BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Maciej (Poznań University of Economics and Business, Poland)
Tytuł
The Social Impact Bond as a Financial Instrument
Obligacja społeczna jako instrument finansowy
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, vol. 23, nr 4, s. 102-117, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Obligacje, Zarządzanie publiczne, Instrumenty finansowe
Bonds, Public governance, Financial instruments
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G18, G23, H40, K22, O35
streszcz., summ.
Abstrakt
Obligacje społeczne stanowią innowacyjny mechanizm finansowania zadań społecznych za pomocą środków finansowych prywatnych inwestorów. Zwrot zainwestowanych kapitałów oraz dochodów kapitałowych uzależniony jest od uzyskania założonego z góry celu społecznego, za który płaci strona publiczna w formule "płatności za rezultaty". W dotychczasowych opracowaniach na temat tego mechanizmu koncentrowano się przede wszystkim na jego wymiarze zadaniowym i organizacyjnym. Celem niniejszego opracowania jest próba zdefiniowania obligacji społecznej jako instrumentu finansowego. Oprócz wskazania pokrótce jego istoty przeprowadzono rozważania na temat finansowej strony mechanizmu. Po pierwsze, podjęto próbę określenia miejsca obligacji społecznej w klasyfikacjach teoretycznych instrumentów finansowych. Po drugie, wskazano na miejsce tego instrumentu w systemie prawa finansowego. Rozważania kończą wnioski dotyczące potrzeby uregulowania nowego instrumentu w polskim prawodawstwie.(abstrakt oryginalny)

Social impact bonds are an innovative mechanism for financing social tasks with the financial resources of private investors. The repayment of the capital invested and capital gains depends on obtaining a predetermined social aim that is paid for by the public side under the "payment for results" formula. The previous work on this mechanism focused mainly on its task and organizational dimension. In this paper, the author attempts to define the social impact bond as a financial instrument. In particular, the financial side of the mechanism is considered. First, an attempt is made to determine the place of the social impact bond in the theoretical classifications of financial instruments. Second, the place of the instrument is indicated in the system of financial law. Finally, some remarks are made on the need to have the new instrument regulated in Polish legislation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 15 January 2015 on bonds, Journal of Laws 2017, items 1089, 1199.
 2. Act of 23 April 1964 - Civil Code, Journal of Laws 2017, item 459.
 3. Act of 29 July 2005 on trading in financial instruments, Journal of Laws 2017, item 1768.
 4. Acts of 29 July 2005 on public offering and the conditions of introducing financial instruments in the organised system of trading, and public companies, Journal of Laws 2016, item 1639.
 5. Act of 29 September 1994 on accountancy, Journal of Laws 2016, item 1047.
 6. Aylott A., Bo'sher L., Mulgan G., Reeder N., 2011, Social Impact Investment: The Challenge and Opportunity of Social Impact Bonds, The Young Foundation.
 7. Bartkowiak M., Echaust K., 2013, Produkty strukturyzowane - konstrukcja, wycena, aspekty prawne, CeDeWu, Warszawa.
 8. Cooper Ch., Graham C., Himick D., 2016, Social impact bonds: The securitization of the homeless, Accounting, Organizations and Society, No. 55, pp. 63-82.
 9. Costa K., Shah S., Ungar S., 2012, Frequently Asked Questions: Social Impact Bonds, Center for American Progress.
 10. Czarnecki K., 2011, Idee i praktyki Nowego Zarządzania Publicznego, Zarządzanie Publiczne, nr 1(15), pp. 5-19.
 11. Davies R., 2014, Social impact bonds. Private finance that generates social returns, European Parliamentary Research Service, PE 538.223.
 12. Department for International Development, 2014, Sharpening Incentives to Perform: DFID's Strategy for Payment for Results, London.
 13. Department of Health, 2012, A simple guide to payment for results, Payments by Results Team. National Health Service, London.
 14. Dębski W., 2007, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Eggers W.D., Macmillan P., 2014, Rewolucja rozwiązań. Współpraca pomiędzy biznesem, rządami oraz przedsiębiorstwami społecznymi na rzecz rozwiązania największych problemów współczesnego świata, Deloitte, Poltext, Warszawa.
 16. Griffiths A., Meinicke Ch., 2014, Introduction to Social Impact Bonds and Early Intervention, Early Intervention Foundation.
 17. HM Revenue and Customs, 2014, Social Investments Tax Relief (SITR).
 18. Humphries K.W., 2014, Not Your Older Brother's Bonds: The Use and Regulation of Social-Impact Bonds in the United States, Law and Contemporary Problems, Vol. 76, pp. 433-452.
 19. Instiglio, 2017, Impact Bonds Worldwide, http://www.instiglio.org/en/sibs-worldwide.
 20. Jajuga K., Jajuga T., 2011, Inwestycje - instrumenty finansowe, aktywa finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Komisja Wspólnot Europejskich, 2009, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach, KOM(2009) 204.
 22. Larsson N., 2016, Does payment for results dehumanise aid work or encourage success?, The Guardian, https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/apr/25/payment-by-results-dehumanise-aid-work-encourage-success.
 23. Marchewka-Bartkowiak K., 2014, Nowe zarządzanie publiczne, Infos, no. 18(178).
 24. Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., 2015, Obligacje społeczne - nowy instrument finansowania zadań społecznych, Studia Biura Analiz Sejmowych, no. 4(44), pp. 205-222.
 25. Ministerstwo Rozwoju, 2016, Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS. Założenia konkursu, https://www.mr.gov.pl/media/20758/Obligacje_spoleczne_zalozeniakonkursu_MR.pdf.
 26. O'Connor R.J., Neumann V.C., 2006, Payment for results or payment by outcome? The history of mea- suring medicine, Journal of the Royal Society of Medicine, no 99(5), pp. 226-231.
 27. PWC, PriceWaterhouseCoopers, 2014, Getting what you pay for: Payment-by-results in international development, http://www.pwc.co.uk/government-public-sector/assets/getting-what-you-pay-for- payment-by-results-in-international-development.pdf.
 28. Rajca L., 2009, Koncepcja New Public Management a reformy samorządu terytorialnego wybranych państw Europy Zachodniej, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(36), pp. 72-87.
 29. Tomkinson E., 2013, Social Impact Bonds (SIBs): Who are the investors?, www.emmatomkinson.com.
 30. Zaremba A., 2009, Produkty strukturyzowane - inwestycje naszych czasów, Helion, Gliwice.
 31. Zawicki M., 2007, Instrumenty nowego zarządzania publicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 759, pp. 141-172.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2018.4.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu