BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuciński Andrzej (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Tytuł
Statyczna ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne
Static Assessment of the Financial Liquidity of the Enterprise - Theoretical Aspects
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2018, nr 2, s. 93-104, rys., bibliogr. 24 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Analiza finansowa, Wskaźniki płynności finansowej, Płynność finansowa
Financial analysis, Liquidity ratios, Financial liquidity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Utrzymanie płynności finansowej jest jednym z głównych celów stawianych w ramach krótkoterminowego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Ważność problemu podkreśla to, że zachowanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie determinuje jego bieżące oraz przyszłe funkcjonowanie. Tym samym z punktu widzenia analizy i oceny płynności finansowej istotny jest jej pomiar. W artykule przedstawiono szerzej jedno z ujęć płynności finansowej - płynność statyczną, której koncepcja opiera się na informacjach pochodzących z bilansu. Podejście to jest często wykorzystywane w analizie płynności finansowej pomimo wysuwanych zastrzeżeń w literaturze. W ramach opracowania, zgodnie z jego celem, przedstawiono różne ujęcia płynności finansowej, w tym ujęcie płynności statycznej oraz dokonano oceny wartości poznawczej statycznej analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Maintaining financial liquidity is one of the main goals of the company's short-term financial management. The importance of the problem is emphasized by the fact that the maintenance of financial liquidity in an enterprise determines its current and future functioning. Thus, from the point of view of analysis and assessment of financial liquidity, its measurement is important. The article presents more extensively one of the financial liquidity intakes - static liquidity, the concept of which is based on information from the balance sheet. This approach is often used in the analysis of financial liquidity despite the objections raised in the literature. As part of the study, in accordance with its purpose, various financial liquidity approaches were presented, including the recognition of the static liquidity and the cognitive value of the static analysis of the company's financial liquidity was assessed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L. (1999), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 2. Bednarski L., Waśniewski T. (red.) (1996), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 3. Cicirko T. (red.) (2010) Podstawy zarządzania płynnością finansów przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 4. Czekaj J., Dresler Z. (2005), Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie - podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 5. Gołębiowski G, Tłaczała A. (2009), Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa.
 6. Gos W. (2004), Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa.
 7. Jerzemowska M. (2004) Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 8. Kopiński A. (2011), Elementy systemu kontrolno-ostrzegawczego w zarządzaniu finansami, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 88, Warszawa.
 9. Kreczmańska-Gigol K. (red.) (2015) Płynność finansowa przedsiębiorstwa - istota, pomiar, zarządzanie, Difin, Warszawa.
 10. Kuciński A. (2015), Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na płynność finansową przedsiębiorstwa, [w:] Z. Głodek, A. Kuciński (red. naukowa) Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego nr 8, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski.
 11. Kuciński A. (2016), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Przedsiębiorstwo & Finanse, nr 1 (12), Białystok.
 12. Kusak A. (2006), Płynność finansowa: analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 13. Maślanka T. (2008) Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 14. Michalski G. (2004), Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, [w:] W. Pluta (red.) Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1042.
 15. Michalski G. (2010), Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 16. Nowak M. (2002), Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, Wydawnictwo BODiE, Poznań.
 17. Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Sierpińska M., Wędzki D. (2001), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. (2008) Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 21. Śnieżek E. (1999), Przepływy pieniężne ex post ex ante, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 22. Zaleska M. (2005) Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 23. Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa - przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 24. Wojciechowska U. (red.) (2001), Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.201.02.007
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu