BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dominiak Joanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie poziomu rozwoju nowoczesnych usług w Polsce
The Diversity of the Modern Services Development in Poland
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 41, s. 111-125, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy regionów, Jakość usług
Economic development of regions, Quality of services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie intensywnego postępu technologicznego, postępującej globalizacji i wzrastającej konkurencyjności coraz większego znaczenia nabierają nowoczesne usługi, które stają się niezbędne w rozwoju współczesnej gospodarki. Celem artykułu jest: (1) próba identyfikacji nowoczesnych usług w oparciu o współczesną literaturę przedmiotu, (2) charakterystyka poziomu rozwoju nowoczesnych usług w Polsce, (3) analiza zróżnicowania poziomu rozwoju usług nowoczesnych w Polsce w układzie województw. Dane wykorzystane w analizie pochodzą z banku danych lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Eurostatu. W pracy wykorzystano wskaźnik syntetyczny Perkala, analizę korelacji oraz analizę skupień. Wyniki badań prowadzą do wniosku, że w ujęciu całościowym wysokim poziomem rozwoju usług nowoczesnych charakteryzują się województwa: mazowieckie oraz małopolskie, dolnośląskie i pomorskie. Niskim poziomem usług nowoczesnych cechują się przede wszystkim słabe gospodarczo województwa wschodniej Polski oraz województwa: lubuskie i świętokrzystkie. Regionalny rozkład wartości wskaźnika syntetycznego poziomu rozwoju usług nowoczesnych w wyraźny sposób nawiązuje do rozkładu ogólnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is: (1) to identify modern services (based on contemporary literature on the subject), (2) characteristics of the level of development of modern services in Poland compared to other European Union countries, (3) analysis of the level of development of modern services in Poland in regional approach. Data used in the analysis come from the local data bank of the Central Statistical Office and Eurostat. The Perkal synthetic index and cluster analysis were used in the analysis. The results of the research lead to the following conclusions. In a comprehensive perspective, the following voivodeships are characterized by a high level of development of modern services: Mazowieckie and Małopolskie, Dolnośląskie, Pomorskie. The low level of modern services is primarily characterized by economically weak voivodships of Eastern Poland and voivodships: Lubuskie and Świętokrzystkie. The regional distribution of the value of the synthetic level indicator for the development of modern services clearly refers to the distribution of the general level of socio-economic development of the voivodships. Detailed confirmation of this relationship requires additional research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aydalot P., Keeble D. 1988. High technology industry and innovative environments: The European experience. Routledge, London.
 2. Berger A.N., Udell G.F. 2002. Small business credit availability and relationship lending: the importance of bank organizational structure. Economic Journal, 112: 32-53.
 3. Becker G.S. 1993. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press, Chicago.
 4. Capello R., Nijkamp P. (red.) 2009. Regional growth and development theories in the XXI. Century. Edward Elgar, Cheltenham.
 5. Camagni R. 1991. Local "Milieu", Uncertainty and Innovation Networks: Towards a New Dynamic Theory of Economic Space. [W:] R. Camagni (red.), Innovation Networks: Spatial Perspectives. BelhavenPrinter, London, s. 121-144.
 6. Chojnicki Z., Czyż T. 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 7. Den Hertog P., Bilderbeek R. 1999. Conceptualising Service Innovation and Service Innovation Patterns. Research Programme on Innovation in Services (SIID) for the Ministry of Economic Affairs. Utrecht.
 8. Dominiak J. 2017. Nowoczesne usługi a poziom rozwoju gospodarczego. [W:] Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(1): 81-96.
 9. Eichengreen B., Gupta P. 2009. The two waves of service sector growth. NBER Working Papers Series 14968. The National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 10. Etzkowitz H., Leydesdorff L. 1995. The Triple Helix - University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development. EASST Review, 14: 14-19.
 11. Garcia R., Calantone R. 2002. A Critical Look at Technological Innovation Typology and Innovativeness Terminology: A Literature Review. Journal of Product Innovation Management, 19: 110-132.
 12. Keeble D., Lawson C., Moore B., Wilkinson F. 1999. Collective learning processes, networking and institutional thickness in Cambridge region. Regional Studies, 33, 4: 319-332.
 13. Kłosiński K. 2000. Zmiany w strukturze wytwarzania usług rynkowych w latach 1990-1998. [W:] A. Lipowski (red.), Struktura gospodarki transformującej się. Polska 1990-1998 i projekcja do 2010. PAN, Warszawa, s. 175-209.
 14. Kostrubiec B. 1965. Klasyfikacja dynamiczna i wielocechowa województw Polski. KPZK PAN, Warszawa.
 15. Longhi C. 1999. Networks, collective learning and technology development in innovative high technology regions: The case of Sophia-Antipolis. Regional Studies, 33, 4: 333-342.
 16. Lundvall B.A. 2000. Gospodarka ucząca się. Pewne implikacje dla bazy wiedzy o systemie ochrony zdrowia i edukacji. [W:] Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. Centrum Badań nad Edukacją i Innowacją OECD, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii Gospodarczej, Warszawa, s. 117-133.
 17. Markowski T., Drzazga D. 2008. Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast. KPZK PAN, Warszawa.
 18. Menor L., Tatikonda M., Sampson S. 2002. New service development: areas for exploitation and exploration. Journal of Operations Management, 20(2): 135-157.
 19. Mishra S., Lundstromm S., Anand R. 2011. Service Export Sophistication and Economic Growth. Policy Research Working Paper, 5606. World Bank.
 20. Pakulska T. 2005. Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego. SGH, Warszawa.
 21. Rogoziński K. 2004. Innowacyjność i nowa taksonomia usług. Wiadomości Statystyczne, 3.
 22. Soete L., Miozzo M. 1989. Trade and Development in Services: A Technological Perspective. Working Paper, 89-031. MERIT, Maastricht.
 23. Szukalski S.M. 2001. Sektor usług w gospodarce niemieckiej. Hipotezy i empiryczna weryfikacja przekształceń strukturalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 24. Uppenberg K. 2009. Innovation and economic growth. EIB Papers, 14(1).
 25. Werwicki A. 1998. Zmiany paradygmatu geografii usług. Przegląd Geograficzny, 70: 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu