BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perło Dariusz (University of Białystok, Poland), Roszkowska Ewa (University of Bialystok, Poland)
Tytuł
The Application of Soft Modelling and Topsis Method for the Analysis of Competitiveness of Companies in Urban Functional Areas in Poland
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 5(89), s. 67-84, rys., tab., bibliogr. s. 83-84
Słowa kluczowe
Metoda TOPSIS, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Modelowanie miękkie, Analiza konkurencyjności, Miasto
Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Enterprise competitiveness, Soft modelling, Competitive Intelligence (CI), City
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C31, R12, R58
summ.
Abstrakt
The aim of the paper is to use soft modelling and TOPSIS method in order to divide voivodeships in terms of the competitiveness level of companies. The paper verifies the hypothesis implying that the usage of two various research methods does not have considerable impact on the position of objects depending on the analyzed characteristic. The concluding part of the paper includes the comparison of the results of grouping objects obtained using the selected methods. The elaboration makes use of data from the year 2014. The results obtained on the basis of these two methods enabled the presentation of the competitiveness level of companies in urban functional areas in Poland as well as the possibilities of achieving competitive advantage by means of using additional funds from the European Union for the improvement of the conditions of their functioning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dębkowska K., Jarocka M., 2013, The impact of the methods of the data normalization on the result of linear ordering, "Acta UL. Fol. Oecon", No. 286.
 2. Hwang C.L., Yoon K., 1981, Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, New York.
 3. Joreskog K.G., Wold H., 1982, Systems under indirect observation. Causality - Structure - Prediction, Part II, North-Holland.
 4. Kolenda M., 2006, Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Kuszewski T., 2000, Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego, [w:] Ekonometria, M. Gruszczyński, M. Podgórska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 6. Lubiński M., 1995, Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposoby mierzenia, IRiSS, Warszawa.
 7. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 2002, M. Gorynia (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 9. Monitorowanie strategiczne miejskich obszarów funkcjonalnych realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w  Polsce. Badanie pilotażowe. Cel tematyczny 3: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Raport 1. Wskaźniki strategiczne na poziomie województw grudzień 2016, D. Mierzyńska, D. Perło, T. Truskolaski (red.), Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Białystok.
 10. Panek T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 11. Perło D., 2014, Modelowanie zrównoważonego rozwoju regionów, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.
 12. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa, 2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 13. Rogowski J., 1990, Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Filii UW w  Białymstoku, Białystok.
 14. Rogowski J., 2002, Modele miękkie w budowie strategii finansowej regionu, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 1.
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i  zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.
 16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z  dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr  1081/2006.
 18. Stankiewicz M.J., 2000, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 7- 8.
 19. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020, Dz.U., 2014, poz. 1146).
 20. Wold H., 1980, Soft Modelling: Intermediate between Traditional Model Building and Data Analysis, Banach Centre Publication 6, Mathematical Statistics.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.05.89.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu