BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piguła Ewelina
Tytuł
Ochrona konsumenta na rynku usług bankowych w Polsce i arbiter bankowy jako organ pomagający konsumentowi w rozwiązywaniu sporów
Consumer Protection in Banking Services Market in Poland and Banking Ombudsman as an Organ that Assists the Consumer in Solving Disputes
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2018, vol. 4(8), s. 33-45, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Ochrona konsumenta, Usługi bankowe, Banki
Consumer, Consumer protection, Banking services, Banks
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G1, G21
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka ochrony konsumenta jest kluczowym czynnikiem rozwoju współczesnej gospodarki. Według badań Komisji Europejskiej jednym z obszarów newralgicznych, których obawiają się konsumenci są właśnie usługi bankowe i niepełne zrozumienie zasad funkcjonowania rynku usług bankowych. W celu zapewnienia ochrony konsumentom na rynku usług bankowych funkcjonuje kilka instytucji nadzorujących pracę banków. Celem artykułu jest ocena rozwoju sektora bankowego w Polsce, która oparta zostanie na hipotezie, że sektor bankowy wykształcił szereg instytucji, które zapewniają konsumentom odpowiednią ochronę, a instytucja Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego (BAK) staje się coraz bardziej popularnym sposobem rozwiązywania sporów pomiędzy bankami a konsumentami. W artykule przedstawiony został problem ochrony konsumentów na podstawie sprawozdań Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, z których wynika, iż konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich praw i dochodzą roszczeń w sporach z bankami. Na przestrzeni ostatnich lat zaszło wiele zmian w poziomie ochrony konsumenta usług bankowych, lecz nadal należy wspierać politykę konsumencką i realizować jej założenia dotyczące edukacji i informowania poprzez kreowanie świadomości konsumenckiej w dziedzinie swoich praw i dochodzenia roszczeń.(abstrakt oryginalny)

Consumer protection is a key factor in the development of the modern economy. According to European Commission research, one of the sensitive areas that consumers are afraid of is banking services and incomprehensible understanding of the functioning of the banking services market. In order to ensure consumer protection in the banking services market there are several institutions that supervise the work of banks. The aim of the article is to assess the development of the banking sector in Poland, which is based on the hypothesis that the banking sector has developed a number of institutions that provide consumers with adequate protection and the institution of Ban Consumer Ombudsman (BAK) is becoming an increasingly popular way of resolving disputes between banks and consumers. The article presents the issue of consumer protection on the basis of reports of Bank Consumer Ombudsman, it is clear that consumers are becoming increasingly aware of their rights and claiming disputes with the banks. There have been many changes in the level of consumer protection of banking services over the last few years, but it is still necessary to support consumer policy and implement its educational assumptions and information by creating consumer awareness about their rights and claim redress.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chhikara, Kuldip S., Kodan, Anand S., 2012, Banking ombudsman scheme in India: an evaluation, "International Journal of Global Management", vol. 2, issue 2.
 2. Dane miesięczne sektora bankowego, 2012, KNF, Warszawa.
 3. Dąbrowska A., 2013, Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług, PWE, Warszawa.
 4. Folwarski M., 2010, Sądownictwo polubowne i Arbitraż Bankowy... jako organy pomagające konsumentowi na rynku usług finanosowych, "Annales Universitatis Mariae Curie- -Skłodowska. Sectio H. Oeconomia", nr 2 (44).
 5. Gnela B., 2009, Czy reguły postępowania przed sądem polubownym są przydatne w dążeniu do skutecznego rozstrzygania sporów konsumenckich?, "Kwartalnik ADR", nr 1(5)/2009, Warszawa.
 6. Gnela B., 2007, Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 7. Howcroft B., Hamilton R., Hewer P., 2002, Consumer attitude and the usage and adoption of home-based banking in the United Kingdom, "International Journal of Bank Marketing", vol. 20, issue: 3.
 8. Jaworski L., Zawadzka Z., Krzyżkiewicz Z., 2004, Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 9. Kil K., 2013, Rola polubownego rozwiązywania sporów w polityce ochrony konsumenta usług bankowych w Polsce w perspektywie pokryzysowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 284, Łódź.
 10. Koćwin J., 2015, Ochrona i edukacja konsumenta. Instytucjonalne zapobieganie działaniom nieetycznym i nieprawidłowościom w branży usług finansowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Piguła E., 2016, Bankowy Arbitraż Konsumencki, jako instytucja ochrony konsumenta na rynku usług bankowych, "Finanse i Prawo Finansowe", III (2).
 12. Pikkarainen T., Pikkarainen K., Karjaluoto H., Pahnila S., 2004, Consumer acceptance of online banking: an extension of the technology acceptance model, "Internet Research", vol. 14, issue: 3.
 13. Raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2009, Konsumenci na rynku usług bankowych, Warszawa, lipiec.
 14. Raport o sytuacji banków w 2010 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2011, Warszawa, https://www.knf.gov.pl/Images/Banki_2010_tcm75-26414.pdf, 25.03.2017.
 15. Raport o sytuacji banków w 2015 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 2016, Warszawa, https://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2015_tcm75- 47215.pdf, 25.03.2017.
 16. Rutkowska E., 2006, Konsument w stosunkach umownych z bankiem, CBKE e-biuletyn, 4.
 17. Rutkowska E., 2010, Zasady dobrych praktyk na rynku usług bankowych i ich znaczenie w działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, "Kwartalnik ADR", nr 4(12), Wrocław.
 18. Rutkowska-Tomaszewska E., 2013, Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 19. Sprawozdanie z działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego za rok 2007.
 20. Sprawozdanie z działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego za rok 2008.
 21. Sprawozdanie z działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego za rok 2009.
 22. Sprawozdanie z działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego za rok 2010.
 23. Sprawozdanie z działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego za rok 2011.
 24. Sprawozdanie z działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego za rok 2012.
 25. Sprawozdanie z działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego za rok 2013.
 26. Sprawozdanie z działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego za rok 2014.
 27. Sprawozdanie z działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego za rok 2015.
 28. Sprawozdanie z działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego za rok 2016.
 29. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665, z późn. zm.
 30. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz.U. 2006, nr 157, poz. 1119.
 31. Wyrok SN z 20.6.2006 r., III SK 7/06, OSNP 2007, Nr 13-14, poz. 207.
 32. [www1] https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/nadzor-bankowy [dostęp: 26.03.2017].
 33. [www2] https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/bank_centralny_wiele_funkcji_wiele_i nstrumentow [dostęp: 26.03.2017].
 34. [www3] https://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/o-zialalnosci-zbp [dostęp: 26.03.2017].
 35. [www4] https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/sprawozdania [dostęp: 27.03.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu