BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sroka Włodzimierz (University of Dąbrowa Górnicza, Poland), Szántó Richard (Corvinus University of Budapest)
Tytuł
Corporate Social Responsibility and Business Ethics in Controversial Sectors : Analysis of Research Results
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2018, vol. 14, nr 3, s. 111-126, tab., bibliogr. s. 122-125
Tytuł własny numeru
Innovation, Entrepreneurship and Organizations' Business Performance
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Etyka biznesu, Etyka, Gospodarka
Corporate Social Responsibility (CSR), Business ethics, Ethics, Economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M14
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowa
Central Europe
Abstrakt
Do niedawna w biznesie panowało przekonanie, że firmy działają wyłącznie dla zysku ich właścicieli. Niewiele firm uznawało potrzebę łączenia swoich działań z etyką, w szczególności z obowiązkami wobec społeczeństwa lub środowiska. Jednak postrzeganie kwestii etycznych zmieniło się radykalnie w biznesie w ciągu ostatnich 20 lat. Jeśli firma chce być postrzegana jako wiarygodny partner biznesowy i szanowany członek sektora biznesowego, powinna wykazywać wysoki poziom instytucjonalizacji zasad i praktyk w zakresie etyki biznesowej i musi praktykować wybitne zachowania etyczne. Jest to szczególnie istotne w niektórych kontrowersyjnych sektorach gospodarki. Celem naszego artykułu jest określenie skali i zakresu stosowania tych zasad i praktyk w dwóch krajach Europy Środkowej, tj. Polsce i na Węgrzech, w trzech kontrowersyjnych sektorach: farmaceutycznym, tytoniowym i alkoholowym. Dane zostały uzyskane na podstawie badań bezpośrednich. Próba badawcza liczyła 48 firm (25 węgierskich i 23 polskich). Badanie koncentrowało się głównie na stopniu instytucjonalizacji etyki biznesu (np. posiadanie kodeksu postępowania, pracownika wyznaczonego do zajmowania się kwestiami etycznymi, szkoleń z zakresu etyki itp.), postrzegania etycznego zachowania firm i ich relacji z kluczowymi interesariuszami. Uzyskane wyniki potwierdziły, że etyka biznesu jest uznawana za istotny czynnik, który ma wpływ na sukces biznesowy i wizerunek firmy w danych sektorach. Należy jednak podkreślić, że skala tego zjawiska jest różna w obu sektorach i krajach. Poziom instytucjonalizacji jest nieco wyższy w firmach węgierskich, natomiast w polskich firmach na czoło wysuwa się zapobieganie korupcji i postępowanie w sprawach korupcyjnych. Chociaż wydaje się, że interesariusze polskich firm mają większe oczekiwania etyczne, nie zaobserwowaliśmy istotnych różnic między postrzeganymi zachowaniami etycznymi w obu krajach. Oryginalność artykułu jest wynikiem prezentacji unikatowych badań jakościowych dotyczących etyki biznesu we wrażliwych sektorach gospodarki w dwóch krajach Europy Środkowej. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą takie badania są stosunkowo rzadkie (ze względu na wrażliwy charakter analizowanych sektorów) nie tylko w tych dwóch krajach, ale również w skali międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)

Until recently, in business practice, there was a belief that companies were operating solely for the profit of their owners. Few companies have recognized the need to combine their activities with ethics, and in particular with their obligations toward society or the environment. However, the perception of ethical issues has changed radically in business over the last 20 years. If a company wants to be perceived as a reliable business partner and a respected member of the business sector, it should demonstrate a high level of institutionalization of business ethics principles and practices, and it must practice outstanding ethical behavior. This is exceptionally true in some controversial industries. The purpose of our study is to identify the scale and scope of the use of these principles and practices in two Central European countries, i.e., Poland and Hungary, in three controversial sectors of the economy, i.e., pharmaceutical, tobacco and alcohol. The data were achieved on the basis of data gathered through survey methodology. The target subjects included a group of 48 companies (25 Hungarian and 23 Polish ones). Our survey mainly focused on the degree of institutionalization of business ethics (such as the presence of a code of conduct, an employee appointed to deal with ethical issues, ethical training, and so on), the perceived ethical behavior of the firms, and their relationship with their key stakeholders. Our study confirmed that business ethics is regarded as a significant factor which has an influence on business success and the corporate image of companies from the sectors in question. However, it is necessary to emphasize that the scale of this phenomenon varies, across both sectors and countries. The level of institutionalization is somewhat higher at Hungarian firms while preventing and handling corruption cases are more at the forefront of Polish companies. Although it seems that stakeholders from Polish firms have greater ethical expectations, we did not observe significant differences between perceived ethical behavior in the two countries. The originality of the paper is the result of the presentation of unique qualitative research related to business ethics in sensitive sectors of the economy in two Central European countries. To the best of our knowledge, such research is relatively rare (due to the sensitive nature of the sectors analyzed) not only in these two countries but also on an international scale. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berrone, P., Surroca, J., & Tribo, J.A. (2007). Corporate ethical identity as a determinant of firm performance: A test of the mediating role of stakeholder satisfaction. Journal of Business Ethics, 76(1), 35-53.
 2. Bohata, M. (1997). Business ethics in Central and Eastern Europe with special focus on the Czech Republic. Journal of Business Ethics, 16(14), 1571- 1577.
 3. Bhattacharya, C.B., Sen, S., & Korschun, D. (2011). Leveraging corporate responsibility. The stakeholder route to maximizing business and social value. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Carroll, A.B. (1999). Corporate Social Responsibility. Evolution of a definitional construct. Business & Society, 38(3), 268-295.
 5. Chan, K.C., Fung, H.G, Yau, J. (2009). Business ethics research: A global perspective. Journal of Business Ethics, 95(1), 39-53.
 6. Corporate Social Responsibility: Friedman's view (2017). Retrieved 29 July, 2017, from https://bfi.uchicago.edu/news/feature- story/corporate-social-responsibilty-friedmans-view
 7. Corporate Watch, Corporate Crimes, Pharmaceuticals. (2011). Retrieved 21 January, 2011, from http://www.corporatewatch. org.uk/?lid=315
 8. Cernohorska, L., & Putnova, A. (2012). Spolecenska odpovednost firem a jak ji merit? Brno: Akademicke nakladatels^ CERM.
 9. Dahlsrud, A. (2008). How Corporate Social Responsibility is defined: An analysis of 37 definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15 (1), 1-13.
 10. De Cremer, D., van Dick, R., Tenbrunsel, A., Pillutla, M., & Murnighan, J.K. (2011). Understanding ethical behavior and decision making in management: A behavioral business ethics approach. British Journal of Management, 22(1), S1 -S4.
 11. DiMasi, J.A., Hansen, R.W., & Grabowski, H.G. (2003). The price of innovation: New estimates of drug development costs. Journal of Health Economics, 22(2), 151-185.
 12. Dimitriades, Z.S. (2002). Business ethics and Corporate Social Responsibility in the e-economy: A commentary. Electronic Journal of Business Ethics and Organisation Studies, 7(1), 1- 11.
 13. Donaldson, J., & Fafaliou, I. (2003). Business ethics, Corporate Social Responsibility and corporate governance: A review and summary critique. European Research Studies, 6(1-2), 90-110.
 14. Elms, H. (2006). Corporate (and stakeholder) responsibility in Central and Eastern Europe. International Journal of Emerging Markets, 1(3), 203-211.
 15. Fischer, C.M., & Lovell, A. (2009). Business ethics and values: individual, corporate and international perspectives. London: Pearson Education Limited.
 16. Formankova, S., Kucerova, R., & Pnsazna, M. (2016). ISO 26 000: Concept of social responsibility at Czech University. Conference Proceedings of the International Scientific Conference 'Trends of Management in the Contemporary Society' (Issue 1, pp. 97-101). Brno: Mendelova univerzita v Brne.
 17. Goel, M., & Ramanathan, P.E. (2014). Business ethics and Corporate Social Responsibility - Is there a dividing line? Procedia - Economics and Finance, 11, 49- 59.
 18. Green Paper Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility (2001). Brussels: Commission of the European Communities.
 19. Habish, A., & Jonker, J. (2005). Introduction. In Corporate Social Responsibility across Europe (pp. 1-12). Berlin: Springer-Verlag.
 20. Jamnik, A. (2011). The challenges of business ethics - management and the question of ethics. Tourism and Hospitality Management, 17(1), 141-152.
 21. Jastrzębski, M. (2012). Współczesny kryzys gospodarczy jako koniec i początek dla etyki biznesu. Studia i Materiafy Europejskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie, 4, 19-28.
 22. Kasapi, Z., & Mihiotis, A. (2011). Management as applied to new products penetration in the competitive environment of pharmaceutical industry. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(10), 73- 85.
 23. Kraisornsuthasinee, S. (2012). CSR through the heart of the Bodhi tree. Social Responsibility Journal, 8(2), 186- 198.
 24. Lee, M., & Kohler, J. (2010). Benchmarking and transparency: Incentives for the pharmaceutical industry's Corporate Social Responsibility'. Journal of Business Ethics, 95(4), 641-658.
 25. Leisinger, K.M. (2005). The Corporate Social Responsibility of the pharmaceutical industry: Idealism without illusion and realism without resignation. Business Ethics Quarterly, 15(4), 577-594.
 26. Lorinczy, M., & Sroka, W. (2017). Theoretical assumptions of the ethical business model. In O. Nicolescu, G. Plesoianu & A.Costin Cirstea (Eds.), New Approaches and Tendencies in Entrepreneurial Management. International Conference Proceedings (pp. 198-215), Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
 27. Lorinczy, M., Sroka, W., Jankal, R., Hittmar, S., & Szanto, R. (2015). Trends in Business Ethics and Corporate Social Responsibility in Central Europe. Aachen: Shaker Verlag.
 28. Majerova, J., Krizanova, A., & Nadanyiova, M. (2015). Game theory in the concept of Corporate Social Responsibility - is altruism a cause or a consequence of CSR? Advances in Education Research, 80, 351- 356.
 29. Mann, H.B., & Whitney, D.R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. The Annals of Mathematical Statistics, 18(1), 50-60.
 30. Mohr, L.A., Webb, D.J., & Harris, K.E. (2001). Do consumers expect companies to be socially responsible? The impact of Corporate Social Responsibility on buying behavior. The Journal of Consumer Affairs, 1(35), 45-72.
 31. Morsing, M., & Schultz, M. (2006). Corporate Social Responsibility communication: Stakeholder information, response and involvement strategies. Business Ethics: A European Review, 15(4), 323-338.
 32. Mullerat, R. (2010). International Corporate Social Responsibility. The Nederlands: Kluwer Law International.
 33. Nachar, N. (2008). The Mann-Whitney U: A test for assessing whether two independent samples come from the same distribution. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 4(1), 13-20.
 34. Nussbaum, A.K. (2009). Ethical Corporate Social Responsibility (CSR) and the pharmaceutical industry: A happy couple?' Journal of Medical Marketing, 9(1), 67-76.
 35. Paswan, R.K. (2015). Role of ethics in modern business: an important key aspect of the concern. Retrieved 15, July, from http://www. internationalseminar.org/XIII_AIS/TS 1 (A)/17. Mr. Ranjit Kumar Paswan.pdf
 36. Radoilska, L. (2008). Truthfulness and business. Journal of Business Ethics, 79(1-2), 21-28.
 37. Reast, J., Maon, F., Lindgreen, A., & Vanhamme, J. (2013). Legitimacy-seeking organizational strategies in controversial industries: A case study analysis and a bidimensional model. Journal of Business Ethics, 118(1), 139-153.
 38. Salehi, M., Saeidinia, M., & Aghaei, M. (2012). Business ethics. International Journal of Scientific and Research Publications, 2(1), 1-4.
 39. Sroka, W., & Hittmar, S. (2016). Business ethics in Central European Countries: the case of Poland and Slovakia. In W. Sroka, S. Hittmar & J. Kurowska-Pysz (Eds.), New Trends in Management and Production Engineering -Regional, Cross-Border and Global Perspectives. Aachen: Shaker Verlag.
 40. Sroka, W., & Lorinczy, M. (2015). The perception of ethics in business: analysis of research results. Procedia - Economics and Finance, 34, 156-163.
 41. Steurer, R., & Konrad, A. (2009). Business-society relations in Central-Eastern and Western Europe: How those who lead in sustainability reporting bridge the gap in corporate (social) responsibility. Scandinavian Journal of Management, 25(1), 23-36.
 42. Van Liedekerke, L., & Demuijnck, G. (2012). Business ethics as a field of teaching, training and research in Europe. Journal of Business Ethics, 104(1), 29-41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20181435
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu