BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jopek Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Czynniki kształtujące przestrzenną formę miasta
Factors Forming the Spatial Form of the City
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 42, s. 81-89, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Środowisko miejskie, Planowanie przestrzenne miasta, Rozwój miasta
Urban environment, Town spatial planning, City development
Abstrakt
Współczesne miasta to złożone systemy funkcjonalno-przestrzenne. Ich struktura przestrzenna zdefiniowana jest przez układy komunikacyjne splatane z systemami zieleni miejskiej, a komponowana przez trójwymiarową formę zabudowy, przestrzeni publicznych i terenów zieleni. Ta forma urbanistyczna stanowi pewną całość, której wartości przestrzenne nie tylko kształtują funkcjonalność miasta, ale również jego tożsamość, której najważniejszym wyznacznikiem jest właśnie tkanka miejska. Tożsamość miasta jest natomiast istotnym elementem procesu umacniania lub czasem budowania jakości kulturowej, tworzącej system wartości będących ważnym elementem oceny skutków polityki przestrzennej miasta. Istotne dla procesu porządkowania czy też uczytelniania kompozycji urbanistycznej są dokumenty planistyczne, które powinny stanowić narzędzie do tworzenia nowych i ochrony istniejących wartości przestrzennych danego obszaru miasta. Działania podejmowane w miastach w zakresie planowania ich rozwoju przestrzennego w kontekście tworzenia wartości przestrzennych koncentrują się na kilku aspektach. Pierwszym z nich jest odnowa przestrzeni miejskiej realizowana w ramach projektów rewitalizacyjnych. Drugim są strategiczne projekty urbanistyczne, które wspomagają równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego na całym obszarze miasta. Trzecim aspektem, wspomagającym dwa poprzednie, są inicjatywy społeczne podejmowane w celu zagospodarowania niewielkich przestrzeni miejskich bądź też inspirowania lokalnych władz do realizacji inwestycji ważnych dla lokalnych społeczności. (abstrakt oryginalny)

Contemporary cities are complex functional and spatial systems. Their spatial structure is defined by transportation systems interwoven with greenery systems, and composed by a three-dimensional form of buildings, public spaces and green areas. This urban form creates a unity, whose spatial values not only shape the functionality of the city, but also its identity, whose the most important determinant is the urban tissue. The city's identity is an important element of the process of strengthening or sometimes building cultural quality, creating a system of values that are an important element of the assessment of the effects of the city's spatial policy. An important elements of the process of organizing or clarifying the urban composition are planning documents, which should be a tool for creating new and protecting the existing spatial values of a particular area of the city. Activities undertaken in cities in the field of planning and their spatial development in the context of creating spatial values are focused on several aspects. The first of these is the renovation of urban space implemented as part of revitalization projects. The second aspect in this area are strategic urban projects that support balancing social and economic development throughout the city. The third aspect, supporting the previous two, are social initiatives undertaken to manage small urban spaces or to inspire local authorities to implement investments important for local communities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domaradzki K. 2016. Przestrzeń Warszawy. Tożsamość miasta a urbanistyka. Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa.
 2. Duany A. 2015. Foreword. [W:] A. Garcia, M. Lydon (red.), Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term Change, Island Press, London.
 3. Kantarek A. 2013. O orientacji w przestrzeni miasta. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 4. Koolhaas R., Mau B. 1995. S, M, L, XL. Monacelli Press, New York.
 5. Kosiński W. 2011. Wstęp do wydania polskiego. [W:] K. Lynch, Obraz miasta. Wydawnictwo Archiwolta, Kraków, s. ix.
 6. Lynch K. 1984. Good City form. The MIT Press, London.
 7. Lynch K. 2014. Obraz miasta. Wydawnictwo Archiwolta, Kraków.
 8. Niezabitowska E.D. 2014. Metody i techniki badawcze w architekturze. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 9. Rossi A. 1984. Architecture of the City. The MIT Press.
 10. Sumień T., 1992. Forma miasta. Kontekst i anatomia. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 11. Szromnik A. 2007. Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Tołwiński T. 1947. Urbanistyka. T. 1. Budowa miasta w przeszłości. Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, Warszawa.
 13. Opracowanie Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa pt.: "Możliwości lokalizowania obiektów wysokościowych w aspekcie ochrony panoramy miasta Krakowa" z 2009 r. (www.bip.krakow.pl; dostęp: 12.01.2018).
 14. Ustawa z dnia 9 listopada 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777).
 15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu