BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Melosik Zbyszko (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Globalizacja, amerykanizacja i procesy (glo)kalizacji. Konteksty i kontrowersje
Globalization, Americanization and (Glo)calization. Contexts and Controversies
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 41, s. 11-27, bibliogr. 34 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Współczesne dyskursy edukacyjne
Słowa kluczowe
Glokalizacja, Edukacja, Globalizacja
Glocalization, Education, Globalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba syntetycznego przedstawienia obszarów problemowych i zagadnień związanych ze wzajemnymi relacjami między procesami globalizacji, amerykanizacji i (glo)kalizacji. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem badawczy można sfomułować w sposób następujący: Jaka jest dynamika relacji między procesami globalizacji, amerykanizacji i (glo)kalizacji we współczesnym wielokulturowym świecie? W tym kontekście sformułować można też problemy bardziej szczegółowe: Jakie są instrumenty monokulturowego narzucania światu zachodnich czy amerykańskich wartości? W jaki sposób lokalne kultury rekonstruują zachodnie praktyki kulturowe w celu ich adaptacji do własnych tradycji i zwyczajów? Punktem wyjścia odpowiedzi na te pytania była analizy reprezentatywnej literatury przedmiotu, szczególnie anglojęzycznej. Metody analizy mają charakter jakościowy i mieszczą się w ramach społecznego konstruktywizmu. PROCES WYWODU: Proces wywodu składa się z kilku etapów: wprowadzenia w proces globalizacji, rekonstrukcji wybranych kontekstów dynamiki relacji między globalizacją, amerykanizacją i (glo)kalizacją (z przedstawieniem adekwatnych przykładów), podsumowania i wniosków. W przedstawionych sposobach argumentacji i w narracji unika się twierdzeń o charakterze uniwersalnym lub wartościującym; mają one charakter zdecydowanie diagnostyczny. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Procesy globalizacji nie prowadzą - wbrew temu, co jeszcze niedawno twierdzono - do westernizacji czy amerykanizacji świata. Są pełne ambiwalencji i wewnętrznych sprzeczności. Mogą prowadzić zarówno do marginalizacji lokalnych kultur, jak i ich emancypacji. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Procesy globalizacji, amerykanizacji i (glo)kalizacji stwarzają duże możliwości analizy i interpretacji wyłaniających się współcześnie tendencji i praktyk kulturowych. Zrozumienie ich mechanizmów może służyć jako punkt wyjścia działań pedagogicznych na rzecz świadomego i krytycznego uczestnictwa młodego pokolenia w kulturze współczesnej.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The article is aimed at synthetic presenting the problems and issues connected with mutual relations between processes of globalization, americanization and (glo) calization THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem can be formulated in the following way: what kind of dynamics we can find regarding to relationship to the processes of globalization, americanization and (glo)calization in contemporary multicultural world? In this context one can take into account more detailed problems: what kind of instruments of monocultural imposition of Western or American values on the world we can find today?; in which way local cultures reconstruct Western cultural practices to adopt them to their own traditions and habits? To answer these questions the representative literature of the research filed has been analyzed, especially in English language. The qualitative methods have been used. They are a part of constructivist approach. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The process of argumentation consists of several phases: introduction, rekonstruction of selected contexts of dynamics of relationships between globalization, americanization and (glo)calization (ilustrated by adequate examples); summary and conclusions. Inhis narrative and ways of argumentation the author avoids universal or values oriented statements; the articles is definitely diagnostic in its essence. RESEARCH RESULTS: Despite of many predictions processes of globalization do not lead to westernization or americanization of the world. They are saturated by ambivalence and inner contradictions. They can bring about both marginalization and emancipation of local cultures. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Processes of globalization, americanization and (glo)calization create great opportunities of analysis and interpretations of cultural tendencies and practices which emerge in contemporary world. Understanding their mechanisms can be treated as a starting point of educational activity aimed at conscious and critical participation of young generation in contemporary culture.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aguiar, J.C.G. (2012). "They Come from China". Pirate CD's in Mexico in transnational perspective. W: G. Matthews, G.L. Ribeiro i C.A. Vega (red.), Globalization from Below. The World's other Economy. New York: Routledge, 36 53.
 2. Bennett, J.W. (1988). Our Children and Our Country. New York: Simon & Schuster.
 3. Bloom, A. (1987). The Closing of the American Mind. New York: Simon & Schuster.
 4. Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society. Malden: Wiley-Blackwell.
 5. Clair, R.N.St. (2008). The Legitimation of Cultural Icons across the Cultures. The Role of Mass Media in the Marketing Process. Intercultural Communication Studies, XVII, 3.
 6. Davies, C. i Azdi, L., Paris Hilton whips up storm in holy Mecca; międzynarodowy serwis informacyjny CNN. Pozyskano z: http://edition.cnn.com/2012/11/20/world/meast/paris-hilton-store-mecca (dostęp: 25.08.2013).
 7. Galtung, J. (1988). Peace Studies in the U.S.: Six Deficits. COPRED Peace Chronicle. Apr. 3 7.
 8. Ger, G. i Belk, R.B. (1996). I'd Like to Buy the World a Coke: Consumptionscapes of the "Less Affluent World". Journal of Consumer Policy, 19, 293 294.
 9. Grazian, D. (2010). Demystifying authenticity in the sociology of culture. W: J.R. Hall, L. Grindstaff i M.Ch. Lo (red.), Handbook of Cultural Sociology. New York-London: Routledge.
 10. Greyer, M. (1993). Multiculturalism and the Politics of General Education. Critical Inquiry, 19, 3, 499 533.
 11. Hall, S. (1991). The Local and the Global: Globalization and Ethnicity. W: A. King (red.), Culture, Globalization and the World-System. Contemporary Conditions for the Representation of Identity. Binghamton: State University of New York and Binghamton, 19 40.
 12. http://perezhilton.com/2011 11 12-britney-spears-abu-dhabi-performance-photos#sthash.UPExdfIP.dpbs (dostęp: 25.08.2013).
 13. http://shoppacific.in/salt.htm (dostęp: 11.09.2013).
 14. http://www.megamallrabat.com/casablanca_megamall.html (dostęp: 11.09.2013).
 15. http://www.tokyo-midtown.com/en/shops_restaurants/shoplist.php?cat=4 (dostęp: 11.09.2013).
 16. Huntington, S.R. (2010). The Clash of Civilization. W: G. Ritzer i Z. Atalay (red.), Readings in Globalization. Key Concepts and Major Debates. Malden: Wiley-Blackwell, 23 28.
 17. Globalizacja, amerykanizacja i procesy (glo)kalizacji Iwabuchi, K. (2002). "Soft" Nationalism and Narcissism: Japanese Popular Culture Goes Global. Asian Studies Review, 26, 4, December, 447 448.
 18. Iyer, P. (1991). Selling Our Innocence Abroad. Harpers Magazine, December, 38.
 19. Iyer, P. (1993). The Global Village Finally Arives? Time, Special Issue, Fall, 86.
 20. Iyer, P., Eisner, M., Lang, J. i Michelis, G. (1991). A Brave New Culture?, New Perspective Quarterly, 36.
 21. King, R.D. (2011). Recenzja książki R. Phillipsona "Linguistic Imperialism Continued". World Englishes, 30, 2, 284 285.
 22. Kroes, R. (1993). Americanisation: What we are talking about? W: R. Kroes (red.), Cultural Transmission and Reception. American Mass Culture in Europe. Amsterdam: VU University.
 23. Kuisel, R.E. (1993). Seducing the French: The Dilemma of Americanization. Berkeley: University of California Press.
 24. Mathews, G. i Vega, C.A. (2012). Introduction. What is globalization from below? W: G. Matthews, G.L. Ribeiro i C.A. Vega (red.), Globalization from Below. The World's other Economy. New York: Routledge, 1 16.
 25. Melosik, Z. (2007). Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 26. Melosik, Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 27. Milligan, L. (2006). Japanese Cuisine and the Japanisation of Europe. Kontur, 13, s. 2 3. Pozyskano z: http://www.hum.au.dk/cek/kontur/pdf/kontur_13/lee_milligan.pdf (dostęp: 25.10.2013).
 28. Mlinar, Z. (1992). Individuation and Globalization: The Transformations of Territorial Social Organization. W: Z. Mlinar (red.), Globalization and Territorial Identities. Aldershot: Avebury, 15 34.
 29. Morley, D. i Robins, K. (1995). Spaces of Identity. Global media. Electronic landscapes and cultural boundaries. London-New York: Routledge.
 30. Pliez, O. (2012). Following the New Sild Road between Yiwu and Cairo. W: G. Matthews, G.L. Ribeiro i C.A. Vega (red.), Globalization from Below. The World's other Economy. New York: Routledge, 20 22.
 31. Smart, B. (1993). Postmodernity. London: Routledge.
 32. Tobin, J.J. (1992). Introduction: Domesticating the West'. W: J.J. Tobin (red.). Re-made in Japan. Everyday life and consumer taste in changing society. New Haven: Yale University Press.
 33. Wiadomość agencyjna z międzynarodowego serwisu informacyjnego CNN, Pozyskano z: http://insidethemiddleeast.blogs.cnn.com/2012/06/10/middle-east-concertgoers-criticize-madonna-performances/ (dostęp: 25.08.2013).
 34. Wood, S.J. (1991). Japanization and/or Toyotaism. Work, Employment and Society, 5, 4, 567 600.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174101
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu