BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Donderowicz-Wronkowska Małgorzata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Poznańska Mapa Barier - dobre praktyki w badaniu dostępności przestrzeni
Poznan's Map of Barriers - Good Practices in the Study of the Availability of Space
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 42, s. 103-113, rys., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Przestrzeń publiczna, Osoby niepełnosprawne
City, Public space, Disabled people
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Idea dostosowywania przestrzeni publicznych do potrzeb wszystkich użytkowników jest coraz bardziej popularna w polskich miastach. Aby poprawnie kształtować te przestrzenie, należy skupić szczególną uwagę na diagnozie występujących w nich problemów. Jest to szczególnie ważne, jeśli wziąć pod uwagę postępujący proces starzenia się społeczeństwa oraz fakt, że koło 12% naszego społeczeństwa to osoby z niepełnosprawnościami. Inwentaryzacja to jeden ze sposobów pozwalających na identyfikację barier występujących w przestrzeniach publicznych. Przykładem działań wykorzystujących tę metodę jest prowadzony od 2014 r. przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestycje dla Poznania projekt naukowo-badawczy Poznańska Mapa Barier. Jego głównym założeniem jest określenie poziomu dostępności poznańskich przestrzeni publicznych i jednoczesne wskazanie obszarów dysfunkcyjnych. Prowadzone badania uwzględniają szczególne potrzeby grup o ograniczonej mobilności, np. osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych. Efekty prac nad projektem przyczyniły się do zwrócenia uwagi na problem dostępności przestrzennej wśród ich użytkowników. Celem pracy jest przedstawienie Poznańskiej Mapy Barier jako dobrej praktyki w planowaniu przestrzennym miast mającej na celu poprawę dostępności oraz jakości przestrzeni publicznych. (abstrakt oryginalny)

The idea of adapting public spaces to the needs of all users is becoming more and more popular in Polish cities. To properly shape these spaces, special attention should be paid to the diagnosis of problems in them. This is particularly important considering the progressive aging of society and the fact that around 12% of our society are people with disabilities. Inventory is one of the ways to identify barriers in public spaces. An example of activities using this method is conducted since 2014 by the Academic Scientific Circle of Spatial Management in cooperation with association "Inwestycje dla Poznania", a scientific and research project "Poznan's Map of Barriers". Its main assumption is to determine the level of accessibility of Poznań public spaces and simultaneous indication of dysfunctional areas. The conducted research takes into account especially the needs of groups with limited mobility, for example people with disabilities or elderly people. The effects of work on the project have contributed to drawing attention to the problem of spatial availability among their users. The aim of the work is to present the Poznan's Barriers Map as a good practice in spatial planning of cities aimed at improving the accessibility and quality of public spaces. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciesiółka P., Donderowicz M., Główczyński M., Wronkowski A. 2017. Działalność Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biuletyn KPZK PAN, 266: 179-195.
  2. Connell B., Jones M., Mace R. i in. 1997. The National Institute on Disability and Rehabilitation Research. U.S. Department of Education, The Center for Universal Design.
  3. Donderowicz M., Kaczmarek P. 2017. Poznańska Mapa Barier, Raport z badań grudzień 2014 - maj 2016 (http://akngp.home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/Raport_PMB.pdf; dostęp: 5.01.2018).
  4. Karczewicz M. 2016. Poznańska Mapa Barier - w poszukiwaniu przestrzeni dostępnej dla wszystkich. [W:] J. Leśny, J. Nyćkowiak (red.), Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce - architektura w przestrzeni. Młodzi Naukowcy, Poznań.
  5. Liszewski S. 2001. Przestrzeń miasta postsocjalistycznego. Program badań. [W:] B. Korus (red.), Człowiek i przestrzeń. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690).
  7. Staszewska S. 2012. Człowiek w przestrzeni miejskiej. [W:] J.J. Parysek (red.), Kształtowanie przestrzeni miejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Poznań-Kalisz, s. 80-103.
  8. Wantuch-Matla D. 2016. Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku. Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź.
  9. Wysocki M. 2009. Dostępna przestrzeń publiczna. Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego, Kraków.
  10. Wysocki M. 2010. Społeczne uwarunkowania dostępności przestrzeni publicznej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu