BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierczak-Korzeniowska Beata (Rzeszów University), Gołembski Grzegorz (University of Zielona Góra)
Tytuł
Possibilities and Ways of Using Benchmarking in Hotel Companies
Możliwości i sposoby wykorzystania benchmarkingu w przedsiębiorstwach hotelarskich
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2018, nr 46, s. 131-147, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Benchmarking, Hotelarstwo
Benchmarking, Hotel industry
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Cel. Celem rozważań jest próba odpowiedzi na pytania: czy i w jako sposób wykorzystuje się benchmarking w hotelach, co jest przedmiotem porównań benchmarkingowych oraz jakie są korzyści ze stosowania benchmarkingu w przedsiębiorstwach hotelarskich.
Metoda. Narzędziem badawczym był formularz ankietowy który wypełniali dyrektorzy hoteli. Do badań wybrano 12 hoteli zlokalizowanych w Poznaniu, a więc 18% wszystkich obiektów funkcjonujących w tym mieście. Analizy odpowiedzi na stawiane pytania dokonywano w grupach hoteli wyodrębnionych na podstawie wybranych czynników (przynależność do sieci, kategoryzacja). Dla poszczególnych odpowiedzi obliczono wskaźniki korelacji Pearsona, aby uzyskać odpowiedź na pytanie czy i w jaki sposób wybrane czynniki różnicują podejście hotelarzy do benchmarkingu.
Wyniki. Stwierdzono, że analiza porównawcza powinna odnosić się do obiektów podobnych zarówno pod względem kategoryzacji, statusu własnościowego jak i uwarunkowań regionalnych. Benchmarking stosuje się przede wszystkim dla poprawy efektów bieżących wysiłków firmy. Ważnym powodem stosowania tej metody jest również dążenie do poprawy konkurencyjności oraz zmniejszenia kosztów. Zaskakuje natomiast brak odwagi i otwarcia ze strony managerów do poszukiwania wzorców poza własną branżą i grupą najbliższych konkurentów.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania dotyczyły jedynie hoteli miejskich na przykładzie Poznania. I chociaż liczba badanych hoteli była wystarczająca do próby uogólnienia wyników w tym mieście, to jednak chcąc dokonać szerszych uogólnień należałoby znacznie zwiększyć próbę badawczą. Warto byłoby także określić inne czynniki (poza kategoryzacją i przynależnością do sieci), które różnicują podejście managerów hoteli do benchmarkingu.
Implikacje praktyczne. Badanie i proces wnioskowania będący rezultatem analizy uzyskanych odpowiedzi miał wymiar czysto praktyczny. Odpowiedzi dotyczyły między innymi przebiegu wdrażania benchmarkingu, doświadczeń w jego wdrażaniu, czy sposobu w jaki następuje przepływ informacji o stosowaniu najlepszych praktyk wewnątrz przedsiębiorstwa. Pytano też o rodzaj stosowanego benchmarkingu oraz efekty jego stosowania w hotelach.
Oryginalność. W polskiej literaturze bardzo rzadko prowadzone są tego typu badania empiryczne, tym bardziej że wymagają one zbierania danych w drodze osobistych rozmów z managerami hoteli.
Rodzaj pracy. Artykuł poglądowy. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The aim of the work is an attempt to answer the questions of whether and how benchmarking is used in hotels with concomitant benchmarking comparisons and what are the benefits of benchmarking in hotel companies.
Method. Survey forms filled in by hotel directors were the research tool. The study involved 12 selected hotels located in Poznań and thus, 18% of all the hotels operating in the city. An analysis of the responses was conducted in hotel groups based on selected factors such as network affiliation or category. The Pearson product-moment correlation coefficient was calculated for individual responses to obtain answers to the questions of whether and how selected factors differentiate the hoteliers' approach to benchmarking.
Findings. It was found that a comparative analysis should refer to similar hotels in terms of category, ownership and regional conditions. Benchmarking is primarily used to improve current efforts of the company. An endeavour to improve competitiveness and reduce costs is also an important reason for using this method. The lack of courage and openness on the part of managers to look for patterns outside their own industry and the group of their closest competitors are surprising.
Research conclusions and limitations. The research only took into account hotels located in the city - a case study of Poznań. Although the number of surveyed hotels was sufficient for an attempt to generalize results in the city, the sample size should be significantly increased in order to make broader generalizations. It is also worth identifying other factors (beyond category and network affiliation) which differentiate the hoteliers' approach to benchmarking.
Practical implications. The study and application process which resulted in the analysis of the responses were purely practical. Amongst others, the responses concerned the course of benchmarking, experience in its implementation, or the manner of information flow on the use of best practices within the company. The questions asked included the type of benchmarking used and the effects of its application in the hotels.
Originality. In Polish literature, this kind of empirical research is not often conducted, all the more that it requires the collection of data through personal interviews with the hotel managers.
Type of paper. Review article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen B., (1999), Industrial Benchmarking for Competitive Advantage, "Human Systems Management", No. 18, http://www.prestasjonsledelse. net (19.06.2012), pp. 292-293.
 2. Bendkowski J., Bendkowski J., 2008, Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie, [Practical Organisation Management. Managerial Competences]. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 3. Bogan Ch.E., English M.J., 2006, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, [Benchmarking for Best Practices], Wyd. Helion, Gliwice.
 4. Cano M., Drummond S., Miller Ch., Bracley S., (2001), Learning From Others: Benchmarking in Diverse Tourism Enterprises, "Total Quality Management", Vol. 12, No. 7/8, pp. 974-980.
 5. Chen C.M., van Dalen J., (2010), Measuring Dynamic Efficiency: Theories and an Integrated Methodology, "European Journal of Operational Research", 203(3), pp. 749-760.
 6. Garrod P., Kinnell M., (2009), Performance Measurement, Benchmarking and the UK Library and Information Services Sector, "Libri" Vol. 46, pp. 141-148.
 7. Gierczak B., (2012), Benchmarking w zarządzaniu hotelami trzy- i czterogwiazdkowymi na terenie Rzeszowa, [Benchmarking in Three- and Four-Star Hotel Management in Rzeszow], "Folia Turistica", no. 26, pp. 149-162.
 8. Gierszewska G., Wawrzyniak B., (2001), Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, [Globalization. Challenges for Strategic Management], Wyd. Poltext, Warszawa.
 9. Grant R.M., (2008), Contemporary Strategy Analysis. 6th ed. Malden: Blackwell.
 10. Gołembski G., Majewska J., (2015), Wpływ globalnego kryzysu w gospodarce na trendy rozwoju sprzedaży w hotelach, [The Impact of the Global Economic Crisis on the Trends of Sales Development in Hotels], PWN, Warszawa.
 11. Haffer M., (1997), Proces benchmarkingu jako metoda doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, [The Benchmarking Process as a Method of Improving Business Management], Prace Naukowe AE Katowice, Katowice, pp. 83-92.
 12. Harris P., Mongiello M., (2006), Developing a Benchmarking Methodology for the Hotel Industry.
 13. Horwath International (1998), World-wide Hotel Industry Study. Horwath International, Coral Gables, FL.
 14. Kazanço lu Y., Kazanço lu I., (2013), Benchmarking Service Quality Performance of Airlines in Turkey, "Eski ehir Osmangazi Üniversitesi Iibf Dergisi", Nisan 2013, 8(1), pp. 59-91.
 15. Kowalak R., (2003), Obszary zastosowań benchmarkingu w controllingu, [Areas of the Implementation of Benchmarking in Controlling], Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 984, pp. 65-72.
 16. Kozak M., Rimmington M., (1998), Benchmarking: Destination Attractiveness and Small Hospitality Business Performance, "International Journal of Contemporary Hospitality Management" 10 (5), pp. 184-188.
 17. Lan L. W., Wu W.-W., Lee Y.-T., (2013), Strategic Benchmarking for Tourist Hotels in Taiwan, "East-Asia Review", no. 480, pp. 35-52.
 18. Mann R., (2010), Benchmarking Now and in the Future, "Middle East Quality Association" (Q for Q. All Rights Reserved), Vol. 1, Issue 3, pp. 2-3.
 19. Marković L., Dutina V., Kova ević M., (2011), Application of Benchmarking Method in the Construction Companies, "Facta Universitatis", Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 9, No 2, pp. 301-314; DOI: 10.2298/FUACE1102301M.
 20. Massheder K., Finch E., (1998), Benchmarking Methodologies Applied to UK Facilities Management, "Facilities", Vol. 16, pp. 99-106.
 21. Micklewright M.J., (1993), Competitive Benchmarking: Large Gains for Small Companies, Quality Progress, June, pp. 67-68.
 22. Monitoring Branżowy PKO BP, [PKO BP Industry Monitoring], (2015), Departament Analiz Ekonomicznych.
 23. Obłój K., (1993), Strategia sukcesu firmy, [Company'sSuccessStrategy], PWE, Warszawa.
 24. Pannell K.F., (1998), A Review of the Hotel Sector in Copenhagen Compared to Selected European Competitor Cities. Danish Tourist Board, Copenhagen.
 25. Prasnikar J., D ebeljak Z., Ahcan A., (2005), Benchmarking as a Tool of Strategic Management, "Total Quality Management & Business Excellence", Vol. 16, No. 2, pp. 257-275.
 26. Prussak W., (2006), Zarządzanie jakością - wybrane elementy, [Quality Management -Selected Elements], Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 27. Rocznik Statystyczny GUS (2015), GUS Warszawa 2016.
 28. Xiang Z., Kothari T., Hu C., Fesenmaier D.R., (2007), Benchmarking as a Strategic Tool for Destination Management Organizations: A Proposed Framework, "Journal of Travel & Tourism Marketing", 22(1), pp. 81-93.
 29. Watson, G.H., (1993), Strategic Benchmarking: How to Rate Your Company's Performance Against the World's Best, John Wiley & Sons, New York, NY.
 30. Wojdacki K., (2014), Rozwój bazy hotelowej w Polsce - analiza czasowo- strukturalna, [Development of the Hotel Base in Poland - Temporal and Structural Analysis], "Handel Wewnętrzny" nr 2 (349), pp. 103-124.
 31. Wöber K., (2001), Benchmarking for Tourism Organizations, An eGuide for Tourism Managers, pp.3-4.
 32. Wöber K., (2002), Benchmarking in Tourism and Hospitality Industry, CABI Publishing.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.0855
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu