BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jegorow Dorota (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Kreacja przedsiębiorczości zależnej od funduszy publicznych (wybrane aspekty i przykłady)
Creation of Entrepreneurship Dependent on Public Funds : Selected Aspects and Examples
Źródło
Optimum : studia ekonomiczne, 2017, nr 6(90), s. 93-106, tab., bibliogr. s. 104-106
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Fundusze publiczne, Środki pomocowe UE
Entrepreneurship, Public funds, EU aid funds
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H23, L23
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania teoriopoznawczego jest wskazanie związku między rozwojem przedsiębiorczości a dostępem do subsydiów publicznych. Polska praktyka gospodarcza dostarcza licznych dowodów na to, że dostęp do szerokiego spektrum bezzwrotnych środków pomocowych przeznaczanych zarówno na realizację zadań publicznych, jak i dofinansowanie prywatnej działalności komercyjnej wpłynął na wykształcenie nowej formy aktywności gospodarczej w ramach "przedsiębiorczości zależnej" od zewnętrznych subsydiów. Studia literaturowe połączone z analizą ilościową świadczą o tym, że jest to problematyka mająca wyraźnie ekspansywne przełożenie na praktykę gospodarowania, a jednocześnie charakteryzuje się deficytem naukowego rozpoznania. Zaprezentowana analiza wpisuje się w nurt rozważań współczesnej ekonomii w ramach instytucjonalnych uwarunkowań gospodarki. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to show the relationship between the development of entrepreneurship and access to public subsidies. Polish economic practice provides evidence that access to a wide range of non-refundable aid, earmarked for the execution of tasks of public and private activity, gave rise to a new form of economic activity within the "entrepreneurship subsidiary" of external subsidies. Literature studies combined with quantitative analysis indicate that although the issue is of great interest among the potential beneficiaries of the wide range of offered subsidies, it is at the same time characterized by a deficit of scientific diagnosis. The presented analysis is part of the modern economic debate on the institutional framework of the economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 2. Bratnicka K., Dyduch W., 2014, Strategiczna przedsiębiorczość: koncepcja i pomiar, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 27(2).
 3. Buttler D., 2009, Ekonomia sektora nonprofit krytyka i reinterpretacja wybranych aspektów teoretycznych,, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", LXXI(4).
 4. Cieślik J., 2014, Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie SENDO, Warszawa.
 5. Czubak W., 2008, Rozdysponowanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych korzystających zfunduszy UE w Wielkopolsce, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 4(317).
 6. Glinka B., Gudkova S., 2011, Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Godłów-Legiędź J., 2010, Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 8. Godłów-Legiędź J., 2017, Zasada rządów prawa i przemiany ustrojowe w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 3 (89).
 9. Jakimowicz A., 2012, Podstawy interwencjonizmu państwowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Jegorow D., 2014, Polska gospodarka u progu 2014 roku - statystyczna analiza porównawcza w układzie międzynarodowym oparta na wybranych wskaźnikach makroekonomicznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 39(3).
 11. Jegorow D., 2016, Uruchamianie działalności gospodarczej przy wsparciu dotacji a rozwój przedsiębiorczości, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 3 (41).
 12. Jegorow D., 2017a, Ekonomizacja sektora pozarządowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i  Zarządzanie, nr 107 (w druku).
 13. Jegorow D., 2017b, Organizacje pozarządowe jako przedsiębiorstwa zależne od funduszy europejskich, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 107 (w druku).
 14. Jegorow D., 2017c, Przedsiębiorczość zależna jako celowy model biznesowy wpisany w bezzwrotne transfery finansowe, [w:] Projekty regionalne i  lokalne - interesariusze projektu, H. Brandenburg, G. Tobor (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 15. Jegorow D., 2017d, Rozwój przedsiębiorczości indywidualnej przy wsparciu funduszy europejskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 475.
 16. Kargol-Wasiluk A., 2008, Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publicznego, "Zarządzanie Publiczne", nr 3(5).
 17. Kautonen T., Down S., Welter F., Vainio P., Palmroos J., Althoff K., Kolb S., 2010, "Involuntary self-employment" as a public policy issue: a cross-country European review, "International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research", vol. 16, iss. 2, DOI 10.1108/13552551011027002.
 18. Kuszewski T., Sielska A., 2010, Użyteczna sztuka rankingów ekonomiczno-społecznych, "Współczesna Ekonomia", nr 1(13).
 19. Lipińska I., 2010, Rola i  funkcjonowanie wspólnot gruntowych we współczesnych warunkach gospodarczych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, nr 10(4).
 20. Measuring Globalisation. OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators, 2015, OECD, Paris.
 21. Mika M., Siejka M., 2013, Badanie zależności pomiędzy różnicą powierzchni katastralnej i ewidencyjnej, a jej wartością ustaloną na podstawie przeciętnych cen transakcyjnych na przykładzie wybranych jednostek ewidencyjnych miasta Krakowa, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 2/II.
 22. Miłaszewicz D., 2005, Wielkość państwa i jego jakość na przykładzie polskiej gospodarki, Zeszyty Naukowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nr  3.
 23. Miłaszewicz D., 2014, Problemy społecznej efektywności sektora publicznego, "Studia Ekonomiczne", nr 180 (2).
 24. Ministerstwo Finansów, 2016, Zestawienie transferów finansowych środków unijnych od początku członkostwa Polski w UE (stan na koniec października 2016 г.), Warszawa.
 25. Piecuch T., 2013, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 26. Porzak R., Sagan M., 2013, Nadzieja i przedsiębiorczość-psychologiczne aspekty zarządzania, Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia, nr 6(1).
 27. Skica T., 2010, Efektywność wydatkowania publicznego w Polsce, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, nr 14.
 28. Sobiecki R., 2015, Interwencjonizm w rolnictwie: dlaczego jest konieczny?, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2.
 29. Stankiewicz W., 2012, Ekonomia instytucjonalna, Warszawa, http://www.pwsbia.edu.pl/ pliki/Waclaw_Stankiewicz_Ekonomika_Instytucjonalna_III.pdf (data wejścia: 11.02.2017).
 30. Stiglitz J.F., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 31. Walesiak M., 2002, Propozycja uogólnionej miary odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, [w:] Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i  biznesu, J. Paradysz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 32. Węgrzyn T., 2014, Analiza korelacji pomiędzy wybranymi wskaźnikami finansowymi na przykładzie spółek publicznych, "Studia Ekonomiczne", nr 207.
 33. Woźniak M.G., 2009, Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności społecznych, "Nierówności Społeczne a  Wzrost Gospodarczy", nr 14.
 34. Woźniak M.G., 2017, Współczesne niedostosowania instytucjonalne z perspektywy wyzwań rozwojowych Polski, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 50 (2).
 35. Wyrozębska A., Matysiak A., Tatara T., Jurkowska U., Dmoch-Gajzlerska E., 2012, Badanie postaw przedsiębiorczych młodych pracowników ochrony zdrowia w dobie restrukturyzacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce, "Hygeia Public Health", nr 47(3).
 36. Wyrozębski P., Wyrozębska A., 2012, Postawy przedsiębiorcze młodych pracowników ochrony zdrowia w dobie restrukturyzacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce, [w:] Ekonomia, finanse i zarządzanie w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Ł. Woźny (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2017.06.90.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu