BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waydowicz Ewa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Przywództwo jako czynnik wzmacniający zaangażowanie pracowników w organizacji uczącej się na przykładzie podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność w branży IT
Leadership as a Factor Enhancing Employees' Involvement in Learning Organization Based on Economic Entity Operating in the IT Industry
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2018, nr 2, s. 63-78, tab., bibliogr. 30 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Przywództwo, Organizacje uczące się, Zaangażowanie pracowników
Leadership, Learning organisations, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany, jakie zachodzą współcześnie zmuszają przedsiębiorstwa do postawienia sobie pytania o jakość przywództwa w organizacji i o to, czy dotychczasowe działania w tej dziedzinie wspierają ich rozwój i osiąganie celów, które sobie wyznaczyły. Organizacje, aby miały szansę na odniesienie sukcesu w szybko zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym, zmuszone są do wprowadzenia nowych paradygmatów przywódczych. W nowym środowisku znaczna część sukcesu przedsiębiorstwa zależeć będzie od zaangażowania jej pracowników, a co za tym idzie od wartości dodanej jaką wytworzą. Zaangażowanie pracowników jest jednym z mierników oceny skuteczności działań przywódców. Niniejszy artykuł składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej na podstawie przeglądu literatury, została omówiona koncepcja organizacji uczącej się, znaczenie zaangażowania oraz rola przywództwa w tego typu organizacji. W części badawczej została podjęta próba weryfikacji empirycznej przywództwa w organizacji uczącej się i jego wpływu na zaangażowanie pracowników, na przykładzie podmiotu gospodarczego funkcjonującego w branży IT. (abstrakt oryginalny)

The changes that are taking place today force companies to ask themselves about the quality of leadership in the organization and whether their current activities in this field support their success and development. Organizations, in order to have the chance to succeed in a rapidly changing competitive environment, are forced to introduce new leadership paradigms. In the new environment, a significant part of the company's success will depend on the commitment of its employees, and hence on the added value they create. Employee engagement is one of the measures to assess the effectiveness of leaders' actions. In this article, based on a literature review, the concept of learning organization, the essence of engagement and the role of leadership in this type of organization were discussed. In the research part, an attempt was made to verify the empirical leadership in the learning organization and its impact on employee involvement based on economic entity operating in the IT industry. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Britt T. (1999), Engaging the Self in the Field: Testing the Triangle Model of Responsibility, Personality and Social Psychology Bulletin, 1999/25, s. 696-706.
 2. Caprino K. (2013), 6 Essential Ways To Build A Positive Organization, https://www.forbes.com/sites/kathycaprino/2013/12/13/6-essential-ways-to-build-a-positive-organization/#4b787f82610f.
 3. Charan R. (2009), Indicators of Leadership Potential, http://humanresources.about.com/od/leadership/a/high_potential.htm [19.08.2009].
 4. Ciekanowski Z. (2014), Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego, Warszawa.
 5. Czekaj J. (2007), Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków, s. 40.
 6. Drucker P. (1994), Zarządzanie w XXI wieku, Akademia Ekonomiczna, Kraków, s. 22.
 7. Gorzelany-Dziadkowiec M. (2015) Organizacje uczące się. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 8. Harasim W. (2012), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 9. Hussein N., Razak N., Omar M. (2017), Learning Organization and Work Engagement, https://ifrnd.org/journal/index.php/imbr/article/view/1592/1398.
 10. Karwala S. (2009), Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, s. 65.
 11. Kłak M. (2010), Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się, Wydawnictwo AGH, Kraków, s. 142.
 12. Korzyński P. (lipiec-sierpień 2016), Chcesz być nowoczesnym szefem? Popatrz na firmę z lotu ptaka, Harvard Business Review, s. 17.
 13. Kudelska K. (2013), Organizacja ucząca się w świetle współczesnych koncepcji zarządzania, WSIiE TWP, Olsztyn, s. 26.
 14. Kulikowski K., Madej M. (2014), Zaangażowanie w pracę - problem z pomiarem, Problemy Zarządzania, 2014/12/1 (45), s. 101.
 15. Łochnicka D. (2015), Zaangażowanie pracownicze jako determinanta rozwoju organizacji, ICM, s. 320-321.
 16. MacGregor Burns J. (1994), Władza przywódcza, we: Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 268.
 17. Michna A. (2007), Wpływ organizacyjnego uczenia się̨ na efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 18. Mikuła B., Ziębicki B. (2001), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. IV, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, UJ, Kraków, s. 270.
 19. Morgan G. (2001), Wyobraźnia organizacyjna, PWN, Warszawa.
 20. Mrówka R. (2012), Wyzwania współczesnych organizacji gospodarczych, SGH, Warszawa, s. 8.
 21. Podlewska E. (2014), Nowe podejście do zarządzania. Menedżer dzisiaj - wizerunek a efektywność, s. 2.
 22. Robinson D., Perryman S., Hayday S. (2004), The Drivers of Employee Engagement Report, Institute for Employment Studies, Brighton, s. 21.
 23. Schaufeli W.B., Salanova M., Gonzalez-Roma V., Bakker A.B. (2003), The Measurement of Engagement and Burnout and a Confirmative Analytic Approach, Journal of Happiness Studies 2002/3, s. 71-92.
 24. Schein E.H. (1985), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, Washington, London, s. 311-327.
 25. Senge P.M. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 26. Stańczyk-Hugiet E. (2005), Organizacja ucząca się. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa, s. 196-197.
 27. Vance R.J. (2006), Employee Engagement and Commitment. A Guide to Understanding, Measuring and Increasing Engagement in Your Company, SHRM Foundation, Alexandria, s. 1-6.
 28. Wziątek-Staśko A., Chabińska-Rossakowska M. (2015), Wszechstronność przywódcza determinantą zaangażowania pracowników na przykładzie DHL Express (Poland) sp. z o.o., Dąbrowa-Górnicza.
 29. http://www.4results.pl/uslugi/rozwoj-ludzi/przywodztwo/.
 30. https://mfiles.pl/pl/index.php/Organizacja_ucząca_się.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2018.0.005
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu