BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molendowski Edward (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
The Economic Diplomacy of Poland - the Origin and Evolution of the Organisational Model and Tasks During the Transformation Period
Dyplomacja gospodarcza Polski - geneza oraz ewolucja modelu organizacyjnego i zadań w okresie transformacji
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 128-141, bibliogr. 23 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Dyplomacja, Eksport, Promocja eksportu
Diplomacy, Export, Export promotion
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F18, F55, M10
summ., streszcz.
Abstrakt
Problematykę szeroko pojętej dyplomacji gospodarczej jak dotąd rzadko porusza się w polskiej literaturze. W sytuacji, gdy organizacja dyplomacji już od co najmniej kilku dekad odgrywa istotną i coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu międzynarodowych powiązań gospodarczych, uzasadnione wydaje się spojrzenie na ten problem z polskiej perspektywy. W artykule podjęto próbę uporządkowania pewnego chaosu definicyjnego. Ważną jego częścią wydaje się prezentacja najważniejszych wyników analizy zmierzającej do nakreślenia genezy oraz ewolucji modelu organizacyjnego dyplomacji gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu transformacji. W badaniu przyjęto hipotezę, że mimo podejmowania wielu prób dopasowania modelu organizacyjnego, zadań i funkcji dyplomacji gospodarczej do wymogów współczesnego otoczenia gospodarczego, nadal trudno mówić o jej spójności organizacyjnej i wymiernej - z punktu widzenia biznesu - skuteczności. Artykuł kończy zestawienie najważniejszych wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy.(abstrakt oryginalny)

So far, broadly-understood economic diplomacy has rarely been addressed in Polish literature. Considering that at least for several decades the organisation of diplomacy has played an increasingly important role in the development of international economic links, it seems justified to view the issue from the perspective of Poland. The article attempts to give structure to a certain chaos in definitions. Its significant contribution seems to be the presentation of major findings from the analysis aimed at outlining the origin and evolution of the organisational model of economic diplomacy in Poland, with a special focus on the period of transition. The study is based on the hypothesis that, in spite of various efforts to adjust the organisational model, tasks, and functions of economic diplomacy to the requirements of the modern economic environment, it is still difficult to speak of its organisational consistency and measurable business-oriented effectiveness. The article ends with a summary of the most important conclusions from the analysis performed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berridge G., James A., 2001, A dictionary of diplomacy, Palgrave Macmillan, Hampshire.
 2. Cohen R.,1999, Reflections on the new global diplomacy: Statecraft 2500 BC to 2000 AC, [in:] Innovation in diplomatic practice, ed. J. Melissen, Palgrave Macmillan, London.
 3. Dumała H., 2013, Dyplomacja ekonomiczna RP - założenia i realizacja, [in:] Nowe oblicza dyplomacji, ed. B. Surmacz, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 4. Gawin G., 2008, Kształtowanie się i rola dyplomacji ekonomicznej w Polsce, Polski Przegląd Dyplomatyczny, no. 3.
 5. Hryniewiecki R., Borońska K., 2010, Dyplomacja gospodarcza jako nowe narzędzie polityki zagranicznej państwa, [in:] Ekonomia 12 - Problemy globalizacji, ed. J. Rymarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 6. Kostecki M., Naray O., 2007, Commercial diplomacy and international business, Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations, Clingendael, http:// www.clingendael.nl/sites/default/files/20070400_cdsp_diplomacy_kostecki_naray.pdf [access: 10.07.2017].
 7. Krzymiński A.H., 2002, Dyplomacja gospodarcza, [in:] Dyplomacja, ed. M. Wilk, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź.
 8. Kunikowski J., Turek A., 2011, Bezpieczeństwo i dyplomacja. Słownik terminów, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa.
 9. Łossowski P., 1992, Dyplomacja Drugiej Rzeczpospolitej. Z dziejów polskiej służby zagranicznej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 10. Marchewka-Bartkowiak K., 2014, Dyplomacja ekonomiczna w Polsce - organizacja, zadania i kierunki działalności, Analizy BAS, no. 6.
 11. Marchewka-Bartkowiak K., Musiałkowska I., 2015, Dyplomacja handlowa w krajach Unii Europejskiej jako przykład współpracy administracji i przedsiębiorstw, Studia BAS, no. 1.
 12. Molendowski E., Polan W., 2007, Dyplomacja gospodarcza. Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Wolters Kluwer Business, Kraków.
 13. Orzechowski M., 2002, Nowoczesna dyplomacja (geneza, ewolucja, istota, charakter, rola), [in:] Dyplomacja, ed. M. Wilk, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź.
 14. Paulsen T., 1999, Economic Diplomacy. Die Ökonomisierung der amerikanischen Außenpolitik unter Präsident Clinton, Springer Verlag, Wiesbaden.
 15. Pinder J., 1976, Economic Diplomacy, [in:] World Politics. An Introduction, eds. J. N. Rosenau, K.W. Thompson, G. Boyd, Macmillan., New York.
 16. Rana S.K., 2007, Economic diplomacy: The experience of developing states, [in:] Bayne N., Woolcock S., The new economic diplomacy, Ashgate Publishing. Hampshire.
 17. Saner R., Yiu L., 2003, International Economic Diplomacy: Mutations in Post-modern Times, Discussion Papers in Diplomacy, no. 84, Netherlands Institute of International Relations "Clingendael", http://www.diplomacydialogue.org/images/files/20030109-DP-DSP.pdf [access: 10.07.2017.].
 18. Sejm RP, 2007, Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 8904, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/33DD7A0F [access: 10.07.2017.].
 19. Surmacz B., 2008, Dyplomacja w późno westfalskim ładzie międzynarodowym, [in:] Późno westfalski ład międzynarodowy, ed. M. Pietraś, K. Marzęda, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 20. Surmacz B. (ed.), 2013, Nowe oblicza dyplomacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 21. Sutor J., 2000, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
 22. Szczepanik K., 2002, Organizacja i funkcjonowanie służby dyplomatyczno-konsularnej, [in:] Polityka zagraniczna RP 1989-2002, ed. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Wydawnictwo Askon, Warszawa.
 23. Wiśniewski R., 2006, Rola i zaangażowanie instytucji publicznych w promocję gospodarczą Polski i regionów, http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=7520 [access: 10.07.2017)].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.009.9382
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu