BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosnowicz Mariola, Tomaszewska Karolina, Sobczyk Magdalena, Łoniewski Konrad (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Efektywność rynków według famy - przegląd empiryczny na giełdach światowych ze szczególnym uwzględnieniem giełdy polskiej
The Efficiency of Financial Markets According to Fama - Emprial Review on Polish and Global Stock Market
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2018, vol. 4(8), s. 47-58, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Efektywność, Informacja
Stock market, Effectiveness, Information
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D53, E44, G1
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematem naszej pracy jest empiryczny przegląd efektywności rynków według Famy stworzonej w 1970 roku. Fama wyróżnił 3 formy efektywności: słabą, półsilną i silną. W artykule zostaną omówione badania na giełdach światowych, a w szczególności na rynku polskim. Celem artykułu jest przegląd literatury, badań oraz próba potwierdzenia hipotezy efektywności rynków wg Famy. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat wielokrotnie przeprowadzono badania, które miały na celu sprawdzenie, czy hipoteza ta jest prawdziwa. Wyniki tych obserwacji są często sprzeczne. Część z nich popiera dane formy efektywności, a część je neguje. Dotyczy to zarówno rynku polskiego, jak i zagranicznego. Omówione w artykule badania były przeprowadzane w różnych sytuacjach panujących na rynkach. Jednak, w oparciu o dostępną literaturę, można stwierdzić, że największe poparcie u badaczy ma słaba forma efektywności informacyjnej, choć zdarzają się głosy przeciwko tej formie. Kolejna forma, czyli półsilna, ma już więcej swoich przeciwników. Forma silna z reguły jest odrzucana, lecz pojawiają się badania popierające tę formę.(abstrakt oryginalny)

The aim of the articles to review literature, research and the attempt to confirm the hypothesis of the market's efficiency according to the Fama. Fama distinguished three forms of efficiency: weak, semi-strong and strong. The article will discuss research on global exchanges, and in particular on the Polish market. Over the course of several decades, research have been carried out to test whether this hypothesis is true. The results of these observations are often contradictory. Some of them support these forms of efficiency, and some of them negate them. This applies to both the Polish and foreign market. The research discussed in the article was carried out in various situations prevailing in the markets. However, based on the available literature, it can be concluded that the greatest support of researchers has a weak form of information efficiency, although there are voices against this form. Next form - semi-strong, has more opponents. The strong form is usually rejected, but there is a few research supporting this form.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz T., 2013, Przyczyny i skutki I fazy kryzysu finansowego lat 2007-2009 w wybranych krajach na świecie, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 58.
 2. Buła R., 2014, Efektywność informacyjna a zachowanie cen akcji tworzących indeks WIG20, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Katowice.
 3. Buzala P., 2015, Silna a półsilna forma efektywności informacyjnej rynku kapitałowego - doświadczenia z GPW w Warszawie na podstawie zaleceń analityków, "Zeszyty Naukowe US", nr 862.
 4. Ciołek M., 2015, Efektywność informacyjna polskiego rynku akcji, CeDeWu, Warszawa.
 5. Fama E.F., 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "The Journal of Finance", vol. 25.
 6. Goczek Ł., Kania-Morales J., 2015, Analiza porównawcza efektywności rynków papierów wartościowych ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu w latach 2007-2009, "Bank i Kredyt", nr 1.
 7. Jamróz P., 2012, Wyniki Funduszy Inwestycyjnych a efektywność informacyjna rynku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 51.
 8. Janicka M., 2008, Efektywność rynków finansowych - teoria a praktyka, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica'', nr 221.
 9. Jen F., 1970, Random Walks and Technical Theories: Some Additional Evidence: Discussion, "Journal of Finance", nr 25.
 10. Kalinowski M., Krzykowski G., 2012, Efektywność informacyjna w formie półsilnej polskiego rynku akcji w okresie destabilizacji rynków finansowych, "Annales Universatitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin - Polonia", nr 46.
 11. Kowalke K., 2014, Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 371.
 12. Perepeczo A., 2010, Analiza zdarzenia i jej zastosowania, "Zeszyty Naukowe US", nr 632.
 13. Ślepaczuk R., 2006, Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku, "E-Finanse", nr 1.
 14. Ślepaczuk R., 2009, Efektywność rynku instrumentów pochodnych notowanych na GPW w Warszawie, "Ekonomia", nr 12.
 15. Trzpiot G., 2016, Rozważania o p-value, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach", nr 304.
 16. Zielonka P., 2003, Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych. "Materiały i Studia", z. 158, NBP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu