BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ochota Dawid (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Aktywność i skuteczność władz samorządowych Turku w pozyskiwaniu środków europejskich w latach 2004-2013
The Activity and Effectiveness of Turek Local Government Authorities in Acquiring European Funds in 2004-2013
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 41, s. 167-180, tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Środki unijne, Rozwój lokalny, Zadania własne gminy
EU funds union, Local development, District own tasks
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło dla samorządu terytorialnego nowe szanse w zakresie kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Praktycznym tego wyrazem stała się możliwość dofinansowania projektów podejmowanych przez władze gminne, które bez wsparcia ze środków europejskich nie zostałyby zrealizowane. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja aktywności i skuteczności władz samorządowych Turku w pozyskiwaniu środków europejskich w latach 2004-2013. Analiza została przeprowadzona w odniesieniu do przyjętych w pracy czynników rozwoju lokalnego przy uwzględnieniu struktury zadań własnych gmin, co pozwoliło na określenie głównych kierunków udzielonego wsparcia finansowego. Wyniki przeprowadzonego postępowania badawczego wskazują, że aktywność i skuteczność władz Turku w pozyskiwaniu środków europejskich była zróżnicowana w czasie. W odniesieniu do przyjętych w pracy czynników rozwoju lokalnego należy stwierdzić, że działania zostały ukierunkowane przede wszystkim na rynek pracy i strukturę gospodarczą miasta, a w układzie zadań własnych najwięcej środków pozyskano na działania związane z infrastrukturą techniczną i ładem przestrzennym. (abstrakt oryginalny)

Poland's accession to the European Union created new opportunities for local government in the area of creating social and economic development. The possibility of co-financing projects implemented by municipal authorities that would have never been implemented without European support has been practical expression of the opportunities. The purpose of this article is to identify the activity and effectiveness of Turek local government authorities in acquiring European funds in the years 2004-2013. The analysis was carried out with reference to the local development factors adopted in the work, also taking into account the structure of own tasks of communes, which allowed for a multi-aspect definition of the main directions of financial support provided. The analysis showed that the activity and effectiveness of Turek local government authorities in gaining European funds was diversified over time. With reference to the factors of local development adopted at work, it should be stated that the actions were directed primarily at the labor market and the economic structure of the city. With reference to own tasks the most funds were obtained for activities related to technical infrastructure and spatial order. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagdziński S. 1994. Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej. Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń.
 2. Blakely E.J. 1989. Planning local economic development. Theory and practise. Sage Libraryand Social Research, London.
 3. Churski P., Perdał R., Herodowicz T. 2016. Rola środków polityki spójności pozyskiwanych przez samorząd terytorialny w rozwoju społeczno-gospodarczym ośrodków regionalnych w Polsce. Samorząd Terytorialny, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 96-115.
 4. Kasztelewicz Z., Tajduś A., Słomka T. 2017. Węgiel brunatny to paliwo przyszłości czy przeszłości? Napędy i Sterowanie, 7/8: 88-104.
 5. Kuchlewski T., Tołoczko A., Sadowska M., Sadowski T. 2007. Fundusze pomocowe UE. Praktyczny poradnik dla samorządów w okresie 2007-2013. Provent Investment, Kleosin-Ignatki.
 6. Leoński Z. 2006. Samorząd terytorialny w RP. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 7. Niewiadomski Z. 1998. Zadania samorządu terytorialnego na przykładzie planowaniaprzestrzennego. [W:] Z. Niewiadomski, A. Piekara (red.), Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, s. 293-330.
 8. Parysek J.J. 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 9. Parysek J.J. 2005. Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. s. 15.
 10. Siarka B. 2014. Zróżnicowanie stopnia wykorzystania środków funduszy strukturalnych iFunduszu Spójności w realizacji zadań własnych gmin powiatu żnińskiego w latach 2004-2013. [W:] P. Churski (red.), Rozwój regionalny i polityka regionalna. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 131-147.
 11. Śleszyński P. 2017. Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Przegląd Geograficzny, 89, 4: 565-593.
 12. Sztorc E., Świstak M., Tkaczyński J.W. 2011. Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 13. Wojtasiewicz L. 1996. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego. [W:] J.J. Parysek (red.), Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 14. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95).
 15. www.turek24.com.pl
 16. www.stopkopalni.pl
 17. www.turek.net.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2018.41.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu