BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radlińska Kamila (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Zróżnicowanie sezonowości zatrudnienia w Polsce
Differentiation of Employments Seasonality in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2018, nr 8, s. 111-124, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Zmienne ekonomiczne, Sezonowość, Organizacja pracy sezonowej, Rynek pracy, Zatrudnienie
Economic variables, Seasonal character, Organization of seasonal work, Labour market, Employment
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E24, J21.
summ., streszcz.
Abstrakt
Sezonowość w gospodarce definiuje się jako względnie regularne zmiany wielkości ekonomicznych o charakterze krótkookresowym. W badaniach empirycznych aspekt sezonowości jest często pomijany lub eliminowany z szeregów czasowych, chociaż większość zjawisk ekonomicznych charakteryzuje się zmiennością krótkookresową i dopiero uwzględnienie jej w analizie w pełny sposób charakteryzuje badane zjawiska. Celem artykułu jest analiza i ocena zróżnicowania sezonowości przeciętnej liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. Określono wielkość i tendencję zmian sezonowości przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz jej rozkład w trakcie roku. Przedmiotem analiz jest także porównanie oszacowanych dla Polski wahań sezonowych przeciętnego zatrudnienia z sezonowymi wahaniami przeciętnego zatrudnienia na rynkach wojewódzkich. W opracowaniu wykorzystano kwartalne dane Głównego Urzędu Statystycznego o przeciętnej liczbie zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw dla Polski i dla rynków wojewódzkich za okres od I kwartału 2008 roku do IV kwartału 2016 roku. Do wyodrębnienia składnika sezonowego użyto procedury Census X-12 ARIMA. Uzyskane wyniki wskazują, że sezonowość przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce jest niewielka i wykazuje tendencję rosnącą. Rozkład wahań sezonowego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w trakcie roku w Polsce ogółem i analizowanych województwach jest podobny i cechuje się niewielką amplitudą wahań. W niektórych województwach sezonowość w szeregu czasowym przeciętnej liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw nie występuje.(abstrakt oryginalny)

Seasonality is relatively regular changes in economic variables in short-term. In empirical studies, the seasonality aspect is omitted or eliminated from time series. The aim of the study is to analyze the variation in seasonality of the average number of employees in the enterprise sector in Poland. It is attempted to determine the size and tendency of changes in the seasonality of average employment in the enterprise sector and their distribution during the year. The subject of the analyzes is also a comparison of seasonal fluctuations in average employment estimated for Poland with seasonal fluctuations in average employment in the voivodship markets. The study uses the quarterly data on the average number of employees in the enterprise sector for Poland and for voivodship markets. The analysis period concerned from 2008 to 2016. The data comes from the Central Statistical Office in Poland. A Census X-12 ARIMA models was used to decompose the seasonal component. The obtained results indicate that the seasonality of average employment in the enterprise sector in Poland is small, it is characterized by a growing tendency. The distribution of fluctuations in seasonal employment in the enterprise sector during the year in Poland and in selected voivodships is similar. In some voivodships there is no seasonality of average employment in enterprises sector.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allcock J. B. (1989), Seasonality w: S. F. Witt, L. Moutinho (eds.), Tourism Marketing and Management Handbook, Prentice Hall, London, pp. 387-392.
 2. Ball R.M. (1989), Some aspects of tourism, seasonality and local labour markets, "Area", vol. 21, nr 1, pp. 35-45.
 3. Commons J., Page S. (2001), Managing Seasonality in Peripheral Tourism Regions: The Case of Northland, New Zealand w: T. Baum, S. Lundtrop (eds.), Seasonality in Tourism, Routledge, London and New York, pp. 153-172.
 4. Eberts D., Randall J.E. (1998), Producer Services, Labor Market Segmentation and Peripheral Regions: The Case of Saskatchewan, "A Journal of Urban and Regional Policy", vol. 29, issue 4, pp. 401-422.
 5. Ehrenberg R.G., Smith R.S. (2016), Modern labor economics: Theory and public Policy, Prentice Hall, New York.
 6. Fischer B. (1995), Decomposition of Time Series: Comparing Different Methods in Theory and Practice, Luxemburg.
 7. Goulding P.J., Baum T.G., Morrison A.J. (2005), Seasonal Trading and Lifestyle Motivation: Experiences of Small Tourism Businesses in Scotland, "Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism", vol. 5, issue 2-4, pp. 209-238.
 8. Grady P., Kapsalis C. (2002), The Approach to Seasonal Employment in the Nordic Countries: a Comparison with Canada, "Munich Personal RePec Archive", no. 2991.
 9. Grutkowska S., Paśnicka E. (2007), X-12 ARIMA i TRAMO/ SEATS - empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby, "NBP Materiały i Studia", nr 220.
 10. GUS (2017), Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2016 r. Informacje sygnalne, dostępny na: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-zatrudnienie-i-wynagrodzenie-w-sektorze-przedsiebiorstw-w-grudniu-2016-roku,3,61.html (data dostępu: 30.09.2017).
 11. Hall R.E. (1991), Demand, Labor Supply, and Employment Volatility, "NBER Macroeconomics Annual", vol. 6, pp. 17-47.
 12. Jarrett J., Kyper E. (2005), Evidence on the seasonality of Stock market prices of firms traded on organized markets, "Applied Economics Letters", vol. 12, issue 9, pp. 537-543.
 13. Jażdżewska M. (2017), Aktywność społeczna Polaków, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 7, s. 146-158.
 14. Johnson A.J., Durham C.A., Wessells C.R. (1998), Seasonality in Japanese Household Demand for Meat and Seafood, "Agribusiness", vol. 14, issue 4, pp. 337-351.
 15. Kwiatkowski E., Włodarczyk P. (2017), Rodzaje umów o pracę a elastyczność zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2014, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 328, s. 163-183.
 16. Kusz D., Misiak T. (2017), Wpływ technicznego uzbrojenia pracy i postępu technicznego na wydajność pracy w rolnictwie, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", tom XIX, zeszyt 2, s. 145-150.
 17. Ledent J., Chicha M. T., Arcand S. (2017), Integration of Immigrants and Temporary Migrants into the Labour Market in Quebec and Canada, "Canadian Ethnic Studies", vol. 49, no. 2, pp. 1-5.
 18. Lopes de Melo R. (2018), Firm Wage Differentials and Labor Market Sorting: Reconciling Theory and Evidence, "Journal of Political Economy", vol. 126, nr 1, pp. 313-346.
 19. Marshall K. (1999), Seasonality in employment, "Perspectives on Labour and Income", vol. 11, no 1, pp. 16-22.
 20. Mortensen D. T., Pissarides C. A. (2011), Job Matching, Wage Dispersion and Unemployment, Oxford University Press, New York.
 21. NBP (2013), Kwartalny raport o rynku pracy, I kwartał 2013, Warszawa.
 22. Olkiewicz M. (2015), Knowledge management as a determinant of innovation in enterprises, Proceedings of The 9th International Management Conference Management and Innovation For Competitive Advantage, Bucharest, Romania.
 23. Rembeza J., Klonowska-Matynia M., Radlińska K. (2015), Regionalne zróżnicowanie sezonowości bezrobocia w Polsce, Niemczech i Hiszpanii, "Studia Prawno-Ekonomiczne", tom 94.
 24. Romer D. (2012), Advanced macroeconomics, McGraw-Hill, New York.
 25. Wilson D. J. (2017), The Impact of Weather on Local Employment: Using Big Data on Small Places, "Federal Reserve Bank of San Francisco. Working Paper", 2016, vol. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2018.127
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu