BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopeva Diana (University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria), Sterev Nikolay (University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria), Blagoev Dimitar (University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria)
Tytuł
Strategy for the Renaissance of Bulgarian Industry: Policy Planning vs Implementing Measures
Strategia na rzecz renesansu bułgarskiego przemysłu: polityka planowania kontra środki wdrażania
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2018, nr 2 (18), s. 7-16, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Przemysł, Gospodarka, Planowanie strategiczne, Reindustrializacja
Industry, Economy, Strategic planning, Reindustrialisation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L16, L50, L53, M2, O14
streszcz., summ.
Kraj/Region
Bułgaria
Bulgaria
Abstrakt
Szeroka gama dokumentów strategicznych przedstawia "mapę drogową" rozwoju istniejącego przemysłu zmierzającą do przemysłu 4.0 w Bułgarii. Pomimo wysiłków na poziomie europejskim i krajowym, realizacja "mapy drogowej" dla reindustrializacji gospodarki napotyka podstawowy problem: jak planować bez ewolucji, aby dokonać rewolucji w branży. Brak jest jasnego europejskiego lub krajowego planu wdrożenia "odrodzenia przemysłu" z dostępnymi kontekstami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi, ale jednocześnie przewidziana jest realizacja krótkich planów, których celem jest przede wszystkim zastosowanie środków inwestycyjnych mających na celu zmianę branży wewnątrz". W niniejszym artykule kładzie się nacisk na główne wyzwania stojące przed strategicznym planem reindustrializacji bułgarskiej gospodarki, a także strukturalnie odpowiada na następujące pytania: 1. Jakie są podstawy (tzn. dokumenty strategiczne, wskazujące na "mapę drogową") dla renesansu przemysłu?; 2. Jakie są bułgarskie dokumenty strategiczne i operacyjne związane z wdrożeniem wspólnego europejskiego planu odrodzenia przemysłu do "Industry 4.0"? 3. Jakie środki krótkoterminowe powinny zostać wdrożone jako pierwsze kroki w Bułgarii w tym kierunku? Podsumowanie i wnioski kończą artykuł.(abstrakt oryginalny)

A wide range of strategic documents outlines the "road map" of development of the existing industry to "Industry 4.0" in Bulgaria. Despite efforts at European and national level, the implementation of the "road map" for the reindustrialization of the economy meets a basic problem of how to plan without evolution to achieve a revolution in the industry. As a result of the realization of this problem, there is an absence of a clear European or national plan to implement the "revival of industry" with the available economic, social, and political contexts, but at the same time, a realization of short-term plans is observed, aimed primarily at using investment measures to change the industry from the "inside". This report emphasizes the main challenges facing a strategic plan for the reindustrialization of the Bulgarian economy as well as structurally addresses the following questions: 1. What are the Bulgarian strategic and operational documents related to the implementation of a common European plan for revival of the industry to "Industry 4.0"? 2. What short-term measures should be implemented as the first steps in Bulgaria in this direction? Summary and conclusions end the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bulgarian Innovation Strategy for intelligent specialization 2014-2020 (PMS №857/03.11.2015).
  2. EC, 2013, Industrial Performance Scoreboard, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-memberstates/files/scoreboard-2013_en.pdf.
  3. EC, 2013, Towards knowledge-driven Reindustrialisation, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/europeancompetitiveness-report/files/eu-2013-eur-comp-rep_en.pdf.
  4. EC, 2014, For a European Industrial Renaissance, {SWD(2014) 14 final}, http://cor.europa.eu/en/activities/stakeholders/Documents/Com 2014-14.pdf.
  5. Hermann M., Pentek T., Otto B., 2016, Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios.
  6. https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/ris3_26_10_2015_bg.pdf.
  7. Iliev J., Blagoev D., Shterev N., 2014, The Process of Reindustrialization - Strategic Challenge to the National Economy, Scientific Works of UNWE.
  8. Jasperneite J., 2012, Was hinter Begriffen wie Industrie 4.0 steckt in Computer & Automation, 19 December.
  9. Kagermann H., Wahlster W., Helbig J. (eds), 2013, Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2018.2.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu