P. (2014). Distrectual models and innovation: when creativity drives sustainable growth for the territory, Ifkad 2014: 9th International Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge and Management Models for Sustainable Growth (p. 910-919).
 21. Petrulis, V. (2006). The establishment of Lithuania's territorial governance priorities on the base of electoral method, 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development (p. 23-28).
 22. Schwarz, G. (1978). Estimating the Dimension of a Model. Ann. Stat., 6, 461-464.
 23. Srikantia, J. (2016). The structural violence of globalization. Crit. Persp. Int. Bus., 12, 222-258.
 24. Sun, J. X. (2010). Corporate Environmental Responsibility and Sustainable Development, Proceedings of 2010 International Conference on the Growth of Firms and Management Innovation (p. 77-81).
 25. Turczak, A., Zwiech, P. (2016). Porównanie województw w Polsce na podstawie rozkładu dochodu rozporządzalnego per capita. Optim. Stud. Ekon., 3, 131-147.
 26. Varela, S. P. R., Rego, M. A. S., Moledo, M. L. (2015). Women associal capital in the Cape Verde fishing communities. Rev. Pedagog., 67, 125-139.
 27. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Retrieved Dec 21st 2016 from: http://wskaznikizrp.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00363
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu