BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pukas Anetta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie metody service blueprinting w tworzeniu innowacji usługowych
Using Service Blueprinting Method to Create Service Innovation
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 130, s. 131-139, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Usługi, Innowacje
Services, Innovations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L80, O31
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka generowania i wdrażania innowacji jako kompetencji wciąż rozwijającego się sektora usług staje się coraz częściej podejmowanym zagadnieniem badawczym w literaturze z zakresu nauk o zarządzaniu. Ze względu na specyfikę działalności usługowej oraz konieczność skoordynowania wielu procesów zachodzących na różnych poziomach firmy i kontaktu z klientem w kreowaniu innowacji i projektowaniu nowych usług sugerowane jest wykorzystanie metod i technik dedykowanych dla tej sfery działalności. Celem artykułu jest identyfikacja możliwości wykorzystania metody service blueprinting we współczesnych procesach tworzenia rozwiązań innowacyjnych w sferze usług. Do realizacji celu pracy wykorzystano metodę systematycznej oraz krytycznej analizy literatury krajowej oraz zagranicznej. W wyniku przeprowadzonego badania autorka przedstawia koncepcję rozbudowania metody SB i wykorzystania jej w kreowaniu innowacji usługowych.(abstrakt autora)

The issue of generation and implementation of innovation as the competence of the ever-growing service sector is becoming an increasingly research topic in the field of management sciences. Due to the specificity of service innovation and the fact that service requires coordinating multiple processes at different levels of the company and customer contact, it is suggested to use in the design of new services the methods and techniques dedicated to this sector. The aim of the article is to identify the possibility of using the Service Blueprinting method in contemporary processes of creating innovative solutions in the services sector. The method of systematic and critical analysis of domestic and foreign literature was used to achieve the aim of the work. As a result of the study, the author presents the concept of developing the SB method and using it in creating service innovations.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avlonitis, G.J., Papastathaopoulou, P.G., Gounaris, S.P. (2001). An Empirically Based Typology of Product Innovativeness for New Financial Services: Success and Failure Scenarios. Journal of Product Innovation Management, 18 (5), 324-342.
 2. Barras, R. (1986). Towards a Theory of Innovation in Services. Research Policy, 15 (4), 161-173.
 3. Bitner, M.J., Ostrom, A.L., Morgan, F.N. (2008). Service Blueprinting: A Practical Technique for Service Innovation. California Management Review, 50 (3), 66-94.
 4. Chuang, P. (2007). Combining Service Blueprint and FMEA for Service Design. The Service Industries Journal, 27 (2), 91-104.
 5. Cuthbertson, R., Reynolds, J., Furseth, P.-I. (2010). The Dynamics of Value-driven Service Innovation. XXI International Society for Professional Innovation Management Conference. Bilbao.
 6. Dominiak, J. (2011). Innowacyjność w sferze usług. Przegląd Geograficzny, 83 (4), 435-452. Pobrane z: http://rcin.org.pl (19.07.2017).
 7. Gadrey, J., Gallouj, F., Weinstein, O. (1995). New Modes of Innovation: How Services Benefit Industry. International Journal of Service Industry Management, 6 (3), 4-16.
 8. Gajdzik, B. (2013). Kompetencje innowacyjne w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Pobrane z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p114. pdf (25.07.2017).
 9. Johne, A., Storey, C. (1998). New Service Development: A Review of the Literature and Annotated Bibliography. European Journal of Marketing, 32 (3/4), 184-251.
 10. Matusiak, K.B. (red.) (2008). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Warszawa: Wyd. PARP
 11. Niedzielski, P., Rychlik, K. (2007). Innowacje w sektorze produkcyjnym i usługowym - odmienność czy podobieństwo? Ekonomiczne Problemy Usług, 8, 177-186.
 12. Patrício, L., Fisk, R.P., Falcao e Cunha, J., Constantine, L. (2011). Multilevel Service Design: From Customer Value Constellation to Service Experience Blueprinting. Pobrane z: http://jsr.sagepub. com (29.07.2017)
 13. Pichlak, M. (2015). Innowacje usługowe - próba konceptualizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 78, 367-377.
 14. Rogoziński, K. (2014). Service design - czworako ujęty. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Usługi, 354, 61-71.
 15. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 16. Stanisławski, R. (2013). Wpływ dynamicznych zdolności innowacyjnych na kształtowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Organizacja i Kierowanie, 4, 119-139,
 17. Sundbo, J., Gallouj, F. (2000). Innovation as a Loosely Coupled System in Services. W: J. Metcalfe, I. Miles (red.), Innovation Systems in the Service Economy (s. 43-68). Boston: Kluwer Academic.
 18. Żukowska, J. (2010). Tworzenie środowisk innowacyjnych w działach marketingu, W: S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku - strategie i działania marketingowe (s. 490-495). Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu