BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cymbranowicz Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
"Fortress Europe" or "Open Door Policy" - Attempts to Solve the Refugee and Migration Crisis in the European Union in 2011-2017
"Fortess Europe" czy "Open Door Policy" - próby rozwiązania kryzysu uchodźczego i migracyjnego w Unii Europejskiej w latach 2011-2017
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 53-70, bibliogr. 45 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Migracja, Kryzys migracyjny, Uchodźcy
Migration, Migrant crisis, Refugees
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F22, J15, J60, J61, O15
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Praca ta stanowi analizę i ocenę dotychczasowych działań podjętych przez instytucje UE oraz państwa członkowskie w obszarze migracji i azylu. Wykorzystano w niej krajowe i zagraniczne opracowania naukowe oraz materiały prasowe, raporty międzynarodowych organizacji zajmujących się problematyką migracji i uchodźstwa oraz dane statystyczne zaczerpnięte z baz Eurostat, Frontex oraz Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji. Czy Europa w rzeczywistości stała się oblężoną (przez migrantów) twierdzą, tj. "Fortess Europe", czy też sprawdziła się tzw. polityka otwartych drzwi wobec uchodźców i migrantów przybywających do Europy z regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, tj. "Open Door Policy"? Jak na kryzys zareagowały instytucje unijne i państwa członkowskie? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania prowadzi do refleksji, że obecne ruchy migracyjne uwidaczniają, w jakim stopniu podstawowe idee i wartości europejskie (nie) są respektowane w czasach największej fali migracyjnej od przełomu lat 30. i 40. XX w.(abstrakt oryginalny)

The paper analyses and evaluates the activities currently undertaken by the EU institutions and member states in the area of migration and asylum. Domestic and foreign scientific papers and press materials, reports of international organizations dealing with migration and refugees, and statistical data from the Eurostat, Frontex, and International Organization for Migration databases were used for the research. Has Europe in fact become besieged (by migrants), becoming "Fortress Europe", or has the so-called "Open Door Policy" towards the refugees and migrants coming to Europe from the Middle East and North Africa succeeded? How did the EU institutions and member states react to the crisis? Searching for answers to these questions leads to a reflection that the current migration movements show the extent to which the basic European ideas and values are (not) respected in the time of the greatest migration wave since the turn of the 1930s and 1940s.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CEU, 2016, Council Decision (EU) 2016/1754 of 29 September 2016, Official Journal of the EU L 268/82, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1754&from=EN [access: 06.08.2018].
 2. CEU, 2015a, Council Decision (EU) 2015/1601 of 22 September 2015, Official Journal of the EU L 248/80, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32015D1601&from=EN [access: 06.08.2018].
 3. CEU, 2015b, Council Decision (CFSP) 2015/778 of 18 May 2015, Official Journal of the EU L122/31, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0778&from=EN [access: 06.08.2018].
 4. Cymbranowicz K., 2016, Migrants: An opportunity or a threat for the European Union? An outline of the problem in the context of contemporary socio-economic challenges, International Business and Global Economy, no. 1.
 5. Cymbranowicz K., 2017, Europa (bez)granic - w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej, [in:] Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń, ed. H. Tendera-Właszczuk, W. Bąba, M. Zajączkowska, Difin, Warszawa.
 6. EC, 2011, European Commission, The Global Approach to Migration and Mobility, COM (2011) 743, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_from_the_commission_1.pdf [access: 06.08.2018].
 7. EC, 2015a, European Commission, A European Agenda on Migration, COM(2015) 240, https:// ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf [access: 06.08.2018].
 8. EC, 2015b, European Commission, Annex to the Commission Recommendation on a European resettlement scheme, C(2015) 3560, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/recommendation_on_a_euro pean_resettlement_scheme_en.pdf [access: 06.08.2018].
 9. EC, 2015c, European Commission, The European Agenda on Security, COM(2015) 185, https://www.cepol.europa.eu/sites/default/files/european-agenda-security.pdf [access: 06.08.2018].
 10. EC, 2015d, European Commission - Fact Sheet, EU-Turkey joint action plan, http://europa. eu/rapid/press-release_MEMO-15-5860_en.htm [access: 10.02.2018].
 11. EC, 2015e, European Commission, EU Action Plan against migrant smuggling (2015-2020), COM(2015) 285, https://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_en.pdf [access: 06.08.2018].
 12. EC, 2016a, European Commission, Back to Schengen - a Roadmap, COM(2016) 120, https:// ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/docs/communication-back-to-schengen-roadmap_en.pdf [access: 06.08.2018].
 13. EC, 2016b, European Commission, Towards a Reform of the Common European Asylum System and Enhancing Legal Avenues to Europe, COM(2016) 197, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_ european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_en.pdf [access: 06.08.2018].
 14. EC, 2016c, European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a thirdcountry national or a stateless person (recast), COM(2016) 270, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0270(01)&from=EN [access: 06.08.2018].
 15. EC, 2016d, European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624, COM(2016) 731, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5b95461f-ac1c-11e6-aab7-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF [access: 06.08.2018].
 16. EC, 2016e, European Commission - Press release, Security Union: Commission proposes a Euro pean Travel Information and Authorisation System, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3674_en.htm [access: 10.02.2018].
 17. EC, 2016f, European Commission - Press release, Completing the reform of the Common European Asylum System: towards an efficient, fair and humane asylum policy, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_en.htm [access: 02.02.2018].
 18. EC, 2016g, European Commission - Press release, Towards a sustainable and fair Common European Asylum System, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1620_en.htm [access: 30.08.2017].
 19. EC, 2017a, European Commission, Annex 3 to the Report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Fourteenth report on relocation and resettlement, COM(2017) 405, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170726_fourteenth_report_on_relocation_and_resettlement_annex3_en.pdf [access: 06.08.2018].
 20. EC, 2017b, European Commission, Annex 4 to the Report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Fourteenth report on relocation and resettlement, COM(2017) 405, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170726_fourteenth_report_on_relocation_and_resettlement_annex4_en.pdf [access: 06.08.2018].
 21. EC, 2017c, European Commission, Report from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. Twelfth report on relocation and resettlement, Strasbourg, COM(2017) 260, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/ homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170516_twelfth_ report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf [access: 06.08.2018].
 22. EC, 2017d, European Commission, Commission contribution to the EU Leaders' thematic debate on a way forward on the external and the internal dimension of migration policy, COM(2017) 820, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171207_communication_on_commission_contribution_to_the_eu_leaders_thematic_debate_on_way_forward_on_external_and_internal_dimension_migration_policy_en.pdf [access: 06.08.2018].
 23. European Commission - Press release, European Agenda on Migration: Consolidating Progress made, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4484_en.htm [access: 10.02.2018].
 24. EC, 2018, European Commission, European Agenda on Migration - Legislative documents, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package_en [access: 11.02.2018].
 25. ECA, 2017, European Court of Auditors, EU response to the refugee crisis: The "hotspot" approach, http://publications.europa.eu/webpub/eca/special-reports/refugee-crisis-hotspots-06-2017/en/ [access: 08.02.2018].
 26. EU, 2016, Regulation (EU) 2016/1624 of the EP and the Council of 14 September 2016, Official Journal of the EU L 251/1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1624&from=EN [access: 06.08.2018].
 27. EU, 2017a, Regulation (EU) 2017/2226 of the EP and the Council of 30 November 2017, Official Journal of the EU L 327/20, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2226&from=EN [access: 06.08.2018].
 28. EU, 2017b, Regulation (EU) 2017/458 of the EP and the Council of 15 March 2017, Official Journal of the EU L 74/1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0458&from=EN [access: 06.08.2018].
 29. EUCO, 2016a, European Council meeting (15 December 2016) - Conclusions, EUCO 34/16, https://www.consilium.europa.eu/media/21929/15-euco-conclusions-final.pdf [access: 06.08.2018].
 30. EUCO, 2016b, European Council, EU-Turkey statement (18 March 2016), http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/ [access: 10.02.2018].
 31. EUCO, 2017a, European Council meeting (14 December 2017) - Conclusions, EUCO 19/1/17, https://www.consilium.europa.eu/media/32204/14-final-conclusions-rev1-en.pdf [access: 06.08.2018].
 32. EUCO, 2017b, European Council meeting (22 and 23 June 2017) - Conclusions, EUCO 8/17, https://www.consilium.europa.eu/media/23985/22-23-euco-final-conclusions.pdf [access: 06.08.2018].
 33. EUCO, 2017c, European Council, Informal meeting of EU heads of state or government, Malta, 3.2.2017, http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/02/03/ [access: 10.02.2018].
 34. EUCO, 2017d, European Council, Conclusions by the President of the European Council, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/09-conclusion-pec/[access: 02.02.2018].
 35. IOM, 2011, Glossary on Migration, eds. R. Perruchoud, J. Redpath-Cross, International Migration Law Series No. 25, International Organization for Migration, Geneva, http://www.corteidh.or.cr/sitios/Observaciones/11/Anexo5.pdf [access: 06.08.2018].
 36. IOM, 2018, International Organization for Migration, Latest Global Figure, http://missing-migrants.iom.int/latest-global-figures [access: 02.02.2018].
 37. Kawczyńska-Butrym Z., 2008, Migracje - zmiany położenia społecznego, [in:] Migracja - wyzwanie XXI wieku, red. M. Zięba, KUL, Lublin.
 38. Reitano T., Adal L., Shaw M., 2014, Smuggled Futures: The Dangerous Path of the Migrant from Africa to Europe, The Global Initiative against Transnational Organized Crime, Research Report, http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Documents/ Global Initiative.pdf [access: 08.06.2018].
 39. Rękawek K., 2015, To jeszcze nie koniec. Terroryzm i jego zwalczanie w UE po zamachach w Paryżu, Biuletyn PISM, no. 102.
 40. Szymańska J., 2017, Perspektywy kompromisu w sprawie reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego, Biuletyn PISM, no. 12.
 41. UN, 1998, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Recommendations on Statistics of International Migration, Statistical Papers Series M, no. 58, Rev. 1, New York.
 42. UNHCR, 1951, The Refugee Convention, http://www.unhcr.org/4ca34be29.pdf [access: 06.08.2018].
 43. WEF, 2016, World Economic Forum, The Global Risks Report 2016, Geneva.
 44. WEF, 2018, World Economic Forum, The Global Risks Report 2018, Geneva.
 45. Wyligała H., 2016, Strategiczny rozwój narzędzi polityki migracyjnej UE w obliczu kryzysu migracyjnego, "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego", no. 2
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.004.9377
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu