BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Alemu Gezahegn (Addis Ababa University, Ethiopia), Kitaw Daniel (Addis Ababa University, Ethiopia)
Tytuł
An Innovation Capability Development Process for Firms in Developing Countries : a Theoretical Conceptual Model
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2018, vol. 14, nr 3, s. 87-110, rys., tab., bibliogr. s. 106-110
Tytuł własny numeru
Innovation, Entrepreneurship and Organizations' Business Performance
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Potencjał innowacyjny, Kraje rozwijające się, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo
Innovative character, Innovation potential, Developing countries, Enterprise innovation, Enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O3
streszcz., summ.
Abstrakt
Firmy z krajów rozwijających się mają niskie możliwości innowacyjne z powodu braku odpowiedniego modelu koncepcyjnego, który konsoliduje konstrukty rozwoju zdolności innowacyjnych (RZD) dostosowane do ich potrzeb. Dla opisu RZD w tych firmach, wyniki badań powinny skonsolidować zarówno techniczne, jak i finansowe aspekty innowacji. Jednakże zapewniają one jedynie niewiele informacji na temat procesu RZD poprzez integrację technicznych i finansowych aspektów innowacji. Celem badania jest opracowanie konceptualnego modelu procesu RZD, który jest cenny dla firm z krajów rozwijających się. Pod względem metod badania oparte są na szerokim przeglądzie literatury, na podstawie którego uzyskano dwa kluczowe wnioski. Po pierwsze, zidentyfikowano trzy główne konstrukty RZD, a mianowicie akumulację wiedzy, zastosowanie wiedzy i generowanie funduszy. Pierwsze dwa konstrukty stanowią aspekt techniczny, a trzeci stanowi finansowy aspekt zdolności innowacyjnych. Po drugie, wykorzystując te trzy kluczowe konstrukty, zaproponowano model koncepcyjny, który definiuje proces RZD dla krajów rozwijających się. Ustalenia te sugerują, że wysiłki firm w zakresie RZD można lepiej wyjaśnić, łącząc techniczne i finansowe aspekty innowacji. Model pozwala zrozumieć kluczowe konstrukty i ich relacje w celu wzmocnienia postaw i praktyk firm dla rozwijania ich zdolności innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Firms in developing nations possess low innovation capabilities due to the absence of an adequate conceptual model that consolidates the innovation capability development (ICD) constructs tailored to their needs. To describe the ICD in these firms, research findings should have consolidated both the technical and financial aspects of innovation. However, they have provided only a little account of information on the ICD process via integrating the technical and financial aspects of innovation. The aim of this research is thus to develop a conceptual model of the ICD process which is highly valuable to firms in developing countries (FDC). Methodologically, this research is based on a broad literature review. Following this, two key findings were obtained. Firstly, three key constructs of ICD, namely knowledge accumulation, knowledge application and fund generation were identified. The first two constructs constitute the technical aspect and the third construct represents the financial aspect of innovation capability. Secondly, using these three key constructs, the research proposed a conceptual model that defines a process of ICD for the FDC. These findings imply that firms' ICD effort can be better explained by integrating the technical and financial aspects of innovation. As far as our knowledge is concerned, this paper is unique regarding providing a detailed review and discussion regarding the ICD process for FDC. In conclusion, the model can place a great emphasis on the understanding of the key constructs and their relationships to enhance the attitudes and practices of firms to develop their innovation capability. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aubert, J.E. (2005). Promoting innovation in developing countries: A conceptual framework (Working Paper No. 3554): World Bank Institute. Retrieved from http://econ.worldbank.org
 2. Azabadi, J.H., Noorossana, R., Jafari, M., Owlia, M.S., & Saryazdi, M.D. (2012). Knowledge management analysis: A system dynamics approach. Paper presented at International Conference on Innovation and Information Management (ICIIM 2012). Retrieved from https://www. researchgate.net/profile/Mohammad_Owlia2/publication/267784039_ Knowledge_Management_Analysis_A_System_Dynamics_Approach/ links/54de3b1d0cf2510fcee2528b.pdf
 3. Birgit, P., Mike, P., & Chung-Shing, C. (2018). Needs, drivers and barriers of innovation: The case of an alpine community model destination. Tourism Management Perspectives, 25, 53-63.
 4. Bo, Y. (2015). Modeling of knowledge transfer in logistics supply chain based on system dynamics. International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, 8(12), 377-388.
 5. Bogers, M., & West, J. (2014, June). Innovation creation and commercialization beyond the firm: A multi-level framework. Paper presented at the DRUID Society Conference. Retrieved from www.joelwest.org/Research/OI.html
 6. BPTrends. (2009). Case management: Combining knowledge with process. Retrieved from https://www.bptrends.com/resources/glossary/case-management
 7. Brooks, H. (1994). The relationship between science and technology. Research Policy, 23(5) 477-486.
 8. Cheng, C.J., Yang, C., & Sheu, C. (2016). Effects of open innovation and knowledge-based dynamic capabilities on radical innovation: An empirical study. Journal of Engineering and Technology Management, 41, 79-91.
 9. Choudhury, J. (2010). Performance impact of intellectual capital: A study of Indian IT sector. International Journal of Business and Management, 5(9), 72-80.
 10. Cirera, X., & Maloney, W.F. (2017). The Innovation paradox, Developing-country capabilities and the unrealized promise of technological catch-up. Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
 11. Cohen, W. M., & Levinthal, D.A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-152.
 12. Crossan, M. M., & Apaydin, M. (2010). A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature. Journal of Management Studies, 47(6), 1154-1191.
 13. Czarnitzki, D., & Hottenrott. (2009). R&D investment and financing constraints of small and medium-sized firms. Small Business Economics, 36(1), 6583. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-009-9189-3
 14. Davenport, T.H. (2005, ). Thinking for a Living. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 15. Doroodian, M., Rahman, M. N., Kamarulzaman, Y., & Muhamad, N. (2014). Designing and validating a model for measuring innovation capacity construct. Advances in Decision Sciences, 2014. Retrieved from file:///C:/ Users/USER/Downloads/576596%20(1).pdf
 16. Encaoua, D., Guellec, D., & Martinez, C. (2006). Patent systems for encouraging innovation: Lessons from economic analysis. Research Policy, 35(9), 1423-1440.
 17. Galanakis, K. (2006). Innovation process: Make sense using systems thinking. Technovation, 26(11), 1222-1232.
 18. Gamal, D., Salah, T., & Elrayyes, N. (2011). How to measure organization innovativeness? An overview of innovation measurement frameworks and innovation audit/management tools. Egypt Innovate, Technology Innovation and Entrepreneurship Centre. Retrieved from http://www. tiec.gov.eg/backend/Reports/MeasuringOrganizationInnovativeness.pdf
 19. Gebreeyesus, M., & Mohnen, P. (2013). Innovation performance and embeddedness in networks : Evidence from the Ethiopian footwear cluster. World Development, 41, 302- 316
 20. Hall, B.H., & Mairesse, J. (n.dj. Measuring corporate R&D returns. Retrieved from http://ec.europa.eu/invest-in- research/pdf/download_en/kfg_ report_no6.pdf
 21. Hanson, M.T., & Birkinshaw, J. (2007). The innovation value chain. Harvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/2007/06/the-innovation-value-chain
 22. Hartmann, G.C. (2003). Linking R&D spending to revenue growth. Research Technology Management, 46(1), 39-46.
 23. Hottenroot, H., & Peters, B. (2012). Innovative capability and financing constraints for innovation: More money, more innovation? The Review of Economics and Statistics, 94(4), 1126-1142.
 24. Kaplan, S. (n.d.). The complete guide to innovation metrics - how to measure innovation for business growth: Retrieved from http://www.innovation-point.com/innovationmetrics.htm
 25. Lane, P. J., & Lubatkin, M. (1998). Relative absorptive capacity and inter-organizational learning. Strategic Management Journal, 19, 461-477.
 26. Lawson, B., & Samson, D. (2001). Developing innovation capability in organizations: A dynamic capabilities approach. International Journal of Innovation Management, 5(3), 377-400.
 27. Liao, S., Fei, W., & Chen, C. (2007). Knowledge sharing, absorptive capacity, and innovation capability: An empirical study of Taiwan's knowledge intensive industries. Journal of Information Science, 33 (3), 340-359.
 28. Madsen, E.S., & Smith, V. (2008, November). Commercialization of innovations and firm performance. Paper presented at the Southern Economic Association Conference. Retrieved from https://www.researchgate.net/ publication/46470074
 29. Maldonado, M.U. (2011). Dynamics, structure and performance of innovation systems: A complex systems modeling approach. Retrieved from https:// pdfs.semanticscholar.org/b55f/9d15f37e0cd164fdf17aa1633dbd3387 5d99.pdf
 30. Mazzarol, T., Reboud, S., Volery, T. (2010). The influence of size, age and growth on innovation management in small firms. Int. J. Technology Management, 52(1/2), 98-117.
 31. Mohammed, M., Sanuri, S., & Rahim, A. (2014). The effect of TQM practices on technological innovation capabilities: Applying on Malaysian manufacturing sector. International Journal for Quality Research, 8(2), 197-216.
 32. Mojtahedzadeh, R., & Chettiar, V. (2011). A structural relationship between knowledge management, innovation, and performance of Iranian industries: A theoretical approach. International Journal for Quality Research. 8(2), 231 - 235.
 33. Moohammad, A.Y., Aini, Y.N., & Kamal, E.M. (2014). Influences of firm size, age and sector on innovation behaviour of construction consultancy services organizations in developing countries. Business Management Dynamics, 4(4), 1-9.
 34. Narcizo, R.B., Canen, A.G., & Tammela, I. (2017). A conceptual framework to represent the theoretical domain of innovation capability in organizations. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(1), 147- 166.
 35. Neely, A., & Hii, J. (1998). Innovation and business performance: A literature review. Cambridge University Press. Retrieved from http://ecsocman. hse.ru/data/696/521/1221/litreview_innov1.pdf
 36. Nieto, M., & Quevedo, P. (2005). Absorptive capacity, technological opportunity, knowledge spillovers, and innovative effort. Technovation, 25, 1141-1157.
 37. OECD. (2005). Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Paris: OECD Publishing.
 38. Ozer, M. (2004). Managing the selection process for new product ideas. Research Technology Management, 47(4), 10-11.
 39. Park, S. (2014). Analyzing the efficiency of small and medium-sized enterprises of a national technology innovation research and development program. SpringerPlus, 3(403), 1-12.
 40. Romijn, H., & Albaladejo, M. (2002). Determinants of innovation capability in small electronics and software firms in Southeast England. Research Policy, 31(7), 1053-1067.
 41. Roper, S., Du, J., & Love, H.J. (2008). Modeling the innovation value chain. Research Policy, 37(6-7), 961-977.
 42. Silvestre, B.S., & Neto, R.S. (2014). Capability accumulation, innovation, and technology diffusion: Lessons from a base of the pyramid cluster. Technovation, 34, 270- 283.
 43. Sobanke, V., Adegbite, S., Ilori, M., & Egbetokun, A. (2013). Determinants of technological capability of firms in a developing country. Procedia Engineering, 69, 991-1000.
 44. Sterman, J.D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. Boston, MA: Irwin McGraw-Hill.
 45. Tesfaye, G., & Kitaw, D. (2017). A TQM and JIT integrated continuous improvement model for organizational success: An innovative framework. Journal of Optimization in Industrial Engineering, 22, 15-23.
 46. Weng, H.H., Chen, J.S., & Chen, P.C. (2015). Effects of green innovation on environmental and corporate performance: A stakeholder perspective. Sustainability, 7, 4997-5026.
 47. Zahra, S.A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, re-conceptualization, and extension. Academy of Management Review, 27(2), 185-203.
 48. Zawislak, P.A., Alves, A.C., Tello-Gamarra, J., Barbieux, D., & Reichert, F.M. (2012). Innovation capability: From technology development to transaction capability. Journal of Technology Management and Innovation, 7(2), 14-27.
 49. Zou, B., Gou, F., & Guo, J. (2016). Absorptive capacity, technological innovation, and product life cycle: A system dynamics model. SpringerPlus, 5, 2-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20181434
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu