BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antoszak Paweł (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Sytuacja na rynku pracy w Polsce
The Situation in the Labor Market in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2018, nr 8, s. 15-30, tab., bibliogr. 39 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Zatrudnienie, Koszty pracy, Stopa bezrobocia, Bezrobocie
Labour market, Employment, Labour costs, Unemployment rate, Unemployment
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J3, J4.
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja czynników , które miały wpływ na sytuację pracujących na ryn k u pracy w Polsce w latach 1990 - 2016. Pytania badawcze t o jak zmieniała się sytuacja pracujących oraz koszty pracy . Koszty pracy były oceniane pod względem ich wysokości przypadającej na jednego zatrudnionego i jedną przepracowaną godzinę . Ocenie poddane zostały również informacje dotyczące bezrobocia z uwzględ nieniem bezrobotnych nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych, sto py bezrobocia oraz ofert pracy . Na podstawie tych danych została przeprowadzona analiza zmian w poziomie kosztów pracy oraz obliczona dynamika ich wzrostu. Do przeprowadzenia analizy i oceny korzystano z danych statystycznych rynku pracy Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, publikowanych w Rocznikach Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej za lata 1990 - 2016 .(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the situation and identify factors that have influenced the situation of people working in the labor market in Poland in the years 1990 - 2016. Re search questions are: whether and how the employment situation and labor costs have changed. Labor costs were assessed in terms of their amount per one employee and one hour worked. The report also assessed the information on unemployment, including the un employed newly registered and deregistered, the unemployment rate and job offers. Based on these data, an analysis of changes in the level of labor cost changes and the calculated dynamics of their growth were carried out. The statistics of the labor marke t of the Central Statistical Office in Warsaw, published in the Statistical Yearbooks of the Republic of Poland for the years 1990 - 2016, were used to conduct the analysis and assessment.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S. (1997), Job Market: Europe doesn't have Anything to Boast About, Wydawnictwo "American Economic Revier", New York.
 2. Borkowska S. (red.) (2002), Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, IPiSS, Warszawa.
 3. GUS (1991), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1991, Warszawa.
 4. GUS (1992), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1992, Warszawa.
 5. GUS (1993), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1993, Warszawa.
 6. GUS (1994), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1994, Warszawa.
 7. GUS (1995), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1995, Warszawa.
 8. GUS (1996), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1996, Warszawa.
 9. GUS (1997), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1997, Warszawa.
 10. GUS (1998), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1998, Warszawa.
 11. GUS (1999), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1999, Warszawa.
 12. GUS (2000), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2000, Warszawa.
 13. GUS (2001), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001, Warszawa.
 14. GUS (2002), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2002, Warszawa.
 15. GUS (2003), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003, Warszawa.
 16. GUS (2004), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004, Warszawa.
 17. GUS (2005), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005, Warszawa.
 18. GUS (2006), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006, Warszawa.
 19. GUS (2007), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, Warszawa.
 20. GUS (2008), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, Warszawa.
 21. GUS (2009), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, Warszawa.
 22. GUS (2010), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010, Warszawa.
 23. GUS (2011), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, Warszawa.
 24. GUS (2012), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, Warszawa.
 25. GUS (2013), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, Warszawa.
 26. GUS (2014), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, Warszawa.
 27. GUS (2015), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, Warszawa.
 28. GUS (2016), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016, Warszawa.
 29. GUS (2017), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017, Warszawa.
 30. Januszek H. (2004), Kapitał społeczny na rynku pracy, w: H. Januszek (red.)., Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne, "Zeszyty Naukowe", nr 42, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, s. 33-48.
 31. Jarmołowicz W. (red.) (2003), Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 32. Jarmołowicz W., Knapińska M. (2005), Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 33. Jarmołowicz W., Knapińska M. (2007), Rynek pracy jako otoczenie i obszar gospodarowania w przedsiębiorstwie, w: W. Jarmołowicz (red.), Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań, s. 22-24.
 34. Kaźmierczyk J. (2015), Human capital development in Polish banks, w: A. Plenković, Y. Toom, D. Janetzke-Wenzel (red.), Baltic Rim Economies, Pan-European Institute, Finlandia, s. 37.
 35. Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013), Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 36. Międzynarodowa Organizacja Pracy: 90 lat istnienia, (2009), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 37. Paszke H. (2000), Postęp i regres w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Europie, w: Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, Stara i Nowa Europa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 157-172.
 38. Paszke H., Piotr W. (2003), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rynku pracy menedżerów, w: W. Jarmołowicz (red.), Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 39. Socha M.W., Sztanderska U. (2011), Labor Market in the Transition to the Market Economy in Poland, Polish Policy Research Group Warsaw University, PPRG Discusision Paper, no. 2, Warsaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2018.121
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu