BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drzewiecki Jakub (Wroclaw University of Economics)
Tytuł
Enterprise Size and Changes Introduced to Business Models of Polish Enterprises Applying Outsourcing - Results of Research
Wielkość przedsiębiorstwa a zmiany dokonywane w modelach biznesu polskich przedsiębiorstw stosujących outsourcing - wyniki badań
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2018, nr 2, s. 5-16, tab., bibliogr. 13 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Zarządzanie zmianami, Wielkość przedsiębiorstwa, Wyniki badań, Outsourcing
Business models, Change management, Enterprise size, Research results, Outsourcing
Uwagi
streszcz., summ.
The project was financed by the funds granted by National Science Centre based on the decision no. DEC-2013/09/D/HS4/00583.
Abstrakt
Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na dwa pytania dotyczące: stopnia zależności między zmianami dokonywanymi w poszczególnych elementach modeli biznesu polskich przedsiębiorstw stosujących outsourcing oraz istnienia ewentualnych różnic między poziomem tych zależności w firmach różnej wielkości. Artykuł, obok wprowadzenia i podsumowania, zawiera dwie główne części. W pierwszej z nich podano informacje dotyczące charakterystyki próby badawczej oraz metodyki badań. Następnie zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na próbie 281 podmiotów wraz z najważniejszymi wnioskami. Przedstawione w artykule wyniki badań zdają się potwierdzać empirycznie koncepcję modelu biznesu w jego kształcie zaproponowanym przez A. Osterwaldera. Korelacje między zmianami dokonywanymi w poszczególnych elementach modelu biznesu kształtowały się w większości przypadków na wysokim poziomie. Wyniki badań wskazują również na odmienny sposób zarządzania modelem biznesu w firmach o różnej wielkości, co wynikać może m.in. ze specyfiki przebiegu procesów zarządzania, w tym strategicznego, w małych i dużych podmiotach gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to obtain answers to two questions regarding: the degree of correlations between the changes made to individual elements of the business model used in the Polish enterprises applying outsourcing and the existence of differences, if any, between the level of such correlations in companies of various sizes. This article, apart from an introduction and conclusions, is composed of two main sections. One includes information regarding the characteristics of the research sample and research methodology. The results of the empirical research conducted on the sample of 281 entities and the most essential findings are presented afterwards. The results of the research provided in the paper seem to empirically confirm the concept of the business model as proposed by A. Osterwalder. The correlations between the changes made to individual elements of the business model were usually at a high level. The results of the research indicate also a different method of managing the business model in companies of various sizes, which can be an effect of i.a. the specificity of management, including strategic management, processes in small and large economic entities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A. (2000), Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Banaszyk P. (2004), Model biznesu jako podstawa zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, [w:] Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, red. E. Urbanowska-Sojkin. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. Bossidy L., Charan R. (2010), Szósty zmysł w zarządzaniu firmą. Tworzenie wykonalnych planów i modeli biznesowych. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 4. Drzewiecki J. (2013), Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania. Przedsiębiorczość i Zarządzanie XIV, s. 65-75.
 5. Drzewiecki J. (2015), Outsourcing w kontekście obszarów funkcjonalnych polskich przedsiębiorstw - wyniki badań. "Zarządzanie. Teoria i Praktyka" no. 2, s. 11-18.
 6. Drzewiecki J. (2016a), Zmienność modeli biznesu polskich przedsiębiorstw stosujących outsourcing - wyniki badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów no. 421, s. 102-113.
 7. Drzewiecki J. (2016b), Zmienność modelu biznesowego w kontekście innowacyjności organizacji. Management Forum 4, s. 11-16.
 8. Drzewiecki J., Niemczyk J. (2006), Modele biznesowe w zarządzaniu strategicznym. Współczesne Zarządzanie no. 4, s. 145-152.
 9. Falencikowski T.M. (2013), Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 10. Jabłoński M. (2016), Podejście scenariuszowe w procesie projektowania i modyfikacji modeli biznesu sektorów kreatywnych. "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka" no. 4, s. 49-64.
 11. Kaleta A. (2014), Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 12. Osterwalder A., Pigneur Y. (2013), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Helion, Gliwice.
 13. Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1. Wydawnictwo StatSoft, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2018.02.001
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu