BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska-Weiss Kamila (Pedagogical University of Cracow)
Tytuł
Conditioning Activity and Tourist Destination of the Chicago Polonia in Light of Literature and Research
Uwarunkowania aktywności i destynacji turystycznych Polonii chicagowskiej w świetle literatury i badań
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2018, nr 46, s. 77-100, tab., rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Aktywność turystyczna, Polonia, Wyniki badań
Tourism, Tourist activity, Polish community abroad, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chicago
Chicago
Abstrakt
Cel. Ukazanie aktywności i wyboru destynacji turystycznych chicagowskiej Polonii. Omówienie determinantów aktywności turystycznych w świetle literatury oraz stworzenie własnego modelu aktywności i destynacji turystycznej dla ogółu amerykańskiej populacji.
Metoda. Desk research - studia literatury zagranicznej i polskiej. Badania empiryczne dotyczące aktywności turystycznej i wybory destynacji przez chicagowską Polonię, w postaci kwestionariusza ankietowego. Grupa badawcza 1014 osób, podzielona na 7 podgrup wiekowych. Zastosowane metody i techniki statystyczne: chi2, stopień swobody (df) oraz poziom istotności statystycznej (alfa).
Wyniki. We wszystkich grupach wiekowych czynnikami, które decydują o aktywności turystycznej respondentów oraz o wyborze destynacji turystycznej są cena, koszt wyjazdu, na drugim miejscu zagospodarowanie turystyczne, a na trzecim moda. Największą barierą dla chicagowskiej Polonii w podejmowaniu aktywności turystycznej jest brak wolnego czasu (37,6%), bariera finansowa (31,4%) oraz praca zawodowa (17,4%). Osoby, które tworzą gospodarstwo jednoosobowe nie podróżują częściej od osób, które tworzą gospodarstwa wieloosobowe.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania empiryczne dotyczyły tylko Polonii zamieszkującej Wielką Metropolię Chicagowską, a nie całej populacji amerykańskiej Polonii.
Implikacje praktyczne. Badania ukazują poziom i charakter uczestnictwa w turystyce chicagowskiej Polonii oraz charakterystyka siedmiu czynników, które wzajemnie na siebie oddziaływają oraz wpływają na aktywność oraz destynację turystyczną Polonii chicagowskiej.
Oryginalność. Duża grupa badawcza. Utworzenie własnego modelu aktywności turystycznej, w którym uwzględnione są czynniki wewnętrzne (czynniki demograficzne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne) oraz czynniki zewnętrze (czynniki geograficzne, czynniki polityczno-prawne oraz organizacja turystyki)
Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych oraz ma charakter przeglądowy znanych w literaturze przedmiotu modeli aktywności turystycznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose. Presentation of activity and the choice regarding tourist destination of the Chicago Polonia. Discussing the determinants of the tourist activity in the light of literature and creating one's own model of activity and tourist destination for the whole American population.
Method. Desk research - studies of foreign and Polish literature. Empirical research concerning tourist activity and the choice of destination by the Chicago Polonia in the form of a survey questionnaire. The research group included 1,014 people divided into 7 age sub-groups. The applied methods and statistical techniques: chi2, degree of freedom (df) and level of statistical significance (alpha).
Findings. In all age groups, the factors deciding about tourist activity of the respondents and the choice of tourist destination include: the price, the cost of the trip, in second place - development of tourist facilities and in the third- fashion. The largest barrier in undertaking tourist activity for the Chicago Polonia is lack of free time (37.6%), financial barrier (31.4%) and occupational work (17.4%). Individuals who form a single-person household do not travel more often than those who run multi-person households.
Research limitations and conclusions. The empirical research included only American Poles living in the Great Chicago Metropolitan Area and not the whole population of American Poles.
Practical implications. The research presents the level and nature of participation in tourism of the Chicago Polonia as well as characteristics of seven factors which mutually interact and influence activity and tourist destination of them.
Originality. There is a large research group. Creating one's own model of tourist activity including internal (demographic, social, cultural, economic) and external factors (geographical, political and legal , organization of tourism).
Type of paper. The article presents the results of empirical research and contains a review nature of the tourist activity models known in the subject literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak, W. (2007), Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych, [Inhibitors of Tourist Activity. Theoretical and Methodological Aspects of Studies Regarding Limitations and Barriers of Participation in Tourist Trips] "Folia Turistica ", nr 18, AWF, Kraków. pp. 59-89.
 2. Alejziak, W. (2009), Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, [Determinants and Social Diversification of Tourist Activity], Wy dawnictwo AWF, Kraków.
 3. Alejziak, W. (2011), Aktywność turystyczna: Międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego [Tourist Activity: International and National Diversification and the Issue of Social Exclusion], "Turyzm", Vol. 21/1-2 pp. 7-16.
 4. Blalock, H. M. (1987), Statystyka dla socjologów [Statistics for Sociologists], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Bomirska, L., Gawlak-Kica, G., Kraśnicki, E. (1988), Społeczno-ekonomiczne bariery uczestnictwa młodzieży szkolnej i studiującej w turystycznych formach rekreacji, [w:] Wyznaczniki i bariery uczestnictwa w turystycznych formach rekreacji, red. S. Wykrętowicz, [Socio-Economic Barriers of Participation of the School and Studying Youth in the Tourist Forms of Recreation], Wy dawnictwo AWF, Warszawa pp. 56.
 6. Bytniewski, M., Huk-Wieliczuk, E. (2005), Bariery uczestnictwa studentów turystyki i rekreacji w wykorzystaniu czasu wolnego, [w:] Rekreacja, turystyka, kultura: w zagospodarowaniu czasu wolnego, red. J. Ożdżański, [Barriers of Participation of the Students of Tourism and Recreation in Using Free Time], Wydawnictwo AWFiS, Gdańsk. pp. 60-72.
 7. Cooper, C. (1999), The European school travel market, "Travel & Tourism Analyst", Vol. 5.pp 89-106.
 8. Cooper, C, Fletcher J., Fyall A., Gibler D., Wanhill S. (2008), Tourism Principles and Practice, Rotolito Lombarda, Milan.
 9. Crompton, J. (1979), Motivations for pleasure travel. "Annual of Tourism Research", Vol. 6, pp. 408-424.
 10. Goossens, C. (2000), Tourism information and pleasure motivation, "Annals of Tourism Research", Vol. 27, pp. 301-321.
 11. Hanqin, Z., Lam, T. (1999), An analysis of Mainland Chinese visitor's motivations to visit Hong Kong, "Tourism Management", Vol. 20, pp. 587-594.
 12. Haukeland, J. V. (1990), Non travellers: The flip side of motivation, "Annals of Tourism Research", Vol. 17 [2]. pp.172-184.
 13. Heung, V. C. S., Qu H. & Chu R. (2001), The relationship between vacation factors and socio-demographic and traveling characteristics: the case of Japanese leisure travellers, "Tourism Management", Vol. 22(3), pp. 259-269.
 14. Middleton, V. M. (1994), Marketing in travel and tourism (2nd ed.). Oxford: Butterworth- Heinemann.
 15. Milman, A., Pizam, A. (1995), The role of an awareness and familiarity with a destination: the central Florida case, Journal of Tourism Research, Vol. 33(3), pp. 21-27.
 16. Jedlińska, M. (2006), Specyfika zachowań konsumenckich na rynku turystycznym, [w:] Marketing usług turystycznych red. A. Panasiuk, [Specificity of Consumers' Behaviours on the Tourist Market], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Kozak, M. (2002), Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations, Tourism Management, Vol. 23, pp. 221-232.
 18. Krzymowska-Kostrowicka, A. (1999), Geoekologia turystyki i wypoczynku, [Geoecology of Tourism and Relaxation], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Nowakowska, A. (1989), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych, [Socio-Economic Determinants of the Tourism in the Spatial Systems], Zeszyty Naukowe, ser. Monografie, Vol. 88, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. pp. 316.
 20. Oh, H., Uysal, M., Weaver, P. (1995), Product bundles and market segments based on travel motivations: a canonical correlation approach, International Journal of Hospitality Management, Vol. 14(2), pp. 123-137.
 21. Parzych, K. (2011), Determinanty przestrzeni turystyki krajowej młodzieży szkolnej. Studium przypadku młodzieży licealnej Słupska i Częstochowy, [w:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, [Determinants of the National Tourism Space of School Youth. Case Study of the Secondary School Students from Słupsk and Częstochowa, [in:] Tourist Space. Factors, diversity, changes] (red.), M. Durydiwka, K. Duda-Gromada, Uniwersytet Warszawki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 359-367.
 22. Quan, S., Wang, N. (2004), Towards a structural model of the tourist experience: an illustration from food experience in tourism, "Tourism Management", Vol. 25(3), pp. 297-305.
 23. Ryan, C. (1997), The tourist experience: A new introduction, London: Cassell. Sirakaya, E., Woodside, A. G. (2005), Building and testing theories of decision making by travelers, "Tourism Management", Vol. 26, pp. 815-832.
 24. Sojka, E. (2003), Statystyka w przykładach i zadaniach- podręcznk akademicki, [Statistics in Examples and Tasks - academical ], Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach - Wydawnictwo: Śląskie Wydawnictwo Naukowe.
 25. Uysal, M., Hagan, L. R. (1993), Motivation of pleasure to travel and tourism. [In:] M. Khan, M. Olsen, & T. Var (Eds.), Encyclopedia of hospitality and tourism, New York: Van Nostrand Reinhold, pp. 798-810.
 26. Uysal, M., Jurowski, C. (1994), Testing the push and pull factors, Annual of Tourism Research, Vol. 21(4), pp. 844-846.
 27. Wartecka-Ważyńska, A. (2007), Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania, [Tourism of the Youth and its Conditions], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 28. Wasiak, H. (1978), Czynniki kształtujące konsumpcję w dziedzinie turystyki, wypoczynku i in nych form rekreacji w układach regionalnych, [Factors Shaping Consumption in the Field of Tourism, Relaxation and Other Forms of Recreation in the Regional Systems], AE we Wrocławiu, Wrocław.
 29. Winiarski, R., Zdebski, J. (2008), Psychologia turystyki [Psychology of Tourism], Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 30. Włodarczyk B. (1999), Przemiany form aktywności turystycznej. Przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej,[Transformations of Forms of Tourist Activity. An Example of the Edge of the Łódź Upland], Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 31. Włodarczyk B. (2009), Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, [Tourist Space. The Essence, concepts, determinants of development] Wy dawnictwo UŁ, Łódź.
 32. Yavuz, N., Baloglu, S., & Uysal, M. (1998), Market segmentation of European and Turkish travelers to North Cyprus, An International Journal of "Tourism and Hospitality", Vol. 9(1), pp. 4-18.
 33. Zaczyński, W. (1988), Metodologiczna tożsamość dydaktyki, [Methodological Identity of Didactics], Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 34. Zawadzki, M. (1993), Metody badania uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, [Methods of Examining Participation of the Polish Residents in Journeys], Pro blemy Turystyki, No. 3.
 35. Ziółkowska-Weiss, K. (2014), New trends in tourism - problem outline. [In:] Markova V., (ed.), Scientia Iuventa 2014, Banska Bystrica, pp.s. 496-504.
 36. Ziółkowska-Weiss K., 2017, Czynniki ekonomiczne warunkujące aktywność i destynacje turystyczne chicagowskiej Polonii, [Economic Factors Conditioning Activityand Tourist Destinations of Chicago Polonia], "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", Vol. 31 (3), pp. 32-49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.0847
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu