BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bryl Łukasz (Poznań University of Economics and Business, Poland)
Tytuł
Human Capital Orientation and Financial Performance : a Comparative Analysis of US Corporatons
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2018, vol. 14, nr 3, s. 61-86, tab., rys., bibliogr. s. 81-85
Tytuł własny numeru
Innovation, Entrepreneurship and Organizations' Business Performance
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Wynik finansowy, Korporacje międzynarodowe, Kapitał ludzki
Knowledge-based economy, Financial performance, International corporation, Human capital
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24, L25, O15
streszcz., summ.
Abstrakt
W gospodarce opartej na wiedzy kluczową rolę w osiąganiu dodatnich wyników finansowych i utrzymania przewagi konkurencyjnej pełni kapitał ludzki. Rozważania naukowe zwracają uwagę, że przedsiębiorstwa w większym stopniu zorientowane na kapitał ludzki (ang. human capital orientated firms), czyli takie, które m. in. przeznaczają więcej środków na rozwój swoich pracowników, oferują wyższe wynagrodzenia i bogatszy pakiet świadczeń dodatkowych oraz cechują się transformacyjnym stylem zarządzania mogą generować lepsze wyniki finansowe aniżeli firmy zorientowane na kapitał ludzki w mniejszym stopniu, co wynika z: lepszych umiejętności pracowników, ich większej motywacji oraz wyższej całkowitej efektywności organizacji. W artykule postawiono dwa cele naukowe. Pierwszym z nich było stwierdzenie, że firmy zorientowane na kapitał ludzki generują dodatnie wyniki finansowe, natomiast drugim celem było porównanie wyników finansowych firm zorientowanych na kapitał ludzki z tzw. szerokim rynkiem w celu stwierdzenia, czy wyniki finansowe przedsiębiorstw zorientowanych na kapitał ludzki są ponadprzeciętne. Badania przeprowadzono wśród 7204 spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych w okresie dziesięciu lat. W celu identyfikacji firm zorientowanych na kapitał ludzki wykorzystano listę 100 Best Companies to Work For zgodnie z metodologią zaproponowaną przez Edmansa (2009). Drugą grupę stanowiły amerykańskie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie pochodzące z 11 branż. Kluczowe wnioski płynące z tego opracowania są następujące: strategia oparta na orientacji na kapitał ludzki umożliwia osiąganie nie tylko pozytywnych ale także ponadprzeciętnych wyników finansowych, głównie w zakresie: wzrostu wartości akcji i kapitałów własnych. Artykuł ma istotne implikacje praktyczne dla inwestorów w zakresie pożądanych kierunków inwestycji giełdowych, których celem jest osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków. Co więcej, badanie wykazało, że strategia zorientowana na kapitał ludzki, mimo ponoszenia wyższych kosztów, jest opłacalna dla przedsiębiorstw. Artykuł wypełnia lukę badawczą dwojako. Po pierwsze, wskazuje, w których obszarach związanych z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa zorientowane na kapitał ludzki radzą sobie najlepiej. Po drugie, porównuje wyniki strategii ukierunkowanej na kapitał ludzki z wynikami firm z 11 różnych branż. Badania dotyczyły amerykańskich przedsiębiorstw giełdowych. (abstrakt oryginalny)

In the knowledge-based economy, long-term corporate performance and its competitive advantage are strongly associated with human capital. Theoretical deliberations suggest that companies with greater human capital orientation (higher salaries and benefits, more training, a transformational leadership style, better equipment) might perform better than their peers with less human capital orientated strategy due to: higher skills of employees, greater motivation and thus higher overall corporate effectiveness. On the other hand, orientation towards human capital generates higher costs which may negatively affect profitability and stock market valuation. There are two aims of this paper. The first one is to state whether human capital orientated firms generate positive financial performance. The second aim is to compare financial performance of human capital orientated firms with the benchmarking sample to state if the financial performance is above-average. Research was conducted on a sample of 7,204 unique publicly listed companies from the American stock market within a ten year period (72,040 firm-year observations). Empirical studies were carried out with the help of one hypothesis. Two groups of companies were created and their results on financial performance were compared. The first group consisted of human capital orientated firms that were identified with the help of the well-known 100 Best Companies to Work For listing, in line with the Edmans (2009) approach. The second group composed of US-based publicly listed entities from 11 industries. Analysis was conducted for the 2007-2017 years. The key findings of the paper are: strategy based on human capital orientation provides high profitability and leads to above-average financial performance, mainly in the field of equity growth and stock market valuation. The paper has significant practical implications for investors in terms of possible directions of stock market investments aimed at achieving above-average returns as well as for corporate management by indicating that human capital orientation pays off. The paper fills the research gap between two points. First, it states in which financial performance pillars human capital orientated firms perform best. Second, it compares the results of the human capital orientated strategy with the entities from the 11 different industries. Research refers to the American publicly listed enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18.
 2. Alves, J., Marques, M. J., Saur, I., & Marques, P. (2007). Creativity and innovation through multidisciplinary and multisectoral cooperation. Creativity and Innovation Management, 16(1), 27-34.
 3. Appelbaum, E., Bailey, T., Berg, P., & Kalleberg, A. (2000). Manufacturing Advantage: Why High- performance Work Systems Pay Off. Ithaca, NY: Cornell University Press.
 4. Arthur, J. B., Aiman-Smith, L., & Arthur, J. E. F. B. (2010). Gain sharing and organizational learning: Suggestions over time an analysis of employee. Management, 44(4), 737- 754.
 5. Barney, J. B., & Wright, P. M. (1998). On becoming a strategic partner: The role of human resources in gaining competitive advantage. Human Resource Management, 37, 31-46.
 6. Batt, R. (2002). Managing customer services: Human resource practices, quit rates, and sales growth. Academy of Management Journal, 45, 587-597.
 7. Beers, P. J. (2005). Negotiating common ground: Tools for multidisciplinary teams (Unpublished doctoral dissertation). Heerlen: Open Universiteit Nederland.
 8. Black, S. E., & Lynch, L. M. (1996). Human-capital investments and productivity. American Economic Review, 86 (2), 263-267.
 9. Bryl, Ł., & Truskolaski, Sz. (2015). The intellectual capital effectiveness and enterprises' performance - empirical study of Polish listed companies using VAIC method. In V., Dermol, A., Trunk, G., Daković, & M., Smrkolj (Eds.), Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society (pp. 933-942). Bangkok: ToKnowPress.
 10. Buech, V. I. D., Michel, A., & Sonntag, K. (2010). Suggestion systems in organizations: What motivates employees to submit suggestions? European Journal of Innovation Management, 13(4), 507-525.
 11. Bunderson, J. S., & Sutcliffe, K. M. (2002). Comparing alternative conceptualizations of functional diversity in management teams: Process and performance effects. Academy of Management Journal, 45, 875-893.
 12. Chan, C. C. A., Lim, L., & Keasberry, S. K. (2003). Examining the linkages between team learning behaviors and team performance. The Learning Organization, 10(4), 228-236.
 13. Cooper, A. C., Gimeno-Gascon, F. J., & Woo, C. Y. (1994). Initial human and financial capital as predictors of new venture performance. Journal of Business Venturing, 9, 371-395.
 14. Crawford, E. R., & LePine, J. A. (2012). A configural theory of team processes: Accounting for the structure of taskwork and teamwork. Academy of Management Review, 38(1), 32-48.
 15. Culverson, D. E. (2002). Exploring organizational commitment following radical change: A case study within the Parks Canada Agency (Unpublished doctoral dissertation). Waterloo: University of Waterloo.
 16. Du Plessis, A. J., Marx, A. E., & Wilson, G. (2008). Generating ideas and managing suggestion systems in organisations: Some empirical evidence. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, 8(4), 133-140.
 17. Durrani, T. S., & Forbes, S. M. (2003, November). Intellectual capital and technology strategy. Paper presented at the IEMC Conference on Managing Technologically Driven Organizations: The Human Side of Innovation and Change.
 18. Edmondson, A., Bohmer, R. M., & Pisano, G. P. (2001). Disrupted routines: Team learning and new technology implementation in hospitals. Administrative Science Quarterly, 46, 685-716.
 19. Ellis, A. P. J., Hollenbeck, J. R., Ilgen, D. R., West, B. J., Porter, C. O. L. H., & Moon, H. (2003). Team learning: Collectively connecting the dots. Journal of Applied Psychology, 88(5), 821-835.
 20. Fairbank, J. F., & Williams, S. D. (2001). Motivating creativity and enhancing innovation through employee suggestion system technology. Creativity and Innovation Management, 10(2), 68-74.
 21. Gimeno, J., Folta, T., Cooper, A., & Woo, C. (1997). Survival of the fittest? Entrepreneurial human capital and the persistence of underperforming firms. Administrative Science Quarterly, 42, 750-783.
 22. Guenther, T., Beyer, D., & Menninger, J. (2003). Hurdles for the voluntary disclosure of information on intangibles - empirical results for 'New Economy' industries. Dresden Papers of Business Administration, 71(3), 1-35.
 23. Hertzberg, F. (1959). The Motivation to Work. New York, NY: John Wiley & Sons.
 24. Huselid, M. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 38(3), 635-672.
 25. Islam, R. (2007, August). Evaluation of suggestions by the analytic hierarchy process: A case study on a public university in Malaysia. Paper presented at the 9th International Symposium on the Analytic Hierarchy Process for Multi-Criteria Decision Making.
 26. Kochan, T. A., & Dyer, L. (2017). Shaping the Future of Work: A Handbook for Action and a New Social Contract. Cambridge, MA: MIT Press.
 27. Lepak, D. P., & Snell, S. A. (1999). The human resource architecture: Toward a theory of human capital allocation and development. Academy of Management Review, 24, 31-48.
 28. Lepak, D. P., & Snell, S. A. (2002). Examining the human resource architecture: The relationships among human capital, employment, and human resource configurations. Journal of Management, 28, 517-543.
 29. Loi, R., Ngo, H. Y., & Foley, S. (2006). Linking employees' justice perceptions to organizational commitment and intention to leave: The mediating role of perceived organizational support. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79(1), 101-120.
 30. Luthans, F., McCaul, H. S., & Dodd, N. G. (1985). Organizational commitment: A comparison of American, Japanese, and Korean employees. The Academy of Management Journal, 28(1), 213-219.
 31. Lynham, S., & Cunningham, P. (2006). National human resource development in transitioning societies in the developing world: Concept and challenges. Advances in Developing Human Resources, 8(1), 116-135.
 32. Madjar, N. (2005). The contributions of different groups of individuals to employees' creativity. Advances in Developing Human Resources, 7(2), 182-206.
 33. Maslow, A. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370-396.
 34. Mathieu, J., Maynard, M. T., Rapp, T., & Gilson, L. (2008). Team effectiveness 1997-2007: A review of recent advancements and a glimpse into the future. Journal of Management, 34(3), 410-476.
 35. McConville, J. (1990). Innovation through involvement. The TQM Magazine, 2(5), 295-297.
 36. McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise. New York, NY: McGraw-Hill.
 37. McGregor, J., Tweed, D., & Pech, R. (2004). Human capital in the new economy: Devil's bargain? Journal of Intellectual Capital, 5(1), 153-164.
 38. Mention, A. L., & Bontis, N. (2013). Intellectual capital and performance within the banking sector of Luxembourg and Belgium. Journal of Intellectual Capital, 14(2), 286-309.
 39. Meijerink, J., Bondarouk, T., & Looise, J. K. (2013). Value creation through HR shared services: Towards a conceptual framework. Personnel Review, 42(2), 154-175.
 40. Meyer, J. P., Allen, N. J., & Gellatly, I. R. (1990). Affective and continuance commitment to the organization: Evaluation of measures and analysis of concurrent and time-lagged relations. Journal of Applied Psychology, 75, 710- 720.
 41. Nafukho, F. M., Hairston, N. R., & Brooks, K. (2004). Human capital theory: Implications for human resource development. Human Resource Development International, 7(4), 545-551.
 42. Neagoe, L. N., & Klein, V. M. (2009). Employee suggestion system (Kaizen Teian) the bottom-up approach for productivity improvement. Control, 10(3), 2627.
 43. Ndinguri, E., Prieto, L., & Machtmes, K. (2012). Human capital development dynamics: The knowledge based approach. Academy of Strategic Management Journal, 11(2), 121-136.
 44. Nimtrakoon, S. (2015). The relationship between intellectual capital, firms' market value and financial performance. Journal of Intellectual Capital, 16(3), 587-618.
 45. Oviedo-Garcia, M. A., Castellanos- Verdugo, M., Garcia Del Junco, J., & Riquelme-Miranda, A. (2014). Organizational learning capacity and its impact on the results in a government agency in Chile. International Public Management Journal, 17(1), 74-110.
 46. Pfeffer, J. (1994). Competitive Advantage Through People: Unleashing the Power of the Work Force. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 47. Pfeffer, J. (1998). The Human Equation: Building Profits by Putting People First. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 48. Porter, M. E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, 79(3), 62-78.
 49. Prahalad, C. K., & Hamel, G. (1990). The core competence of the corporation. Harvard Business Review, 68(3), 79-91.
 50. Randall, D. M., (1987). Commitment and the organization: The organization man revisited. The Academy of Management Review, 12(3), 460-471.
 51. Roos, G., Bainbridge, A., & Jacobson, K. (2001). Intellectual capital analysis as a strategic tool. Strategy and Leadership Journal, 29(4), 21-26.
 52. Sanchez, A. A., Mann, G. S., & Morales, A. M. (2015). The mediating effect of strategic human resource practices on knowledge management and firm performance. European Journal of Management & Business Economics, 24(3), 138-148.
 53. Seleim, A., Ashour, A., & Bontis, N. (2007). Human capital and organizational performance: A study of Egyptian software companies. Management Decision, 45(4), 789-801.
 54. Sels, L., De Winne, S., Maes, J., Delmotte, J., Faems, D., & Forrier, A. (2006). Unravelling the HRM-performance link: Value-creating and cost-increasing effects of small business HRM. Journal of Management Studies, 43(2), 319-342.
 55. Snell, S. A., & Dean, J. W. (1992). Integrated manufacturing and human resource management: A human capital perspective. Academy of Management Journal, 35, 467-504.
 56. Stewart, T. A. (1999). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. New York, NY: Currency Doubleday.
 57. Sveiby, K. E. (1997). The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers.
 58. Vidotto, J. D. F., Ferenhof, H. A., Selig, P. M., & Bastos, R. C. (2017). A human capital measurement scale. Journal of Intellectual Capital, 18(2), 316-329.
 59. Wright, P. M., Dunford, B. B., & Snell, S.A. (2001). Human resources and the resource based view of the firm. Journal of Management, 27, 701-721.
 60. Yu, K. Y., Ng, H. T., Wong, W. K., Chu, S. K. W., & Chan, K. H. (2010). An empirical study of the impact of intellectual capital performance on business performance. Journal of Information & Knowledge Management, 10(1), 11-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20181433
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu