BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczak Michał (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Gender and labor market situation among technical university graduates in Poland
Płeć i sytuacja na rynku pracy wśród absolwentów uczelni technicznych w Polsce
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 41, s. 179-189, tab., bibliogr. 23 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Współczesne dyskursy edukacyjne
Słowa kluczowe
Płeć, Absolwenci szkół wyższych, Rynek pracy, Szkolnictwo wyższe, Zatrudnienie
Gender, Higher education graduates, Labour market, Higher education, Employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Cel artykułu stanowi analiza sytuacji zawodowej absolwentów uczelni technicznej w Polsce, koncentrując się na płci jako kluczowym czynniku wpływu. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym było zbadanie wpływu płci na sytuację zawodową pracowników wśród absolwentów uczelni technicznej w Polsce. Dane empiryczne pozyskane zostały w rezultacie sześciu ilościowych projektów badawczych przeprowadzonych w latach 2012-2017 na łącznej próbie niespełna 8000 respondentów. PROCES WYWODU: Na początku opisano metodę badania empirycznego i hipotezy. Następnie przedstawiono relację pomiędzy płcią a sytuacją na polskim rynku pracy oraz scharakteryzowano sytuację absolwentów uczelni technicznej na współczesnym rynku pracy. Zaprezentowano również wyniki badań wraz z podsumowaniem i rekomendacjami. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki badań potwierdziły wpływ płci na sytuację zawodową pracowników, która jest mniej korzystna dla kobiet, również w przypadku absolwentów uczelni technicznej. Wśród kobiet odsetek osób pracujących był niższy, okres poszukiwania pracy był dłuższy oraz były one wynagradzane gorzej niż mężczyźni. Pomimo to warto podkreślić, że sytuację zarówno ankietowanych kobiet, jak i mężczyzn można określić jako korzystną. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Można mieć nadzieję, że wyżej wymienione różnice zostaną zredukowane. Zmiany dotyczyć powinny przede wszystkim dwóch kluczowych obszarów: wysokości wynagrodzenia oraz charakteru miejsca pracy.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE:The aim of article is to analyse the professional situation of technical university graduates in Poland, focusing on the gender as the key impact factor. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem was to examine the influence of gender on the employee's professional situation among technical university graduates in Poland. Empirical data was gained as a result of six annual quantitative research projects, conducted in the years 2012-2017 on a total sample of almost 8000 respondents. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Firstly, the method of empirical research and hypotheses were described.Secondly, the relation of gender and the situation in the Polish labor market was presented and then the situation of technical university graduates within the contemporary labor marketwere outlined. Finally, there was a presentation of research results and summary with recommendations. RESEARCH RESULTS: The results confirm the influence of gender on the employee's professional situation, which is worse for women, also in the case of technical university graduates. Women fared worse than men i.a. in terms of the percentage of working individuals, the length of the period of searching for employment upon graduation and they were paid less than men. Nevertheless, it should be emphasized that the situation of both the women and the men surveyed can be described as favourable. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: It can be hoped that the differences will be reduced. The changes should focus primarily on two key areas: the amount of remuneration received and the nature of the workplace.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranowska-Rataj, A. & Matysiak, A. (2016). The Causal Effects of the Number of Children on Female Employment - Do European Institutional and Gender Conditions Matter? Journal of Labor Research, 37, 343-367.
 2. Bičáková, A. (2017). A Note on Selection and Gender Unemployment Gaps. Journal of Labor Research, 38, 428-438. DOI: 10.1007/s12122-017-9257-4.
 3. Brada, J., Marelli, E., & Signorelli, M. (2014). Young People and the Labor Market: Key Determinants and New Evidence. Comparative Economic Studies, 56(4), 556-566. DOI: 10.1057/ces.2014.30.
 4. Bykowski, P., Szeluga-Romańska, M., Tomczak, M., & Ziemiański, P. (2012). Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy - na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(39), 182-193.
 5. Czarnik, Sz. & Kasparek, K. (2015). Segregacja płciowa na polskim rynku pracy. In: J. Górniak (ed.), (Nie)wykorzystany potencjał. Szanse i bariery na polskim rynku pracy. Warszawa - PARP, 39-58.
 6. Czarnik, Sz., Kasparek, K., & Magierowski, M. (2015). Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w kontekście sytuacji rodzinnej. In: J. Górniak (ed.), Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań. Warszawa - Kraków: PARP, 27-40.
 7. Garrouste, Ch. & Rodrigues, M. (2013). The employability of young graduates in Europe. Laboratoired' Economied' Orleans (LEO). European Commission Joint Research Center. MPRA Paper No. 49919. Retrieved from: http://mpra.ub.unimuenchen.de/49919 (access: 26.11.2016).
 8. Ionescu, A.M. & Cuza, A.I. (2012). How does education affect labour market outcomes? Review of Applied Socio-Economic Research, 4(2), 130-144.
 9. Janiszewska, D. & Wiśniewska, M. (2015). Barometr zawodów 2016. Raport podsumowujący badanie w województwie pomorskim. Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
 10. Jelonek, M. (2015). Młodzi na rynku pracy - polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych. In: J. Górniak (ed.), Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań. Warszawa - Kraków: PARP, 41-54.
 11. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 12. Lundahl, L. (2011). Paving the Way to the Future? Education and Young Europeans' Paths to Work and Independence. European Educational Research Journal, 10(2), 168-179.
 13. Nitescu, A. (2016). Gender segregation and woman discrimination on labor market. Annals of the Constantin Brâncuşi University of Târgu Jiu, Economy Series, Special Issue, II, 112-116.
 14. Olivetti, C. & Petrongolo, B. (2008). Unequal Pay or Unequal Employment? A Cross-Country Analysis of Gender Gaps. Journal of Labor Economics, 26(4), 621-654. DOI: 10.1086/589458.
 15. Pacuska, M. (2014). Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych - przegląd wyników badań losów zawodowych absolwentów pod kątem zastosowania wskaźników. E-mentor, 1(53), 4-11.
 16. Pavlin, S. & Svetlik, I. (2014). Employability of higher education graduates in Europe. International Journal of Manpower, 35(4), 418-424.
 17. Pukelis, K. & Pileičikienė, N. (2012). Matching of developed generic competencies of graduates in higher education with labour market needs. The Quality of Higher Education, 9, 140-167.
 18. Ryan, R. (2001). The School-to-Work Transition: A Cross-National Perspective. Journal of Economic Literature, 39(1), 34-92. DOI: 10.1257/jel.39.1.34.
 19. Sianou-Kyrgiou, E. (2012). Gender, social inequalities and the transition of graduates to the labour market under crisis conditions. Journal of Critical Studies in Business & Society, 3(1), 112-128.
 20. Tomlinson, M. (2012). Graduate Employability: A Review of Conceptual and Empirical Themes. Higher Education Policy, 25, 407-431.
 21. Tracz-Dral, J. (2013). Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć. Warszawa: Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji.
 22. Wojdyło-Preisner, M. & Zawadzki, K. (2015). Bariery zatrudnialności osób młodych w Polsce. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 1(35), 55-73.
 23. Wolbers, M.H.J. (2007). Patterns of Labour Market Entry. Acta Sociologica, 50(3), 189-210.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174112
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu