BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołkonowski Jarosław (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Procesy integracyjne a spójność społeczno-gospodarcza regionów na przykładzie Litwy
Integrating Processes and Socio-economic Cohesion of Regions - the Case of Lithuania
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 554-567, bibliogr. 12 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Spójność społeczno-ekonomiczna, Konwergencja gospodarcza, Integracja gospodarcza
Socioeconomic cohesion, Economic convergence, Economic integration
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D31, E24, J11, O10, O15
summ., streszcz.
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
Podstawowym dążeniem integracji europejskiej jest wyrównanie poziomu rozwoju krajów członkowskich i regionów. Cel artykułu stanowi zbadanie spójności gospodarczej i społecznej okręgów (apskritis) Litwy w okresie po wstąpieniu kraju do UE. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano metody statystyki opisowej, wskaźnika zmienności oraz wskaźników konwergencji. Badanie opiera się na danych statystycznych Departamentu Statystyki Litwy i obejmuje takie zmienne, jak PKB per capita, stopa bezrobocia i zatrudnienia, BIZ per capita oraz zróżnicowanie dochodowe członka gospodarstwa domowego, a także sytuacja demograficzna i migracja. Z przeprowadzonych badań wynika, że dla większości wskaźników gospodarczych i społecznych współczynnik zmienności miał trend wzrastający, co oznacza pogarszanie się spójności okręgów Litwy. Tezę tę potwierdziły badania nad konwergencją beta i sigma, które pokazały minimalne wartości obu konwergencji. Wyniki te świadczą o błędnych zasadach powołania okręgów. 1 stycznia 2018 r. Litwa dokonała transformacji tej struktury, tworząc dwa regiony - Stołeczny Region oraz Region Litwy Cetralnej i Zachodniej.(abstrakt oryginalny)

The basic goal of European integration is to even out the development level of member states and regions. The aim of the paper is to examine the economic and social cohesion of Lithuania's districts (apskritis) in the period after joining the EU. To achieve this goal, the following methods were used: descriptive statistics and analysis of the volatility index and convergence indicators. The survey is based on statistical data of the Department of Statistics of Lithuania and includes such variables as GDP per capita for districts, employment and unemployment rate, FDI per capita, income disparities, and demographic situation. The research shows that for most economic and social indicators the coefficient of variation had an increasing trend, which means worsening cohesion. This was confirmed by studies on beta and sigma convergence, which showed the minimal values of both convergences. These results testify to the erroneous principles of establishing the districts. As of 1 January 2018, Lithuania transformed this structure into two regions: the Capital Region and the Region of Central and Western Lithuania.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Departament Statystyki Litwy, 2018a, Teritorija (þemës plotas) metø pradþioje, Nuolatiniø gyventojø skaièius metø pradþioje, https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?region=all#/ [dostęp: 10.01.2018].
 2. Departament Statystyki Litwy, 2018b, Regioninis BVP vienam gyventojui, to meto kainomis, https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?region=all#/ [dostęp: 10.01.2018].
 3. Departament Statystyki Litwy, 2018c, Darbo jëgos aktyvumo lygis, Nedarbo lygis, https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?region=all#/ [dostęp: 16.01.2018].
 4. Departament Statystyki Litwy, 2018d, Vidutinës disponuojamosios pajamos per mënesá, https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?region=all#/ [dostęp: 16.01.2018].
 5. Departament Statystyki Litwy, 2018e, Tiesioginës uþsienio investicijos, tenkanèios vienam gyventojui, laikotarpio pabaigoje, https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?region=all#/ [dostęp: 18.01.2018].
 6. Departament Statystyki Litwy, 2018f, Bendrasis neto tarptautinës migracijos rodiklis, https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?region=all#/ [dostęp: 20.01.2018].
 7. Departament Statystyki Litwy, 2018g, Bendrasis neto vidaus migracijos rodiklis, https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?region=all#/ [dostęp: 20.01.2018].
 8. Klamut M. (red.), 2011, Konkurencyjność i spójność w polityce rozwoju Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Łuczyńska J., 2015, Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju regionalnego na Litwie, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 10. Próchniak M., 2017, Zbieżność poziomów dochodu między Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią, [w:] Polska. Raport o konkurencyjności 2017, red. M. Weresa, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 11. Ustawa, 1994, Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø vienetø ir jø ribø ástatymas, 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-558 (Ustawa Litewskiej Republiki terytoriów administracyjnych jed- nostek i ich granic z 19 lipca 1994 roku, Nr I-558), https://www.e-tar.lt/portal/lt/lega- lAct/TAR.0120FD7BCFFC/ZhxPsGFEbL [dostęp: 17.01.2018].
 12. Ustawa, 2010, Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø vienetø ir jø ribø ástatymo 1, 2, 3, 71, 9, 13 straipsniø pakeitimo ir papildymo, ástatymas, 2010 m. kovo 30 d. Nr. XI-709 (Ustawa o zmianie ustawy Litewskiej Republiki terytoriów administracyjnych jednostek i ich granic artykułów 1, 2, 3, 71, 9, 13 z 30 marca 2010 roku, Nr XI-709), https://e-sei- mas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.368503 [dostęp: 17.01.2018].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.041.9414
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu