BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński), Dziadul Weronika (Uniwersytet Szczeciński, absolwentka)
Tytuł
Diagnoza zakresu ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa polskie
Diagnosis of the Scope of Non-Financial Information Disclosure by Polish Companies
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 164, s. 117-133, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Raportowanie, Sprawozdawczość niefinansowa
Sustainable development, Reporting, Non-financial reporting
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G30, M14, M48
streszcz., summ.
Abstrakt
W diagnozie zakresu ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa polskie przeprowadzono badania własne z wykorzystaniem założeń modelu V. Beattie, B. McInnesa i S. Fearnley. Badaniu poddano zawartość informacyjną podstawowego i najszerzej wykorzystywanego raportu narracyjnego, jakim jest sprawozdanie z działalności trzech spółek sektora spożywczego. Uzyskane wyniki odniesiono do wyników badań innych autorów w zakresie analizy treści zapoczątkowanych w praktyce przedsiębiorstw polskich raportów zintegrowanych oraz wybranych aspektów systematycznie prowadzonego badania SEG z wykorzystaniem GES Risk Rating®. Analiza studiów przypadków pozwoliła na pozytywną ocenę prezentowanych treści oraz w przypadku raportów zintegrowanych - zgodności z zasadami nadrzędnymi. Inny obraz rysuje się na podstawie badań SEG. Dominuje grupa spółek z niską oceną c, zwłaszcza w kwestiach raportowania dotyczących środowiska oraz odpowiedzialności społecznej. Podkreślenia wymaga systematycznie malejąca liczba spółek w tej grupie.(abstrakt oryginalny)

To diagnose the scope of disclosure of non-financial information by Polish companies the authors conducted their research using the assumptions of the model of V. Beattie, B. McInnes and S. Fearnley. The research focused on the information context of the basic and most commonly used narrative report, i.e. a performance report (made by three companies in the food sector). The obtained results are referred to the research done by other authors in the area of analysis of content begun in the practice of Polish integrated reports and selected aspects of the systematically conducted SEG research using GES Risk Rating®. The analysis of case studies allowed for a positive assessment of the presented contents and the compliance of integrated reports with superior principles. There is a different picture resulting from the SEG research. A group of companies with low-grade c is dominating, especially with regard to the reporting on the environment and social responsibility. It should be noted however that the number of companies in this group is systematically declining.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014, Dz.U. UE z 15.11.2014, L 330/1.
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2342.
 3. Komunikat Nr 4 Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 "Sprawozdanie z działalności" w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów 15 maja 2014, poz. 17.
 4. IFRS Practice Statement, Management Commentary. A framework for presentation, IFRS, December 2010.
 5. Beattie V., McInnes B., Fearnley S., Narrative Reporting by Listed UK Companies: A. Comparative Within-Sector Topic Analysis, University of Stirling, Stirling 2002.
 6. Bek-Gaik B., Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2015, nr 77.
 7. Bek-Gail B., Sprawozdawczość zintegrowana - przegląd badań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2017, t. 92 (148).
 8. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa: uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, red. B. Micherda, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2015.
 9. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" 2016, nr 1 (79).
 10. Garstecki D., Raportowanie zintegrowane w teorii oraz praktyce polskich spółek, w: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. J. Krasodomska, K. Świetla, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2015.
 11. Garstecki D., Zakres ujawnianych informacji finansowych w raporcie zintegrowanym wybranych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse. Rynki finansowe.Ubezpieczenia" 2015, nr 77 (873).
 12. Kostrzewa M., Ranking - wyniki analizy ESG spółek w Polsce, w: Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG, red. R. Sroka, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa 2012.
 13. Kostrzewa M., Wyniki analizy ESG spółek giełdowych w Polsce, w: Analiza ESG Spółek w Polsce - Transparentność w obszarze ESG jako element przewagi konkurencyjnej spółki giełdowej, red. R. Sroka, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa 2013.
 14. Kostrzewa M., Stan raportowania danych ESG na podstawie wyników III edycji projektu Raportowanie danych niefinansowych ESG, a odpowiedzialne inwestowanie. Przewodnik dla spółek i inwestorów, red. R. Sroka, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa 2014.
 15. Krasodomska J., Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2012, t. 66 (122).
 16. Krasodomska J., Informacja niefinansowa w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2014.
 17. Krasodomska J., Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2015, t. 82 (138).
 18. Metodologia GES Risk Rating, w: Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa 2012.
 19. Mućko P., Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008.
 20. Mućko P., Atrybuty sprawozdania z działalności na tle sprawozdania finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2012, nr 66.
 21. Mućko P., Hońko S., Sprawozdanie z działalności - raport z pogranicza rachunkowości, "Rachunkowość" 2013, nr 10.
 22. Niemiec A., Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa konstrukcji systemu pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, w: System pomiaru dokonań przedsiębiorstw, red. A. Niemiec, CeDeWu, Warszawa 2016.
 23. Raulinajtys-Grzybek M., Świderska G. K., Practical Use of the Integrated Reporting Framework - an Analysis of the Content of Integrated Reports of Selected Companies, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2017, t. 94 (150).
 24. Remlein M., Koszty i korzyści prezentowania dokonań przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w zintegrowanym sprawozdaniu, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie" 2016, nr 23, t. 2.
 25. Sergeto P., Burger K., Pitura M., Raportowanie niefinansowe spółek giełdowych w 2016 roku, w: Raportowanie niefinansowe. Wartość dla spółek i inwestorów, red. R. Sroka, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa 2016.
 26. Skoczylas W., Pomiędzy Shareholder Value a Stakeholder Value, w: Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 685, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" nr 46, Szczecin 2011.
 27. Smith S. S., Accounting: Evolving for an Integrated Future, "Journal of Accounting, Finance & Management Strategy" 2015, vol. 10, nr 1.
 28. Sobczyk M., Podstawy teoretyczne koncepcji zintegrowanego raportowania, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2013, nr 130.
 29. Świderska G. K., Bek-Gaik B., Dokąd zmierza raportowanie biznesowe?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 274.
 30. Walińska E., Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego?, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2015, t. 82 (138).
 31. Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B., Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015.
 32. Walińska E., Gad J., Kluczowe narzędzia raportowania korporacyjnego w praktyce polskiego rynku kapitałowego - analiza przypadków, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2017, t. 92 (148).
 33. Zysnarska-Dworczak B., Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2015, nr 3 (1).
 34. Lesman U., Megatrendy, które zmienią świat, http://www.rp.pl/artykul/1195049-Megatrendy-- ktore-zmienia-swiat.html
 35. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, www. ambra.com.pl
 36. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Indykpol S. A. w 2014 roku, www.indykpol.pl
 37. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki SEKO S. A. w 2014 r., www.sekosa.pl
 38. The International Framework, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/ 13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu