BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waśniewski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Pomiar dokonań w raportowaniu niefinansowym
Performance Measurement in Non-Financial Reporting
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 164, s. 81-98, rys., tab., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe
Raportowanie, Pomiar dokonań, Efektywność zarządzania, Przedsiębiorstwo
Reporting, Performance measurement, Management effectiveness, Enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L25, M14
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z podstawowych elementów raportowania niefinansowego są mierniki dokonań. Ich właściwe dobranie może przełożyć się na liczne korzyści dla przedsiębiorstwa, także w zakresie poprawy efektywności zarządzania. Celem artykułu jest prezentacja korzyści zastosowania koncepcji pomiaru dokonań, w tym w ramach procesów raportowania niefinansowego, z uwzględnieniem ewolucji pomiaru dokonań. Problem badawczy stanowiła możliwość zastosowania pomiaru dokonań w procesie raportowania. W efekcie przeprowadzonych rozważań stwierdzono, że koncepcja pomiaru dokonań wpisuje się w problematykę raportowania niefinansowego, a jej właściwa implementacja może w korzystny sposób przełożyć się na proces sprawozdawczości niefinansowej. Wielkość wpływu pomiaru dokonań na efektywność raportowania oraz ewentualne korzyści finansowe wymagają jednak potwierdzenia w praktyce na bazie badań empirycznych.(abstrakt oryginalny)

Performance indicators belong to the basic elements of non-financial reporting. Their proper selection may translate into numerous benefits for the company, also to improve management effectiveness. The article is aimed at the presentation of benefits from the use of the concept of performance measurement, including the processes of non-financial reporting, accounting for the evolution of performance measurement. The possibility of use of performance indicators in the process of reporting was a research problem. As a result of deliberations, it was stated that the concept of performance measurement is included in the problems of non-financial reporting, and its appropriate implementation may translate favourably into the process of non-financial reporting. The volume of impact of performance measurement on reporting effectiveness and on possible financial benefits should be confirmed by empirical research in practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnaboldi M., Azzone G., Giorgino M. et al., Performance Measurement and Management for Engineers, Elsevier, London/San Diego 2015.
 2. Czekaj J., Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013.
 3. Davenport T. H., Harris J. G., Inteligencja analityczna w biznesie: nowa nauka zwyciężania, MT Biznes, Warszawa 2010.
 4. Drucker P. F., Zarządzanie XX wieku - wyzwania, MT Biznes, Warszawa 2010.
 5. Franceschini F., Galetto M., Maisano D., Management by Measurement. Designing Key Performance Indicators and Performance Measurement Systems, Springer - Verlag, Berlin, Heidelberg 2007.
 6. Haffer R., Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 7. Kotłowska M., Kowalak R., Kluczowe mierniki dokonań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2016.
 8. Kowalak R., Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 9. Kumor I., Maćkowiak E., Od znaków kamiennych do sprawozdania z sytuacji finansowej, w: Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność, red. S. Sojak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 63-80.
 10. Michalak J., Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa 2008.
 11. Nesterak J., Systemy informatyczne w controllingu, w: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, red. M. Kowalik, A. Sierpińska-Sawicz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2014.
 12. Nesterak J., Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 13. Niemiec A., Mierniki pomiaru dokonań, w: System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach, red. A. Niemiec, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016.
 14. Nita B., Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, "Monografie i Opracowania nr 192, Prace Naukowe" 2009, nr 68, Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 15. Nita B., Sprawozdawczość zarządcza. Analizy i raporty wewnętrzne w controllingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 16. Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
 17. Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C. H. Beck, Warszawa 2010.
 18. Rojek T., Key Features and Imperatives of Performance Management, w: Performance Management. Concepts and Methods, red. J. Nesterak, B. Ziębicki, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2011.
 19. Skoczylas W., Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2013.
 20. Skoczylas W., Zarządzanie dokonaniami przedsiębiorstw, w: System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach, red. A. Niemiec, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2016.
 21. Taticchi P., Preface, w: Business Performance Measurement and Management. New contexts, Themes and Challanges, red. P. Taticchi, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2010.
 22. Taticchi P., Asfalti A., Sole F., Performance Measurement and Management in Smes: Discussion of Preliminar Results from an Italian Survey, w: Business Performance Measurement and Management, red. P. Taticchi, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2010.
 23. Tonchia S., Quagini L., Performance Measurement. Linking Balanced Scorecard to Business Intelligence, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2010.
 24. Urbanek G., Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 25. Ziębicki B., Business Performance Management - A New Concept of Performance Management, w: Performance Management. Concepts and Methods, red. J. Nesterak, B. Ziębicki, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2011.
 26. Ates A., Garengo P., Cocca P., Bititci U., The Development of SME Managerial Practice for Effective Performance Management, "Journal of Small Business and Enterprise Development" 2013, vol. 20, no. 1.
 27. Bourne M., Melnyk S. A., Bititci U., Platts K., Andersen B., Emerging Issues in Performance Measurement, "Management Accounting Research" 2014, 25.
 28. Buhovac A. R., Groff M. Z., Contemporary Performance Measurement Systems in Central and Eastern Europe: A Synthesis of the Empirical Literature, "Journal of East European Management Studies" 2012, 17 01.
 29. Chalmeta R., Palomero S., Matilla M., Methodology to Develop a Performance Measurement System in Small and Medium-Sized Enterprises, "International Journal of Computer Integrated Manufacturing" 2012, vol. 28, no. 8.
 30. Choong K. K., Understanding the Features of Performance Measurement System: A Literature Review, "Measuring Business Excellence" 2013, vol. 17, no. 4.
 31. Cocca P., Alberti M., A Framework to Assess Performance Measurement Systems in SMEs, "International Journal of Productivity and Performance Management" 2010, vol. 59, no. 2.
 32. Franco-Santos M., Kennerly M., Micheli P., Martinez V., Mason S., Marr B., Gray D., Neely A., Toward a Definition of a Business Performance System, "International Journal of Operations and Production Management" 2007, vol. 27, no. 8.
 33. Garengo P., Biazzo S., Bititci U., Performance Measurement Systems in SMEs: A Review for a Research Agenda, "International Journal of Management Reviews" 2005, vol. 7, no. 1.
 34. Hudson M., Smart A., Bourne M., Theory and Practise in SME Performance Measurement Systems, "International Journal of Operations and Production Management" 2001, vol. 21, no. 8.
 35. Koufteros X., Verghese A., Lucianetti L., The Effect of Performance Measurement Systems on Firm Performance: A Cross-Sectional and a Longitudinal Study, "Journal of Operations Management" 2014, 32.
 36. Lebas M., Performance Measurement and Performance Management, "International Journal of Production Economics" 1995, 41.
 37. Melnyk S. A., Bititci U., Platts K., Tobias J., Andersen B., Is Performance Measurement and Management Fit for the Future?, "Management Accounting Research" 2014, 25.
 38. Melnyk S. A., Stewart D. M., Swink M., Metrics and Performance Measurement in Operations Management: Dealing with the Metrics Maze, "Journal of Operations Management" 2004, vol. 22, no. 3.
 39. Niemiec A., Identyfikacja krytycznych czynników sukcesu (CSFs) za pomocą macierzy istotności-sterowalności (relevance-manageability matrix) na przykładzie firm sektora transportu lądowego, w: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr 442.
 40. Nudurupati S. S., Bititci U. S., Kumar V., Chan F. T. S., State of the Art Literature Review on Performance Measurement, "Computer and Industrial Engineering" 2011, 60.
 41. Ong J. W., Ismail H. B., Entrepreneurial Traits and Firm Serendipity-Seeking on SMEs' Performance: The Effect of Firm Size, "Journal of Enterprising Culture" 2012, vol. 20, no. 3.
 42. Perera S., Baker P., Performance Measurement Practices in Small and Medium Manufacturing Enterprises in Australia, "Small Enterprise Research" 2007, vol. 15, no. 2.
 43. Sharma M. K., Bhagwat R., Dangayach G. S., Practise of Performance Measurement: Experience from Indian SMEs, "International Journal of Globalisation and Small Business" 2005, vol. 1, no. 2.
 44. Sousa S., Aspinwall E., Development of Performance Measurement Framework for SMEs, "Total Quality Management" 2010, vol. 21, no. 5.
 45. Srimai S., Radford J., Wright C., Evolutionary Paths of Performance Measurement: An Overview of its Recent Development, "International Journal of Productivity and Performance Management" 2011, vol. 60, no. 7.
 46. Steigenberger N., Only a Matter of Chance? How Firm Performance Measurement Impacts Study Results, "European Management Journal" 2014, 32, s. 46-65.
 47. Tan C. S. L., Smyrnios K. X., How do Australian Fast-Growth Small-to-Medium Enterprises Measure Performance?, "Journal of Enterprising Culture" 2011, vol. 19, no. 1.
 48. Taticchi P., Balachandran K., Tonelli F., Performance Measurement and Management Systems: State of the Art, Guidelines for Design and Challenges, "Measuring Business Excellence" 2012, vol. 16, no. 2.
 49. Taticchi P., Tonelli F., Cagnazzo L., A Decomposition and Hierarchical Approach for Business Performance Measurement and Management, "Measuring Business Excellence" 2009, vol. 13, no. 4.
 50. Taticchi P., Tonelli F., Cagnazzo L., Performance Measurement and Management: A Literature Review and A Research Agenda, "Measuring Business Excellence" 2010, vol. 14, no. 1.
 51. Ukko J., Tenhunen J., Rantanen H., Performance Measurement Impacts on Management and Leadership: Perspectives of Management and Employees, "International Journal of Production Economics" 2007, 110.
 52. Waal A. A. de, Kourtit K., Performance Measurement and Management in Practise. Advantages, Disadvantages and Reasons for Use, "International Journal of Productivity and Performance Management" 2013, vol. 62, no. 5.
 53. Yadav N., Sushil, Sagar M., Performance Measurement and Management Frameworks. Research Trends of the Last Two Decades, "Business Process Management Journal" 2012, vol. 19, no. 6.
 54. Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?, PricewaterhouseCoopers, 2009, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/Raport_CPM.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu