BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wajchman-Świtalska Sandra (Poznań University of Life Sciences), Jaszczak Roman (Poznań University of Life Sciences)
Tytuł
Recreational Forest Management for Disabled People in Urban Forests - the Current State and Perspectives : a Case Study of Poznań
Zagospodarowanie rekreacyjne lasu dla osób niepełnosprawnych w lasach miejskich - stan obecny i perspektywy : studium przypadku Poznania
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2018, nr 46, s. 101-114, tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Rekreacja, Lasy, Osoby niepełnosprawne, Przegląd literatury
Recreation, Forests, Disabled people, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Cel. Celem ogólnym pracy jest przegląd literatury traktującej o dostosowaniu środowiska leśnego do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych. Kolejny cel stanowi prezentacja aktualnego stanu zagospodarowania lasów komunalnych w Poznaniu w połączeniu z danymi dotyczącymi perspektywy demograficznej miasta Poznań.
Metoda. Przegląd literatury.
Wyniki. Przygotowanie zagospodarowania rekreacyjnego lasu dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych może stanowić jeden z kluczowych problemów w gospodarowaniu obszarem lasów w miastach. Na tle całego obiektu lasów miejskich Poznania, którego powierzchnia wynosi ponad 2500 ha a długość dróg i ścieżek to 84 km, można stwierdzić, że istniejąca 5 kilometrowa ścieżka Nordic Walking dla niepełnosprawnych pokazuje niewykorzystany potencjał tego obszaru.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Istnieje trudność w określeniu ile osób niepełnosprawnych odwiedza lasy (zarówno lasy miejskie jak i lasy Skarbu Państwa) i jakie są ich preferencje co do zagospodarowania rekreacyjnego.
Implikacje praktyczne. Artykuł podkreśla zasadność dostosowania zagospodarowania rekreacyjnego lasu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Może to wpłynąć na przyszłe projekty w zakresie zagospodarowania rekreacyjnego tych obszarów.
Oryginalność pracy. Artykuł łączy przegląd literatury na wskazany temat wraz z prognozą demograficzną prezentowanego miasta.
Rodzaj pracy. Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The aim of this paper is a review of literature on forest environment adaptation in the cities to the needs of elderly and disabled people. The detailed objectives are to present the current state of recreational development in the urban forests of Poznań, with reference of this state to the demographic perspective for the city.
Method. A review of literature and city documents was conducted.
Findings. Preparation of forest management development for the elderly or disabled might be one of the key problems of forest management in urban forests. Poznań, despite having a 5 km long path for disabled people disabled individuals within one complex of urban forests, its potential is much greater, taking into account 84 km of roads as well as paths, and a total area of over 2,500 ha.
Research conclusions and limitations. It is difficult to decide how many people with different types of disabilities visit forests (urban, suburban, State forests) and what the perspectives in the share of forest visitors and their preferences are.
Practical implications. The paper emphasizes the need to adjust the forest to the disabled. It may influence some future projects.
Originality. The paper joins the review of world literature with the perspectives of demographics of the presented city.
Type of paper. An empirical paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Björk J., Albin M., Grahn P., Jacobsson H., Ardö J., Wadbro J., (2008), Recreational values of the natural environment in relation to neighbourhood satisfaction, physical activity, obesity and well-being, "Journal of Epidemiology & Community Health", Vol. 62(2). Online doi:10.1136/ jech.2007.062414
 2. Countryside Agency, (2005), What about us? Diversity Review Part 1. Challenging perceptions: under-represented visitor needs by Ethons Research and Consultancy, Countryside Agency, Januray 2005.
 3. Giuseppe C., Scopelliti M., Lafortezza R., Colangelo G., Ferrini F., Salbitano F., Agrimi M., Portoghesi L., Semenzato P., Sanes G., (2015), Go greener, feel better? The positive effects of biodiversity on the well-being of individuals visiting urban and peri-urban green areas, "Landscape and Urban Planning" , Vol. 134, pp. 221-228.
 4. Daniels M., Drogin Rodgeres E.B., Wiggins B.P., (2005), "Travel Tales": an interpretative analysis of constraints and negotations to pleasure travel as experienced by persons with physical disabilities, "Tourism Management", Vol. 26, pp. 919-930.
 5. Duncan F,. (2005), Nature's prozac - the long term view, "Countryside Recreation", Vol. 13 pp. 13-15.
 6. Gladwell N.J., Bedini N.A., (2004), In search of lost leisure: the impact of caregiving on leisure travel, "Tourism Management", Vol. 25, pp. 685-693.
 7. Hartig T., Evans G.W., Jamner L.D., Davis D.S., Gärling T., (2003), Tracking restoration in natural and urban field settings, "Journal of Environmental Psychology", Vol. 23, pp. 109-23.
 8. Hemka P., (2010), Potrzeby, możliwości i perspektywy edukacji przyrodniczej osób niepełnosprawnych w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich [Needs, opportunities, and prospects of nature education of the disabled in the Łódź Hills Landscape Park], "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej", Vol. 1 (24), pp.139-148.
 9. Jaszczak R., Wajchman S., (2014), Problems of forest management in municipal forests of the city of Poznań, "Civil and Environmental Engineering Reports", Vol. 12 (1), pp. 45-54.
 10. Janeczko E., Jakubisová M., Woźnicka M., Fialova J., Kotásková P., (2016), Preferences of people with disabilities on wheelchairs in relation to forest trails for recreational in selected European countries, "Folia Forestalia Polonica", Series A - Forestry, 2016, Vol. 58 (3), pp. 116-122.
 11. Janeczko E., (2002), Środowiskowe i społeczne uwarunkowania funkcji rekreacyjnej lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego [Environmental and social conditions of recreational function of forests of the Masovian Landscape Park]. Praca doktorska wykonana w Katedrze Użytkowania Lasu, SGGW, Wydział Leśny, Warszawa.
 12. Jaworska M., (2013), Sytuacja demograficzna osób niepełnosprawnych [Demographic situation of disabled people][in:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki "Propozycje udostępniania Sierakowskiego Parku Krajobrazowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo i wzrokowo, Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (ed.), Tom XI, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 27-29.
 13. Kacprzyk W., (2013), Las bez barier - obiekty terenowe [Forest without barriers - field objects]. [in:] Turystyka w Lasach Państwowych. Tom I. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Nowy Bedoń 2013.
 14. Kandafer W., (2004), Las jako obszar penetracji turystycznej [Forest as an area of tourist penetration ][in:] "Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach", R. Pieńkos (ed.)., Warszawa, pp.73-76.
 15. Karjalainen, E., Sarjala, T., Raitio, H., (2010), Promoting human health through forests: overview and major challenges. [in:] Environmental Health and Preventive Medicine. Vol. 15, p.1-8. doi:10.1007/s12199- 008-0069-2.
 16. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020 [Directions of activities and tasks of the City of Poznań for the social integration of people with disabilities for the years 2012-2020] Online http://www.poznan.pl/mim/hc/ news/kierunki-dzialan-i-zadania-miasta-poznania-na-rzecz-integracji- spolecznej-osob-niepelnosprawnych-na-lata-2012-2020,52569.html, (18.04.2018).
 17. Kosewska M., Fornal-Pieniak B., (2009), Turystyka dla wybranych - możliwości wypoczynku osób z dysfunkcją wzroku na terenie polskich parków narodowych [Tourism for the chosen ones - opportunities for recreation of visually impaired persons in Polish national parks], "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej", Vol. 4 (23), pp. 229-306.
 18. Lundell Y., (2005). Access to the forests for disabled people. Skogsstyrelsen. Jönköping. Online https://pub.epsilon.slu.se/4608/1/Rapport_2005_1. pdf, (19.05.2018).
 19. Łobożewicz T., (2000), Turystyka i rekreacja ludzi niepełnosprawnych [Tourism and recreation of disabled peopole], Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 20. Maas J., Verheij R.A., Groenewegen P.P., de Vries S., Spreeuwenberg P., (2006), Green space, urbanity and health: how strong is the relation?, "Journal of Epidemiology & Community Health", Vol. 60, pp. 587-92.
 21. Mind, (2007), Ecotherapy: a green agenda for mental health. Online: https:// www.mind.org.uk/media/273470/ecotherapy.pdf, (18.04.2018).
 22. Nowacka W., (2010), Projektowanie leśnej przestrzeni turystycznej z punktu widzenia niepełnosprawnego użytkownika [Design of forest area from the disabled tourist point of view], "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej", Vol. 13 (26), pp. 30-39.
 23. Ottosson J., Grahn P.,(1998), Utemiljöns betydelse för äldre med stort vardbehov: fallstudien "Med ögon känsliga för grönt", "Stad & Land", Vol. 155.
 24. Komunalnych miasta Poznania na okres od 1.01.2013 do 31.12.2022 r. OPIS OGÓLNY - ELABORAT [Forest management plan for the Municipal Forests of the City of Poznan from 1.01.2013 to 31.12.2022. The general description]. TAXUS SI Warszawa 2013.
 25. Pretty J., (2005), Nature and Green Exercise: Recent Evidence on Benefits to Mental and Physical Health, [in:] Gallis C., ed. "Forests, trees, and human health and wellbeing. Proceedings of the 1st European COST E39 conference", pp. 21-48.
 26. Prognoza demograficzna Głównego Urzędu Statystycznego 2011 [Demographic forecast by Central Statistical Office 2011] (http://www.poznan. pl/mim/s8a/prognoza-demograficzna,doc,495/prognoza-demograficzna- glownego-urzedu-statystycznego-2011,49606.html) dostęp 18.04.2018.
 27. Prusik K., Zaporozhanov V., Prusik K., Gorner K., (2010), Rekreacyjne uprawianie Nordic walking a jakość życia osób w wieku 60-70 lat [Recreational practicing of Nordic walking and the quality of life of people aged 60-70 years], "проблеми фізичного виховання і спорту", Vol. 9, pp. 115-117.
 28. Pytakov V., Bilinski J., Bilousova I., (2011), Zdrowotne aspekty ćwiczeń fizycznych w turystyce i rekreacji [Health aspects of physical exercise in tourism and recreation], [in:] "Спортивна наука України", Vol. 9, pp. 12-19.
 29. Smith R.W., (1987), Leisure of disabled tourist. Barriers to participation, "Annals of Tourism Research", Vol.14, pp. 376-389.
 30. Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 [Strategy for Development of the City of Poznań to 2030]. Poznań 2010.
 31. Tyrväinen T., Harri S., Kolehmainen O., (2003), Ecological and aesthetic values in urban forest management, "Urban Forestry and Urban Greening", Vol. 1, pp.135-149.
 32. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776.
 33. Wolski J., (1979), Profilaktyczne leczenie i rehabilitacyjne funkcje turystyki [Prophylactic treatment and rehabilitation functions of tourism], [in:] "Potrzeby społeczne a kształtowanie ruchu turystycznego w Polsce" [Social needs in shaping Polish tourism]. Wyd. GKTiIT, Warszawa.
 34. Woźnicka M., (2010), Zagospodarowanie rekreacyjne lasu w kontekście potrzeb osób niedowidzących i niewidzących [Recreational management of the forest in the context of the needs of the visually impaired and the blind], "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej", Vol. 1 (24), pp. 183-189.
 35. Woźnicka M., (2008a), Potrzeby i oczekiwania osób niepełnosprawnych w odniesieniu do rekreacyjnego zagospodarowania lasu [Preferences and expectations of the disabled with regard to recreational forest management], "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej", nrl. 3 (19), pp. 172-178.
 36. Woźnicka M., (2008b), Komunikacyjne udostępnienie lasów miejskich Warszawy [Communication access to the municipal forests of Warsaw], [in:] "Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych ( ed. A. Stasiak), Warszawa, pp.123-131.
 37. Woźnicka M. (2007), Assessment of adapting urban forests Warsaw to the needs of people in wheelchairs. [in]: Urban greenery - the natural wealth of the city: the forests in the cities of the European Union - the principles of management and protection (eds.: E. Oleksiejuk, A. Jankowska), PZIiTS Toruń, Poland, pp. 133-140.
 38. Woźnicka M. (2009), Opportunities to provide a forest for recreational needs of the disabled. In: Recreation Physical education and health promotion (eds.: Z. Kubińska, D. Nałęcka). T.1, PWSZ them. Pope John Paul II, Biala Podlaska, Poland, pp. 27-35.
 39. Ważyński B. (2007), Zasady prowadzenia gospodarki leśnej wokół aglomeracji miejskich [Principles of forest management in the vicinity of urban agglomerations], Biblioteczka leśniczego, Vol. 253, Wyd. Świat, Warszawa.
 40. Zajadacz A., (2012), Turystyka osób niesłyszących - ujęcie geograficzne [Tourism of deaf people - geographical perspective], Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.0849
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu