BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał-Malago' Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kurczenie się miast Polski - analiza i pomiar zjawiska
Shrinking Cities in Poland - Analysis and Measurement of the Phenomenon
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 42, s. 91-102, tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Proces wyludniania
City, Depopulation process
Abstrakt
Kurczenie się miast jest jednym z ważniejszych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych, które zachodzą na obszarach miejskich. Determinantami mającymi największy wpływ na proces kurczenia się miast są te związane z transformacją ekonomiczną i restrukturyzacją tzw. przemysłu tradycyjnego oraz z konsekwencjami drugiego przejścia demograficznego. Zjawisko kurczenia się odnosi się do ośrodków miejskich, w których obserwuje się straty ludności, spadek zatrudnienia i przedłużający się kryzys gospodarczy. Miasta dotknięte tym procesem charakteryzują się ujemnym przyrostem naturalnym i saldem migracji oraz transformacją struktury gospodarki miejskiej. Proces kurczenia się miast w przyszłości będzie postępował i miał duży wpływ na ich rozwój. Skutki tego procesu są zróżnicowane i w większości przypadków negatywne. Depopulacja miast ciągle się pogłębia i w przyszłości zjawisko to będzie się nasilać. Obecne prognozy demograficzne GUS wskazują na spadek liczby ludności miast, spadek liczby ludzi młodych i osób w wieku zdolności do pracy oraz starzenie się populacji. W opracowaniu podjęto próbę pomiaru kurczenia się miast w Polsce. Szczegółowej analizie poddano miasta duże liczące powyżej 100 tys. mieszkańców. (abstrakt oryginalny)

Urban shrinking is one of the significant socio, economic and spatial process that currently exist in urban areas. The determinants that have the greatest impact on the process of shrinking cities are those related to economic transformation and restructuring of the so called traditional industry and consequences of the second demographic transition. The phenomenon of shrinking cities therefore refers to those cities where we can observe a reduction in population, decreased employment and prolonged economic crisis. Furthermore, cities affected by this process usually have negative population growth rate and migration balance and transformation of local economies.The process of shrinking cities is going to proceed and progress, thus considerably affecting the development of urban areas. The effects of this process are diverse and mostly negative. This depopulation is constantly growing and this phenomenon will continue to intensify. Current demographic forecasts of the Main Statistical Office point to a reduction in the size of cities population as well as a reduction in the number of young people and people at the age that makes them fit for work and the general ageing of the population. This paper purports to present the evaluation of the shrinking cities in Poland. A detailed analysis was conducted on large cities with more than 100 thousand inhabitants. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych. GUS (www.stat.gov.pl).
 2. Bański J. 2008. Wiejskie obszary problemów demograficznych. [W:] Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce. Studia i Raporty IUNG-PIB, 12. IUNG, Puławy.
 3. Ciesiółka P., Jaroszewska E. 2010. Strategie rewitalizacji w "kurczących się miastach" - doświadczenia europejskie. Kwartalnik Problemy Rozwoju Miast Zeszyt 3. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 4. Dziewoński K., Kosiński L. 1967. Rozwój i rozmieszczenie ludności Polski w XX wieku. PWN, Warszawa.
 5. Haase A. 2013. No one-size-fits-all. O różnorodności kurczących się miast w Europie. [W:] B. Domański (red.), Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020), Kancelaria Senatu, Warszawa.
 6. Harańczyk A. 2015. Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce. CeDeWu.
 7. Kałuża H. 2011. Zróżnicowanie wskaźnika przedsiębiorczości w gminach powiatu siedleckiego. [W:] B. Filipiak (red.), Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 38.
 8. Kantor-Pietraga I. 2014. Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku. Uniwersytet Śląski, Katowice.
 9. Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., Spórna T. 2014. Problemy zarządzania miastem kurczącym się na przykładzie Bytomia. [W:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi. Biuletyn KPZK PAN, 253.
 10. Kurek S., Wójtowicz M. 2013. Przestrzenne zróżnicowanie zmian zaludnienia w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w okresie 1988-2011. Studia Miejskie, 12.
 11. Kurkus M. 1984. Przewodnik do ćwiczeń z geografii ludności. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 12. Musiał-Malagó M. 2015. Przemiany gospodarcze w miastach Polski. [W:] A. Harańczyk (red.), Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce. CeDeWa, Warszawa.
 13. Musiał-Malagó M. 2016. The process of urban skrinking in Poland. Studia Miejskie, 2.
 14. Musiał-Malagó M. 2017. Przestrzenne zróżnicowanie procesu kurczenia się miast w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 467.
 15. Prognoza ludności na lata 2014-2050. 2014. GUS, Warszawa.
 16. Runge J. 2007. Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 17. Stryjakiewicz T., Jaroszewska E. 2011. Kurczące się miasta (shrinking cities) i strategie ich regeneracji (https://www.researchgate.net/profile/Tadeusz_Stryjakiewicz/publication/308899213_Kurczace_sie_miasta_shrinking_cities_i_strategie_ich_regeneracji/links/57f60d7508ae91deaa5dde55/Kurczace-sie-miasta-shrinking-cities-i-strategie-ich-regeneracji.pdf).
 18. Stryjakiewicz T., Jaroszewska E., Marcińczak S., Ogrodowczyk A., Rumpel P., Siwek T., Slach O. 2014. Współczesny kontekst i podstawy teoretyczno-metodologiczne analizy procesu kurczenia się miast. [W:] T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 19. Śleszyński P. 2016. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, opracowano dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 20. Wiechmann T., Wolff M. 2014. Skala i przestrzenne zróżnicowanie procesu kurczenia się miast w Europie na przełomie XX i XXI wieku. [W:] T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 21. Wu T., Martinez-Fernandez C. 2009. Shrinking Cities: A global Overview and Concerns about Australian Cases. [W:] K. Pallagst i in. (red.), The future of shrinking cities - problems, patterns and strategies of urban transformation in a global context. IURD, Berkeley.
 22. Zeliaś A. 2000. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Akademia Ekonomicza w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu