BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korczyński Karol (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Zastosowanie ewidencji gruntów i budynków w badaniach przestrzennych zmian zabudowy na przykładzie Skarżyska-Kamiennej
Application of the Registry of Lands and Buildings in Studies of Spatial Change of Building on the Example of Skarżysko-Kamienna
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 42, s. 115-127, rys., wykr., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Planowanie przestrzenne miasta, Kartografia, Kataster nieruchomości
City, Town spatial planning, Cartography, Real estate cadastre
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Głównym celem pracy było dokonanie opisu zmian zabudowy w Skarżysku-Kamiennej na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. W literaturze przedmiotu odnaleziono liczne prace na temat zmian zabudowy, ale rzadko stosowano w nich dane katastralne. Niemniej jednak oparto na nich wiele opracowań kartograficznych. Z tego względu dużo uwagi poświęcono opisowi metody badania i danych źródłowych. Zidentyfikowano niekompletność pozyskanej bazy danych. Mimo to możliwe było zminimalizowanie jej wpływu na wyniki przy użyciu dodatkowych źródeł. Pozyskane dane umożliwiły przeprowadzenie badań z dokładnością do pojedynczych budynków. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this work was to describe the spatial change of building in Skarżysko-Kamienna relying on the data from the registry of lands and buildings (pol. ewidencja gruntów i budynków). In the literature numerous works on spatial change of building were found, but the cadaster data have rarely been used. Nevertheless, many digital maps available online have been based on this kind of data. For that reason much attention was paid to describe the method of the research and the source of data. Incompleteness of the acquired database was identified. However, it was possible to reduce it's negative influence on the results by using additional sources. Acquired data allowed to carry out a very detailed research with accuracy to individual buildings. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. All buildings in the Netherlands, shaded by year of construction (http://code.waag.org/buildings/; dostęp: 1.07.2017).
 2. Chmielewska M. 2011. Morfologiczne przemiany śródmieścia Katowic. Acta Geographica Silesiana, 1 (specjalny): 23-28.
 3. Chmielewska M., Majchrowska E. 2014. Zastosowanie narzędzi GIS do analizy planu miasta w morfologii miast. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 16: 189-201.
 4. Clarke K.C., Gaydos L., Hoppen S. 1997. A self-modifying cellular automaton model of historical urbanization in the San Francisco Bay area. Environment and Planning B: Planning and Design, 24: 247-261.
 5. Clarke K., Gaydos L. 1998. Loose-coupling a cellular automaton model and GIS: long-term urban growth prediction for San Francisco and Washington/Baltimore. International Journal of Geographical Information Science, 12(7): 699-714.
 6. Conzen M.R.G. 1960. Alnwick, Northumberland: A Study in Town-Plan Analysis. Transactions and Papers (Institute of British Geographers), 27.
 7. Kardyś P., Zemeła K. (red.) 2013. Dzieje Skarżyska-Kamiennej. Monografia z okazji 90-lecia nadania praw miejskich. Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, Skarżysko-Kamienna.
 8. Five Boroughs: Building Age NYC (http://pureinformation.net/building-age-nyc; dostęp: 1.07.2017).
 9. Furtak M. 2010. Architektura użyteczności publicznej Starachowic w latach funkcjonowania Centralnego Okręgu Przemysłowego. Przestrzeń i Forma, 14: 75-90.
 10. Furtak M. 2011. Robotnicze osiedla mieszkaniowe w latach funkcjonowania Centralnego Okręgu Przemysłowego na obszarze kielecko-radomskim. Przestrzeń i Forma, 15: 413-424.
 11. Gaweł D. 2015. Workers' housing estates in postindustrial cities - modernization or revitalization? Civil and Enviromental Engineering Reports, 18(3): 45-53.
 12. Liszewski S. (red.) 2012. Geografia urbanistyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Han J., Hayashi Y., Cao X., Imura, H. 2009. Application of an integrated system dynamics and cellular automata model for urban growth assessment: A case study of Shanghai, China. Landscape and Urban Planning, 91(3): 133-141.
 14. Histoire du bâti Parisien (http://www.comeetie.fr/galerie/BatiParis/; dostęp: 1.07.2017).
 15. Katowickie budynki (http://katowickiebudynki.eu; dostęp: 1.07.2017).
 16. Koter M. 1969. Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej. Prace Geograficzne, 79.
 17. Koter M., Kulesza M. 2008. Zastosowanie metod conzenowskich w polskich badaniach morfologii miast. [W:] M. Kulesza (red.), Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 257-272.
 18. Kuliś S. 2000. Powstanie i rozwój urbanistyczny Stalowej Woli. Przykład ewolucji przestrzennej polskiego miasta przemysłowego. Prace Geograficzne, 106: 169-196.
 19. Łasocha M. 2016. Kompozycja i obecne funkcjonowanie osiedli międzywojennych w Skarżysku-Kamiennej, Przestrzeń i Forma, 25: 205-222.
 20. Miernik G. 2013. Skarżysko-Kamienna w latach 1945-1989. [W:] P. Kardyś, K. Zemeła (red.), Dzieje Skarżyska-Kamiennej. Monografia z okazji 90-lecia nadania praw miejskich. Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, Skarżysko-Kamienna, s. 333-468.
 21. Mydel R. 1979. Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław.
 22. Mydel R. 1994. Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej. Secesja, Kraków.
 23. Piątkowski S. 2013. Skarżysko-Kamienna w latach wojny i okupacji (1939-1945). [W:] P. Kardyś, K. Zemeła (red.), Dzieje Skarżyska-Kamiennej. Monografia z okazji 90-lecia nadania praw miejskich. Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, Skarżysko-Kamienna, s. 281-332.
 24. Pirveli M. 2008. Tbilisi - etapy urbanistycznego rozwoju miasta. Studia Regionalne i Lokalne, 4(34): 26-40.
 25. Próchnicki P. 2011. Zmiana struktury przestrzennej zabudowy gminy Supraśl i Zabłudów w latach 1931-1998. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2: 163-167.
 26. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. nr 0, poz. 1034).
 27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2011 r. nr 279, poz. 1642, z 2013 r. nr 0, poz. 1031).
 28. Słodczyk J. 2012. Historia planowania i budowy miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 29. Słownik języka polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl; dostęp: 1.05.2018).
 30. Szafrańska E. 2012. Przemiany struktury społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej wielkich osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla Widzew-Wschód w Łodzi. Space-Society-Economy, 11: 179-195.
 31. Szymańska D. 2013. Geografia osadnictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 32. Tobler W.R. 1970. A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region. Economic Geography, 46: 234-240.
 33. Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. nr 0, poz. 290, poz. 961, poz. 1165).
 34. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. nr 0, poz. 2101).
 35. Wojewoda T. 2013. Skarżysko w latach 1918-1939. [W:] P. Kardyś, K. Zemeła (red.), Dzieje Skarżyska-Kamiennej. Monografia z okazji 90-lecia nadania praw miejskich. Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, Skarżysko-Kamienna, s. 205-280.
 36. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 5.12.2013 r., sygn. akt: II SA/Bk 723/13 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CC56D28C75; dostęp: 13.04.2018).
 37. Zwirowicz K. 2009. Ustalenie stopnia zapotrzebowania na dane ewidencyjne w gospodarce przestrzennej. Acta Scientiarum Polonorum, 8(4): 51-61.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu