BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyjak Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza konkurencyjności węgla w polskim sektorze energetycznym w odniesieniu do dyrektyw Unii Europejskiej do 2050 roku
Analysis of Coal's Competitiveness in the Polish Power Sector in Relation to European Union Directives Until 2050
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2018, nr 2 (18), s. 48-61, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Energetyka, Przemysł energetyczny, Górnictwo, Odnawialne źródła energii
Energetics, Power industry, Mining sector, Renewable energy sources
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q20, Q30, Q42
streszcz., summ.
Abstrakt
Z roku na rok można zaobserwować wzrost temperatury na świecie. Naukowcy alarmują, iż skutki zmian klimatu mogą być nieodwracalne. Ocieplający się klimat spowodował, iż Unia Europejska zaczęła przywiązywać dużą wagę do zahamowania tego procesu. Podjęła działania i wprowadziła politykę energetyczną dla całej Wspólnoty w postaci dyrektyw. Celem polityki UE jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w sektorze energetycznym, jak również zmniejszenie emisji CO2, m.in. poprzez redukcję węgla w produkcji energii, a do roku 2050 wyeliminowanie węgla z sektora energetycznego. Od wielu lat filarem polskiego sektora energetycznego jest węgiel, ze względu na zasoby tego surowca. Odnawialne źródła energii nie są najmocniejszą stroną w polskim sektorze energetycznym i stanowią niewielki procent. Jednakże z każdym rokiem udział ten systematycznie wzrasta. W artykule przedstawiono sytuację węgla w polskim sektorze energetycznym w dobie promowania przez Unię Europejską odnawialnych źródeł energii. W badaniu została również dokonana analiza SWOT węgla oraz OZE w polskim sektorze energetycznym. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie o konkurencyjność węgla jako paliwa w najbliższych latach.(abstrakt oryginalny)

The global increase of temperature can be observed every year. Scientists alert us to the fact that climate changes may be irreversible. The ever warmer climate has made the European Union pay more attention to methods of tackling this problem. The EU has undertaken actions and implemented a power policy for the entire Community in the form of Directives. The objective of the EU policy is to increase the share of renewable energy sources in the power sector, as well as to decrease the levels of CO2 emissions through the reduction of coal use in power generation and through the elimination of coal from the power sector altogether by 2050. Coal has been the cornerstone of the Polish power sector for many years because of the natural resources of this particular material. Renewable energy sources are not the strongest part of the Polish power sector and comprise only a small percentage thereof. However, this share is systematically increasing every year. This paper presents the position of coal in the Polish power sector in the age of renewable energy sources promoted by the European Union. It also provides a SWOT analysis for coal and for RES in the Polish power sector. An attempt to answer the question of coal competitiveness as a fuel in the next few years has also been made, using the presented scenarios.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała księga "Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii", KOM(97)599, wersja ostateczna.
 2. Biuletyn Urzędu Regulacji i Energetyki 2005, nr 6.
 3. Doliwa-Klepacki Z.M., 2005, Integracja Europejska, Białystok.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
 5. Kaproń H., Połecki Z., 2012, Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010, Rynek Energii, nr 6. s. 3-9.
 6. Kasztelewicz Z., Zajączkowski M., Ptak M., 2015, Strategiczne determinanty rozwoju górnictwa i energetyki węgla brunatnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, nr 91.
 7. Komisja Europejska, 2010, Komunikat Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela z dnia 3.3.2010 KOM (2010) 2020.
 8. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, Europejska Polityka Energetyczna, KOM (2007)1.
 9. Pakiet dotyczący Unii Energetycznej, Bruksela, 25.2.2015 r., COM(2015)80.
 10. Plan działania w zakresie energii do roku 2050, KOM(2011) 885.
 11. Polityka energetyczna Polski do 2025 r., dokument przyjęty przez Radę Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 roku.
 12. Turek M., Jonek-Kowalska I., 2014, Kierunki rozwoju energetyki a rynek węgla kamiennego w Polsce, Zeszyt Naukowy Politechniki Śląskiej, nr kol. 1921.
 13. Urbańska-Malucha M., 2013, Rynkowe mechanizmy w ochronie klimatu w Unii Europejskiej i w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 311.
 14. Węgiel brunatny, 2015, Biuletyn Informacyjny nr 4(93).
 15. Wojtkowska-Łodej G., 2015, Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej - wyzwania dla przyszłości polskiej gospodarki, t. 18, z. 1, s. 19.
 16. Wojtkowska-Łodej G., Manteuffel W., 2009, Uwarunkowania, wyzwania i perspektywy dla polityki energetycznej Polski w kontekście polityki klimatycznej, Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa.
 17. Wyrwa A., Szurlej A., Gawlik L., Suwała W., 2015, Energy scenarios for Poland - a comparison of PRIMES and TIMES - PL modeling results, Journal of Power Technologies.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2018.2.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu