BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiowski Grzegorz (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie), Pląsek Agnieszka
Tytuł
Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży turystycznej
Effectiveness of Selected Discriminatory Models Exemplified by the Tourist Industry
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 164, s. 9-24, wykr., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Kondycja finansowa, Przemysł turystyczny, Przedsiębiorstwo
Enterprise bankruptcy, Financial condition, Tourism industry, Enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C30, C53, G33
streszcz., summ.
Abstrakt
Powstało relatywnie dużo opracowań badających skuteczność modeli dyskryminacyjnych na przykładzie różnych grup przedsiębiorstw. Nie było jednak badania opierającego się na próbie przedsiębiorstw z branży turystycznej. Celem badania stało się sprawdzenie skuteczności najpopularniejszych współczesnych modeli dyskryminacyjnych i wydanie rekomendacji odnośnie do ich zastosowania dla przedsiębiorstw z branży usług turystycznych. Przeprowadzone badanie dowodzi ograniczonej możliwości wykorzystania testowanych modeli dyskryminacyjnych dla przedsiębiorstw z tego sektora. Jedną z przyczyn takiego rezultatu może być ich niedopasowanie branżowe, a także występowanie dużej liczby czynników o charakterze zewnętrznym, zagrażających kondycji przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne.(abstrakt oryginalny)

There are relatively many studies analysing the effectiveness of discriminatory models on the example of different groups of companies. However, there have been no studies based on a sample of companies from the tourist industry. The aim of the study is to analyse the effectiveness of the most popular present discriminatory models and to recommend their application in the companies within the tourist industry. The study indicates a limited possibility of application of the analysed discriminatory models in companies within this sector. One of the reasons behind it may result from the fact that they are not well adjusted to the tourist industry and from many factors of external character threatening the position of companies rendering tourist services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E., Hotchkiss E., Corporate Financial Distress and Bankruptcy, wyd. III, John Wiley & Sons, Nowy York 2010.
 2. Antonowicz P., Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007.
 3. Aziz M. Adnan, Dar Humayon A., Predicting Corporate Bankruptcy: Where We Stand?, "Corporate Governance: The International Journal of Business in Society" 2006, t. 6, nr 1.
 4. Biała księga Ustawy o usługach turystycznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2015.
 5. Centralna Ewidencja Ministerstwa Sportu i Turystyki, https://turystyka.gov.pl/ceotipt_p_84.html.
 6. Dec P., Upadłość biur podróży w Polsce, w: Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 7. Gołębiowski G. (red.), Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2014.
 8. Hadasik D., Czajka B., Piechocki M., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 9. Kitowski J., Sposoby ujmowania kryterium specyfiki branżowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse" 2012, nr R. 10, nr 4, cz. 1.
 10. Kitowski J., Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr R. 11, nr 4, cz. 3.
 11. Korol T., Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 12. Mączyńska E., Bankructwa przedsiębiorstw, "Biuletyn PTE" 2013, nr 1.
 13. Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2006, nr 2.
 14. Rutkowska J., Ocena przydatności metod prognozowania bankructwa w warunkach polskich, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, "Zeszyty Naukowe" 2006, nr 683.
 15. Turystyka w Polsce w 2015 - raport, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2016.
 16. Wojnar J., Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" 2014, nr 1 (24).
 17. Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu