BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hodžić Majra (University of Economics, Prague, Czech Republic), Hrůzová Helena (University of Economics, Prague, Czech Republic)
Tytuł
A Study of Project Management Practices in the Czech Republic
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2018, vol. 14, nr 3, s. 7-34, wykr., bibliogr. s. 31-33
Tytuł własny numeru
Innovation, Entrepreneurship and Organizations' Business Performance
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Metody zarządzania, Wiedza, Interesariusze
Project management, Methods of management, Knowledge, Stakeholders
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O22, D83, M15
streszcz., summ.
Kraj/Region
Republika Czeska
Czech Republic
Abstrakt
Znaczenie zarządzania projektami stale rośnie, a jego szybki rozwój i sprzyjanie innowacjom sprawiły, że jest on jednym z kluczowych elementów wyników organizacji. Dlatego głównym celem artykułu jest przeprowadzenie systematycznej analizy obecnej sytuacji i praktyk w zakresie zarządzania projektami w Republice Czeskiej. Szczegółowo analizowane są cztery obszary zarządzania projektami: główne oczekiwania interesariuszy, główne cechy zarządzania projektami, poziom wykorzystania metod zarządzania projektami oraz część identyfikacyjna charakteryzująca respondentów. Badanie ma charakter eksplanatoryjny i wykorzystuje zarówno pierwotne jak i wtórne dane. Dane pierwotne uzyskano za pomocą internetowego badania przekrojowego składającego się z czterech części (identycznych z badanymi obszarami) przeprowadzonych w Republice Czeskiej w 2016 r. Uzyskano 118 odpowiedzi. Badana próba była losowa, ale ekspercka - obejmowała organizacje działające w Republice Czeskiej, a respondenci zostali poproszeni o określenie swojego doświadczenia w zakresie zarządzania projektami. Ponadto wyniki ankiety autorów porównano z wynikami podobnych badań z ostatnich 5 lat dostarczających dane wtórne. To porównanie przyniosło dodatkowe spostrzeżenia i lepsze zrozumienie teoretycznego uzasadnienia. Wyniki wykazały wyraźną zależność i do pewnego stopnia korelację między zrozumieniem (zdefiniowaniem) udanego projektu i zidentyfikowanymi czynnikami sukcesu, oczekiwaniami interesariuszy i problematycznymi obszarami wykazującymi złożoność pracy w dziedzinie zarządzania projektami. Ponadto, niejasno zdefiniowany zakres został zidentyfikowany jako najbardziej problematyczny obszar i problem wpływający na sukces projektu. Ogólnie rzecz biorąc, badanie wskazuje na konieczność innowacji, takich jak opracowanie podstawowych ram dla metod zarządzania projektem, jak również zwiększenie wykorzystania dostępnych metod zarządzania projektami. Kierunki te nie tylko poprawią zarządzanie projektem, ale również zwiększą ducha przedsiębiorczości i pomogą nowoczesnym, wysoce potencjalnym firmom rozpoczynającym działalność w osiągnięciu konkurencyjności na rynku. (abstrakt oryginalny)

The importance of project management has hastily increased and its rapid development and tendency towards innovation has made it one of the key components of organizations' performance. Therefore, the main purpose of this paper was to conduct a systematic study of the current situation and practices in the field of project management in the Czech Republic. Four areas of project management are closely studied: stakeholders' main demands and requests, main characteristics of project management, level of use of project management methods and identification of the characteristics of the respondents. The research has an explanatory character and works with primary and secondary data. Primary data was obtained through an online cross-sectional survey comprising of four parts (identical to the areas studied) conducted in the Czech Republic in 2016. The questionnaire consisted of twenty questions in total and it had elements of both quantitative and qualitative research. It yielded 118 usable responses. The sample examined was random but expert - it covered organizations operating in the Czech Republic and respondents were asked to identify their professionalism and experience in the area of project management. Furthermore, the results of the authors' survey were compared with the results of similar surveys from the last five years providing secondary data. This comparison brought forth additional insights and better understanding of the theoretical grounding. The results showed a prominent relationship and, to some extent, a correlation between understanding (defining) a successful project and identifying success factors, stakeholder demands and problematic areas, displaying a complexity of working in the field of project management. Furthermore, a vaguely-defined scope was identified as the most problematic area and issue influencing project success. Overall, the study indicates the necessity for innovation, such as the development of a basic framework for project governance approaches as well as an increase in the use of available project management methods. These directions will not only improve project management, but will also boost entrepreneurship spirit and help modern, highly potential start-ups to be competitive in the market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ali, J., Chew, T.G., & Tang, T. C. (2004). Knowledge management in agile organizations. Sunway Academic Journal, 1, 13-20.
 2. Booth, W.C., Colomb, G.G., & Williams, J.M. (2003). The Craft of Research (3rd ed). Chicago: University of Chicago Press.
 3. David, S. Avis. (2008). Leadership styles: An analysis based upon the multifactor leadership questionnaire. Dissertation Thesis. Minneapolis, Minnesota: Capella University.
 4. Dolezal, J. et al. (2012). Projektovy management podle IPMA, 2. aktualizovane a doplnene vydani [Project Management according to IPMA, 2nd ed.]. Prague: Grada Publishing, a.s.
 5. European Commission. (2004). Project Life Cycle Management Guideline. Aid Delivery Methods. Brussels, Belgium: EuropeAid Cooperation Office. Retrieved on 2 February, 2017, from https://ec.europa.eu/europeaid/ sites/devco/files/methodology-aid-delivery- methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf
 6. EY & PMI CZ. (2016). Vysledkypruzkumuprojektoveho ffzem vCeske republice a na Slovensku za rok 2015 [Survey Result of Project Management in the Czech Republic and Slovakia for 2015, in Czech]. Retrieved on 2 February, 2017, from http://www.ey.com/Publication EY. (2013).
 7. Pruzkum ffzem projektu v CR A SR 2013. [Project Management Survey in the Czech Republic and Slovak Republic 2013, in Czech]. Retrieved on 2 February, 2017, from http://www.ey.com/Publication
 8. Fiala, P. (2004). Projektove ffzem modely, metody, analyzy. [Project management models, methods, analyses]. Prague: Professional Publishing.
 9. Gareis, R., Huemann, M., Martinuzzi, A., Weninger, C., & Sedlacko, M. (2013). Project Management and Sustainable Development Principles. Newton Square, PA: Project Management Institute.
 10. Hanadi, S. (2014). What, when, why and how? A comparison between agile project management and traditional project management methods. International Journal of Business and Management Review, 2(5), 52-74.
 11. Hass, K.B. (2007). The blending of traditional and agile project management. PM World Today, 9(5), 1-8. Retrieved 10 January, 2018, from http://courses.cecs.anu.edu.au/courses/C0MP3120/local_docs/ readings/the-blending-of-traditional-and-agile-project- management.pdf
 12. Hodzić, M. (2016). Analyza soucasneho stavu projektoveho ffzem v Ceske republice [Analysis of the Current State in Project Management in the Czech Republic, in Czech]. Master Thesis. Supervisor Hruzova, H. Prague: University of Enomics, Prague.
 13. IPMA CZ. (2013). Projektove ffzem v CR 2012. [Project Management in the Czech Republic 212, in Czech]. Retrieved on 2 February, 2017, from http://www.projektmanazer.cz/download?page=2
 14. IPMA (2015). Individual Competence Baseline for Project, Programme and Portfolio Management. Version 4.0. Postfach. Zurich: International Project Management Association.
 15. Kerzner, H. (2009). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
 16. Khotari, C.R. (2004). Research Methodology. Methods & Techniques. New Delhi: New Age International Publishing.
 17. Kotler, P.T. & Keller, K.L. (2011). Marketing Management (14th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
 18. Kratky, J., & Lokaj, J. (2016). Zprava o vysledcfch setrem 2015. [Report on the Results of the Investigation, in Czech]. Retrieved on 2 February, 2017, from http://www.pmconsulting.cz/2016/01/projektove-rizeni-v-cr-2015-zprava-o- vysledcich-setreni/
 19. Longman, A., & Mullins, J. (2005). The Rational Project Manager: A Thinking Team's Guide to Getting Work Done. Hoboken: John Wiley & Sons.
 20. OGC. (2009). Managing Successful Projects with PRINCE2TM. Norwich: TSO.
 21. Owen, R., Koskela, L.J., Henrich, G., & Codinhoto, R. (2006). Is agile project management applicable to construction? In R. Sacks & S. Bertelsen (Eds.), Proceedings of the 14th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (pp. 51- 66). Santiago, Chile: Ponteficia Universidad Católica de Chile.
 22. PMI. (1996). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute.
 23. PMI. (2000). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. (PMBOK® Guide). Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute.
 24. PMI. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. (PMBOK® Guide) -Newtown Square, Pennsylvania: Project Management Institute.
 25. Pritchard, C. (2009). Project Management Lessonsfrom the Field. Bloomington: iUniverse.
 26. Roberts, P. (2007). Guide to Project Management. Achieving Lasting Benefit Through Effective Change. London: The Economist in association with Progile Books Ltd.
 27. Sauer, C., & Reich, B.H. (2009). Rethinking IT project management: Evidence of a new mindset and its implications. International Journal of Project Management, 27, 182-193.
 28. SPR. (2010). Narodni standard kompetenci projektoveho ffzem. Verze 3.1 [National standard competences of project management. Version 3.1]. Brno: Spolecnost pro projektove ffzem.
 29. The Standish Group International. (2013). CHAOS Manifesto 2013: Think Big, Act Small. The Standish Group International, Incorporated.
 30. Tull, D.S., & Hawkins, D.I. (1993). Marketing Research: Measurement and Method (6th ed.). New York: Macmillan Publishing Company.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20181431
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu