BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żęgota Krzysztof (Uniwersytet Warminsko-Mazurski)
Tytuł
Relacje z federacją rosyjską w programach wybranych polskich ugrupowań politycznych - zarys analizy ilościowej i jakościowej
Relations with the Russian Federation in the Programmes of Selected Polish Political Parties: an Outline of Quantitative and Qualitative Analysis
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2018, nr 4 (63), s. 157-183, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Partie polityczne, Programy partii politycznych, Stosunki międzynarodowe
Political parties, Programs of political parties, International relations
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Jednym z istotnych elementów dyskursu publicznego są programy przygotowywane przez poszczególne partie polityczne. Stanowią one, z jednej strony emanację poglądów partii politycznych i ich wyborców, z drugiej zaś są podstawą rywalizacji politycznej odbywającej się pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami, zarówno w trakcie kampanii wyborczych, jak i w okresach występujących pomiędzy wyborami. W polskiej rzeczywistości politycznej jednym z istotnych elementów programów politycznych jest postulowana polityka zagraniczna. Celem artykułu było przedstawienie wyników badań w zakresie określenia miejsca Rosji oraz relacji polsko-rosyjskich w programach najważniejszych ugrupowań politycznych działających w Polsce. Autor starał się również dokonać przeglądu programów politycznych pod kątem ich specyfiki oraz wewnętrznej struktury i charakteru postulatów tam zawartych. W wyniku przeprowadzenia analizy ilościowej stwierdzono, że relacje z Rosją stanowią istotny element programów większości liczących się partii politycznych. Analiza jakościowa pozwoliła na wyodrębnienie partii postulujących zdecydowaną i asertywną politykę wobec Rosji, partii wypowiadających się o Rosji w sposób neutralny oraz partii postulujących poprawę i pragmatyzację dwustronnych relacji. (abstrakt oryginalny)

Particular political parties' manifestoes constitute crucial elements of public discourse. On the one hand, they are an emanation of the views held by political parties and their voters, on the other hand, they form a basis for political competition between particular formations, both during electoral campaigns and in the periods between the elections. In the Polish political reality, proposals concerning foreign policy make one of pivotal elements of those political programmes. The article aims to present the results of the research into the place of Russia and Polish-Russian relations in the programmes of the most important political formations operating in Poland. The author also attempts to review the political programmes for their specificity as well as their internal structures and the nature of the proposals that they include. As a result of the quantitative analysis, it has been concluded that the relations with Russia constitute a crucial element in the political programmes proposed by the majority of significant Polish political parties. The qualitative analysis has made it possible to distinguish parties that call for a determined and assertive policy towards Russia, parties that formulate their views on Russia in a neutral way, as well as parties that call for improvement and pragmatism in bilateral Polish-Russian relations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszewski A., Herbut R., Leksykon politologii, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2004.
 2. Bäcker R. i in., Metodologia badań politologicznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Warszawa 2016.
 3. Blisko ludzkich spraw, Deklaracja wyborcza PSL, 2015.
 4. Budge I., A new spatial theory of party competition, "British Journal of Political Science" 1994, vol. 24 (4).
 5. Budge I., Klingemann H. D., Volkens A., Bara J., McDonald M., Mapping Policy Preferences: Estimates for Parties, Electors, and Governments in Eastern Europe, European Union and OECD 1990-2003, Oxford University Press, Oxford 2006.
 6. Chmaj M., Sokół W., Żmigrodzki M., Teoria partii politycznych, Wydawnictwo Morpol, Lublin 1997.
 7. Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 8. Dumna Bogata Polska, Program Partii KORWiN, Warszawa 2015.
 9. Dworczyk M., Polska polityka wschodnia, [w]: Myśląc Polska, Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz zjednoczonej prawicy, Katowice 3-5 lipca 2015 r.
 10. Europejscy Demokraci łączą się z Partią Demokratyczną, https://wiadomosci. onet.pl/kraj/europejscy-demokraci-lacza-sie-z-partia-demokratyczna/zxec ng?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign =allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2 [dostęp: 22.05.2018].
 11. Greene J.C., Toward a methodology of mixed methods social inquiry, "Research in the Schools" 2006, nr 13(1).
 12. Kitschelt H., Post-communist party systems: competition, representation and inter-party cooperation, University Press, Cambridge 1999.
 13. Koselleck R., Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społecznopolitycznego, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.
 14. Mair P., Rząd reprezentatywny vs rząd odpowiedzialny, [w:] W. Gagatek, K. Walecka (red.), Oblicza demokracji. Partie i systemy partyjne w ujęciu Petera Maira, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2017.
 15. Markowski R., Cześnik M., Kotnarowski M., Demokracja. Gospodarka. Polityka. Perspektywa polskiego wyborcy, SCHOLAR, Warszawa 2015.
 16. Naimski P., Energetyka i państwo, [w:] Myśląc Polska, Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz zjednoczonej prawicy, Katowice 3-5 lipca 2015 r.
 17. Nowoczesna Polska dla każdego, 2016.
 18. O godne życie człowieka i integrację społeczną, Warszawa 2014.
 19. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r., Dz. U. z dnia 28 października 2015 r. poz. 1731, http://parlament2015.pkw.gov.pl/pliki/1446212096_obwieszcze nie_Sejm.pdf [dostęp: 26.05.2018].
 20. Orzelska-Stączek A., Rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa w ocenie głównych sił politycznych, [w:] J. Fiszer (red.), System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, ISP PAN, Warszawa 2013.
 21. Polniak Ł., Bezpieczeństwo energetyczne państwa w programach polskich partii politycznych, "Nauki Społeczne" 2012, nr 2.
 22. Polska przyszłości, Program Platformy Obywatelskiej RP, Warszawa 2015.
 23. Powstaje Partia Republikańska. Będzie współtworzyć Zjednoczoną Prawicę, http:// wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/558616,partia-republikanskazjednoczona-prawica-pis-siarkowska.html [dostęp: 22.05.2018].
 24. Program Kongresu Nowej Prawicy, https://knp.org.pl/program/#144770236 1157-49a62f8b-83fd [dostęp: 3.06.2018].
 25. Przywróćmy normalność. Godne życie, sprawiedliwa i normalna Polska, Program Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 2017.
 26. Raciborski J., Wybory i wyborcy, [w:] J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilian (red.), Demokratyzacja polska 1989-2003, SCHOLAR, Warszawa 2003.
 27. Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, PWN, Warszawa 2010.
 28. Robertson D., Słownik polityki, przekł. M. Dera, M. Młynarz, G. Polak, R. Wonicki, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.
 29. Rossman G.B., Wilson B., Numbers and words: Combining quantitative and qualitative methods in a single large-scale evaluation study, "Evaluation Review" 1985, nr 9.
 30. Silna Polska dla cywilizacji życia, Założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej, Warszawa 2009.
 31. Skrzypiński D., Strategie partii politycznych, [w:] A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 32. Strategia zmiany. Potrafisz Polsko!, Kukiz'15, 2015.
 33. Suwerenny naród w XXI wieku, Program Ruchu Narodowego, Warszawa 2016.
 34. Tyrała M., Wpływ postulatów programowych na sukces wyborczy - na przykładzie partii: PiS, PO, ZL w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2018, nr 1.
 35. Wielka Polska w małej Unii. Manifest polskiego eurorealizmu, 2014.
 36. Woźniak W., Programy polskich partii politycznych jako materiał empiryczny w badaniach dyskursu politycznego, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2017, nr 2.
 37. Wykaz partii wpisanych do ewidencji partii politycznych (na podstawie prawomocnych postanowień w sprawach o wpis do ewidencji przekazanych Państwowej Komisji Wyborczej przez Sąd Okręgowy w Warszawie w trybie określonym art. 15 ustawy o partiach politycznych), http://pkw.gov. pl/322_Wykaz_partii_politycznych [dostęp: 22.05.2018].
 38. Zdrowie, Praca, Rodzina, Program Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa 2014.
 39. Zmiana. Praca - Pokój - Patriotyzm. Program polityczny, Warszawa 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26399/meip.4(63).2018.48/k.zegota
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu