BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzejewska Wioletta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Metodyka pomiaru struktury grupy kapitałowej
Measurement Methodology of Capital Group Structure
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 164, s. 137-162, tab., bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Struktura rynku, Organizacja przedsiębiorstwa
Capital group, Market structure, Enterprise organisation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L22, L20
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę struktur grup kapitałowych. Autorka dokonała krytycznego przeglądu literatury dotyczącego wybranych charakterystyk struktur grup kapitałowych oraz wskazała na deficyt badań tego zagadnienia. Artykuł zawiera również autorską metodę identyfikacji struktury grupy kapitałowej, którą wyprowadzono z klasycznych wymiarów strukturalnych. Metoda została przetestowana na dwóch grupach kapitałowych. Okazało się, że opracowane narzędzie pozwala na kompleksowy opis struktury grupy kapitałowej i jednocześnie dobrze różnicuje struktury badanych grup, pozwalając na identyfikację specyficznych cech ich organizacji.(abstrakt oryginalny)

The article presents the issues related to capital groups. The author made a critical review of the literature on the selected characteristics of capital group structures and indicated the deficit of research of this issue. The article also includes the author's designed method of identification of the capital group structure derived from classical structural dimensions. The method was tested on capital groups. It appeared that the tool allows for a complex description of a capital group structure and at the same time it differentiates the structures of the examined groups, allowing for the identification of the features specific to their organisation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almeida H., Kim B., Soo Kim Ch., Internal Capital Markets in Business Groups: Evidence from the Asian Financial Crisis, "The Journal of Finance" 2015, vol. 70.6.
 2. Aluchna M., Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych: perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 3. Aluchna M., Kooperencja w grupach kapitałowych, w: M. Aluchna, J. Cygler, G. Materna, M. K. Witek-Hajduk, E. Marciszewska, Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji: Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 4. Campbell A., Goold M., Alexander M., Corporate Strategy: The Quest for Parenting Advantage, "Harvard Business Review" 1995, March-April.
 5. Chandler A. D., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge 1962.
 6. Chang S. J., Choi U., Strategy, Structure and Performance of Korean Business Groups: A Transactions Cost Approach, "The Journal of Industrial Economics" 1988, vol. 37 (2).
 7. Chang S. J., Hong J., Economic Performance of Group-Affiliated Companies in Korea: Intragroup Resource Sharing and Internal Business Transactions, "Academy of Management Journal" 2000, vol. 43/3.
 8. Chang S. J., Hong J., How Much Does the Business Group Matter in Korea?, "Strategic Management Journal" 2002, vol. 23 (3).
 9. Cho E., Chun S., Choi D., International Diversification, Corporate Social Responsibility, and Corporate Governance: Evidence from Korea, "Journal of Applied Business Research" 2015, vol. 31 (2).
 10. Choi P. P., Evolution of Samsung Group and its Central Office: Imperfect Market and Capacity-Building, "Asian Business & Management" 2016, vol. 15 (5).
 11. Collin S. O., Larsson R., Beyond Markets and Hierarchies, "International Studies of Management & Organization" 1993, vol. 23.1.
 12. Collis D., Young D., Goold M., The Size, Structure, and Performance of Corporate Headquarters, "Strategic Management Journal" 2007, vol. 28, no. 4.
 13. Cylger J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
 14. Dobija D., Koładkiewicz I., Ład korporacyjny, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 15. Falencikowski T., Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi, TNOiK, Toruń 2008.
 16. Farías P., Business Group Characteristics and Firm Operating Performance: Evidence from Chile, "Academia" 2014, vol. 27 (2).
 17. Gancarczyk M., Proces wzrostu przedsiębiorstwa w świetle podejścia zasobowego i teorii kosztów transakcyjnych, "Gospodarka Narodowa" 2015, vol. 5.279.
 18. Ghani W. I., Ashraf J., Corporate Governance, Business Group Affiliation, and Firm Performance: Descriptive Evidence from Pakistan, Working Paper, East Asian Bureau of Economic Research, 2005.
 19. Grant R. M., Współczesna analiza strategii, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 20. Gurkov I., Russian Manufacturing Subsidiaries of Western Multinational Corporations: Support from Parents and Cooperation with Sister-Subsidiaries, "Journal of East - West Business" 2015, Binghamton, t. 21, nr 3.
 21. Hall D. J., Saias M. A., Strategy follows structure!, "Strategic Management Journal" 1980, vol. 1 (2).
 22. Hall R. H., Organizations: structures, processes, and outcomes, Prentice-Hall 1987.
 23. Jagoda H., Haus B., Holding: organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.
 24. Jasiński B., Sieci holdingowe, w: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 25. Joh S. W., Corporate Governance and firm Profitability: Evidence from Korea before the Economic Crisis, "Journal of Financial Economics" 2003, vol. 68 (2).
 26. Johnson G., Scholes K., Whittington R., Podstawy strategii, PWE, Warszawa 2010.
 27. Keister L. A., Interfirm Relations in China: Group Structure and Firm Performance in Business Groups, "American Behavioral Scientist" 2009, vol. 52 (12).
 28. Khanna T., Palepu K., Why Focused Strategies May Be Wrong for Emerging Markets, "Harvard Business Review" 1997, vol. 75/4.
 29. Khanna T., Palepu K., The Future of Business Groups in Emerging Markets: Long-run evidence from Chile, "Academy of Management Journal" 2000, vol. 43 (3).
 30. Khanna T., Yafeh Y., Business Groups in Emerging Markets: Paragons or Parasites?, "Journal of Economic Literature" 2007, vol. 45.2.
 31. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037.
 32. Kreft Z., Holding. Grupa kapitałowa, PWE, Warszawa 2004.
 33. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., Sieci przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego, "Management and Business Administration Central Europe" 2012, nr 4.
 34. Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 35. Lu Y., Yao J., Impact of State Ownership and Control Mechanisms on the Performance of Group Affiliated Companies in China, "Asia Pacific Journal of Management" 2006, vol. 23.4.
 36. Luo X., Chung C., Keeping It All in the Family: The Role of Particularistic Relationships in Business Group Performance during Institutional Transition, "Administrative Science Quarterly" 2005, vol. 50 (3).
 37. Markides C., Corporate Strategy: The Role of the Centre, Handbook of Strategy and Management, w: Handbook of Strategy and Management, red. A. Pettigrew, H. Thomas, R. Whittington, SAGE Publications, London, Thousend Oaks, New Dheli 2002.
 38. Mierzejewska W., Współpraca międzyorganizacyjna w polskich grupach kapitałowych, Raport z badań statutowych, KZiF/S/32/16, 2016.
 39. Mierzejewska W., Tomaszewski A., Struktury przedsiębiorstw w czasie kryzysu, w: Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, red. M. Romanowska, W. Mierzejewska, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 40. Mishra A., Akbar M., Parenting Advantage in Business Groups of Emerging Markets, "Vision" 2007, vol. 11 (3).
 41. Morck R., Wolfenzon D., Yeung B., Corporate Governance, Economic Entrenchment, and Growth, "Journal of Economic Literature" 2005, vol. 43.3.
 42. Nogalski B., Ronkowski R., Zarządzanie holdingiem, ORGMASZ, Warszawa 1996.
 43. Park S., Yuhn K., Has the Korean Chaebol Model Succeeded?, "Journal of Economic Studies" 2012, vol. 39 (2).
 44. Pawlak M., Zarządzanie grupą przedsiębiorstw, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
 45. Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, red. M. Romanowska, W. Mierzejewska, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 46. Przybyła M., Identyfikacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1992.
 47. Pugh D. S., Hickson D. J., Hinings C. R., Turner C., Dimensions of Organization Structure, "Administrative Science Quarterly" 1968, vol. 13.
 48. Romanowska M., Dylematy strukturalne polskich przedsiębiorstw, w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 49. Romanowska M., Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury, PWE, Warszawa 2011.
 50. Romanowska M., Mierzejewska W., Wewnętrzny rynek grupy kapitałowej jako substytut sieci biznesowych, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" 2015, vol. 32.
 51. Sokołowicz W., Srzednicki A., Holding. Tworzenie. Funkcjonowanie. Wzory dokumentów, C. H. Beck, Warszawa 1998.
 52. Stecki L., Holding, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 53. Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 54. Trocki M., Grupy kapitałowe: tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 55. Ujwary-Gil A., Wykorzystanie analizy morfologicznej w poszukiwaniu nowej formy reklamowania produktu, "Marketing i Rynek" 2003, nr 6.
 56. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r. nr 121, poz. 591.
 57. Wiankowski S., Bogusławski Z., Borzęcki J., Korona A., Praktyka funkcjonowania krajowych grup kapitałowych, ORGMASZ, Warszawa 2000.
 58. Wiankowski S., Bogusławski Z., Borzęcki J., Korona D., Grupy kapitałowe w Unii Europejskiej i w Polsce. Rozwiązania prawne, organizacja i zarządzanie, ORGMASZ, Warszawa 2002.
 59. Williamson O. E., Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, The Free Press, New York 1975.
 60. Yiu D. W., Ng F. W., Ma X., Business Group Attributes and Internationalization Strategy in China, "Asian Business & Management" 2013, vol. 12 (1).
 61. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, PWE, Warszawa 2012.
 62. Zakrzewska-Bielawska A., Organizowanie działalności przedsiębiorstwa, w: Podstawy zarządzania: Teoria i ćwiczenia, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 63. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu