BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chłapek Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Krajewska Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Jonas Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Sprawozdawczość zintegrowana odpowiedzią na potrzebę standaryzacji raportowania niefinansowego
Integrated Reporting to Meet the Need for Non-Financial Reporting Standardisation
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 164, s. 99-115, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Raportowanie, Sprawozdawczość zintegrowana, Rachunkowość
Reporting, Integrated reporting, Accounting
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M410
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania sprawozdawczości zintegrowanej jako standardu spełniającego wymagania raportowania danych niefinansowych. Jako metodę badawczą zastosowano rozpoznanie regulacji w zakresie raportowania niefinansowego, przegląd literatury krajowej i zagranicznej. Przeprowadzono także analizę empiryczną ujawnionych raportów zintegrowanych za 2016 r. Struktura raportów, zgodna z najnowszymi trendami oraz zaleceniami światowymi w zakresie sprawozdawczości zintegrowanej, potwierdziła założoną w artykule tezę. Podsumowanie rozważań stanowi zachętę do ukierunkowania badań nad możliwościami wykorzystania sprawozdawczości zintegrowanej w raportowaniu danych niefinansowych.(abstrakt oryginalny)

The article is aimed at the indication of possibilities of application of integrated reporting as a standard meeting the requirements of non-financial data reporting. The research method included the study of the regulations on non-financial reporting, the review of domestic and foreign literature and the empirical analysis of the 2016 disclosed integrated reports. The structure of reports, compliant with the latest trends and world recommendations on integrated reporting, confirms the thesis posed in the article. The summary of the considerations encourages oriented research on the possibilities of application of integrated reporting in non-financial data reporting.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.
 2. Andrzejewski M., Sprawozdawczość i rewizja finansowa - czynniki determinujące kierunki zmian w Polsce, w: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, red. M. Andrzejewski, Difin, Warszawa 2016.
 3. Bek-Gaik B., Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2015, nr 77.
 4. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B., Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, red. B. Micherda, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2015.
 5. Brown J., Dillard J., Integrated Reporting: On the Need for Broadening out and Opening up, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" 2014, vol. 27, no. 7.
 6. Chłapek K., Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2015.
 7. Chłapek K., Identyfikacja ryzyka gospodarczego w sprawozdawczości zintegrowanej polskich spółek giełdowych, w: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, red. M. Andrzejewski, Difin, Warszawa 2016.
 8. Eljasiak E., W kierunku zintegrowanej sprawozdawczości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2011, t. 62 (118).
 9. Hejnar J., Zarys teorii wyceny bilansowej, w: Prawo bilansowe a prawo podatkowe, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2007.
 10. Jonas K., Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości. Teoria i praktyka, red. J. Krasodomska, Difin, Warszawa 2017.
 11. Karmańska A., Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości - garść ustaleń i refleksji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2013, nr 71 (127).
 12. Kędzior M., Zintegrowana sprawozdawczość - próba oceny, w: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, t. II, Aspekty zarządcze w rachunkowości, red. D. Adamek-Hyska, K. Tkocz-Wolny, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2016.
 13. Krajewska S., Balanced Scorecard w pomiarze i ograniczaniu ryzyka w jednostce gospodarczej, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, red. B. Micherda, M. Andrzejewski, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2013.
 14. Krajewska S., Balanced Scorecard jako uniwersalny i elastyczny instrument rachunkowości zarządczej, w: Metodyczne aspekty badań w rachunkowości, red. H. Lelusz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014.
 15. Krajewska S., Stronczek A., Balanced Scorecard w raportowaniu społecznej odpowiedzialności jednostek zainteresowania publicznego, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego, red. M. Andrzejewski, Difin, Warszawa 2016.
 16. Krasodomska J., Sprawozdawczość zintegrowana, jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2015, t. 82 (138), https://www.icgn.org
 17. Kwiecień M., Sprawozdanie zintegrowane - innowacja paradygmatów rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2016, t. 87 (143).
 18. Lambooy T., Hordijk R., Bijveld W., Communicating about Integrating Ustainability in Corporate Strategy: Motivations and Regulatory Environments of Integrated Reporting from a Europea an and Dutch Perspective, w: Communicating Corporate Social Responsibility: Perspectives and Practice, red. R. Tench, W. Sun, B. Jones, "Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability" 2014, vol. 6.
 19. Mazurowska M. Dylematy rachunkowości społecznej odpowiedzialności, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Poznań 2014, nr 8 (269).
 20. Mazurowska M., Idea sprawozdawczości narracyjnej, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2014, XCI (91)/2.
 21. Messner Z., Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej, w: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. Z. Messner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 22. Micherda B., Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości, w: Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. B. Micherda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 23. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1991.
 24. Walińska E. M., Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego?, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2015, nr 82 (138).
 25. Zicari A., Can One Report be Reached? The Challenge of Integrating Different Perspectives on Corporate Performance, w: Communicating Corporate Social Responsibility: Perspectives and Practice, red. R. Tench, W. Sun, B. Jones, "Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability" 2014, vol. 6.
 26. De Villiers Ch., Rinaldi L., Unerman J., Integrated Reporting: Insights, Gaps and an Agenda for Future Research, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" 2014, vol. 27, no. 7, https:// www.researchgate.net/publication/263418164_Integrated_Reporting_Insights_gaps_and_an_ agenda_for_future_research
 27. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, http://eur-lex. europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.330.01.0001.01. POL
 28. http://integratedreporting.org/ http://www.ey.com/pl/pl/services/assurance/fraud-investigation---dispute-services/ey-raportowanie-niefinansowe-uslugi
 29. Kraten M., Transforming Integrated Reporting into Integrated Information Management: A Proposal For Management Accountants, "The CPA Journal" 2017, July, http://web.b.ebscohost. com.ebsco.han.uek.krakow.pl/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=f380f516-05b1-458e- -969f-276e2d7ab303%40sessionmgr101
 30. The International IR Framework, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu