BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Proniewski Marek (University of Białystok, Poland), Piątkowski Paweł (University of Bialystok, Poland), Niedźwiecki Arkadiusz (University of Bialystok, Poland)
Tytuł
The Principle of Equal Chances Versus the Concepts of Labor Market
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 5(89), s. 51-66, bibliogr. s. 65-66
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Dyskryminacja, Bezrobocie
Labour market, Discrimination, Unemployment
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E12, E13, E19, E24, E69, F15, J65
summ.
Abstrakt
The paper characterizes the selected theories of the labor market, starting from the classical theories, through the Keyenesian, neoclassical and neo-Keynesian theories and ending with the concepts that point at the possibility of unemployment in the conditions of equilibrium on the labor market, in the context of the essential principle of the EU economic policy related to equal chances. The principle, in accordance with which no person or social group may be discriminated against, may have positive impact on the efficiency of the market mechanism in the aspect related to employment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Branka M., Dunaj M., Dymowska M., Sekutowicz K., 2010, Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - raport z badania ewaluacyjnego, MRR, Warszawa.
 2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Non-discrimination and equal opportunities: A renewed commitment, (COM 2008) 420, Brussels 2.07.2008.
 3. Ekonomia rynku pracy, 2007, D. Kotlorz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 4. Jarmołowicz W., Knapińska M., 2011, Współczesne teorie tynku pracy a mobilność i przepływy pracowników w dobie globalizacji, "Zaszyty Naukowe" nr 9., PTE, Kraków.
 5. Keynes J.M., 2003, Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B., 1998, Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, "Studia i Materiały", Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 7. Kwiatkowski E., 2009, Pojęcie i determinanty bezrobocia równowagi w świetle teorii rynku pracy [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, W. Kwiatkowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Polityka rynku pracy. Teoria rynku pracy, 2015, M. Frączek (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Reich M., Gordon D. M., Edwards R. C., 1973, A Theory of Labor Market Segmentation, "American Economic Review", Vol. 63 Issue 2.
 10. Ricardo D., 1929, Zasady ekonomii politycznej i podatkowania, Geberthner i Wolff, Warszawa - Kraków - Lublin - Łódź - Paryż - Poznań - Wilno - Zakopane.
 11. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr  1783/1999.
 12. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 14. Shapiro C., Stiglitz J. E., 1984, Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device, "American Economic Review" 1984, vol. 74, nr 3.
 15. Smith A., 2007, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Szaban J. M., 2016, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 17. Woźniak B., 2008, Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka wobec rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 18. Wytyczne w zakresie kryteriów oceny dla działania 4.4 PO Innowacyjna Gospodarka na lata 2017-2013, 2007, PARP, Warszawa.
 19. Zieliński M., 2017, Rynek pracy w teoriach ekonomicznych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.05.89.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu