BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowska Beata (Uniwersytet Szczeciński), Ankudo-Jankowska Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Starosta-Grala Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Miejsce edukacji przyrodniczo-leśnej w sektorze usług na przykładzie działalności Lasów Państwowych
The Place of Natural-Forest Education in the Services Sector
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 130, s. 163-174, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Sektor usług, Usługi publiczne
Education, Services sector, Public services
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q23, I25, H41
streszcz., summ.
Abstrakt
Lasy Państwowe poprzez podejmowane przez siebie działania w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej oraz rozwijanie infrastruktury edukacyjno-przyrodniczej mają znaczący wkład w kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Leśnicy stanowią źródło bogatej wiedzy o polskich lasach, ich historii, walorach przyrodniczych i innych. Są zaangażowani w d ziałania e dukacyjne i p romocyjne, k tóre p ozwalają Polakom lepiej p oznać ważny element dziedzictwa narodowego, jakim są lasy. Celem opracowania jest identyfikacja roli i z naczenia edukacji leśnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP) w sektorze usług. Autorki podjęły próbę ukazania edukacji przyrodniczo-leśnej jako usługi publicznej. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu analizy literatury przedmiotu, rozmów z przedstawicielami PGL LP oraz społeczeństwa lokalnego przy zastosowaniu rozumowania indukcyjnego.(abstrakt oryginalny)

The State Forests, through its activities in the field of forest and natural sciences, and the development of educational and environmental infrastructure, play a large role and make a significant contribution to shaping the ecological consciousness of society. Foresters are a rich source of knowledge about Polish forests, their history, natural values and other. They are engaged in educational and promotional activities that enable Poles to better understand the important part of the national heritage of forests. The purpose of the study is to identify the role and significance of forest education in the State Forests in the services sector. The paper outlines the role of the services sector in economic theory. Historical conditions of forest education were determined and the determinants of shaping of forest and natural education were presented. The author has attempted to show the nature-forest education as a public service. The study was based on the analysis of subject literature, conversations with representatives of State Forests and local society using induction reasoning.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ankudo-Jankowska, A., Starosta-Grala, M. (2016). Czasowa i przestrzenna analiza wewnętrznego finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 15 (4), 203-213. DOI: 10.17306/J. AFW.2016.4.23.
 2. Będkowski, K. (1999). Treść edukacji leśnej. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo- -Leśnej, 1 (1), 15-21.
 3. Będkowski, K. (2016). Edukacja przyrodniczo-leśna przed dwudziestoma laty. Powstanie i pierwsze lata działalności Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. W: D. Anderwald (red.), Kamienie milowe 20-letniej edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce (s. 19-46). Rogów: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
 4. Blaug, M. (2000). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 5. Byjoch, W., Redeł, S. (2000). Prawo gospodarki komunalnej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 6. Chrzanowski, T. (2016). Model edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych. W: D. Anderwald (red.), Kamienie milowe 20-letniej edukacji przyrodniczo-leśnej w Polsce (s. 47-57). Rogów: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
 7. Daszkowska, M. (1998). Usługi. Produkcja, rynek, marketing. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 8. Dylewski, M., Filipiak, B. (2005). Usługi publiczne. W: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), Współczesna ekonomika usług (s. 451-477). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 9. Famielec, J. (2013). Las i efekty zewnętrzne gospodarki leśnej jako dobra wspólne/publiczne. Wartość. Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów. Materiały drugiego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Sękocin Stary: IBL.
 10. Flejterski, S., Klóska, R., Majchrzak, M. (2005). Usługi w teorii ekonomii. W: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), Współczesna ekonomika usług (s. 13-39). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 11. Grzywacz, A. (1994). Edukacja leśna społeczeństwa i zmiany w zakresie kształcenia leśników. W: A. Grzywacz (red.), Polska polityka kompleksowej ochrony zasobów leśnych (s. 382-401). Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW".
 12. Grzywacz, A. (2000). Edukacja leśna społeczeństwa. Warszawa: Świat (Biblioteczka Leśniczego, 138).
 13. Kwiatkowski, E. (1980). Teoria trzech sektorów. Prezentacja i próba oceny. Warszawa: PWN.
 14. Lange, O. (1967). Ekonomia polityczna. T. 1. Warszawa: PWN.
 15. Lipiński, E. (1968). Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. Warszawa: PWN.
 16. Lopez, R.E., Gross, N.A. (2008). Active Learning for Advanced Students: The Center for Integrated Space Weather Modeling Graduate Summer School. Advances in Space Research, 42, 1964-1868.
 17. Mrowińska, I., Mrowiński, P. (2007). Cele i treści edukacji leśnej. W: T .Chrzanowski (red.), ABC edukacji leśnej (s. 13-19). Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Leśny Zakład Doświadczalny. Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.
 18. Romanow, Z.B. (1999). Historia myśli ekonomicznej w zarysie. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 19. Rylke, M. (1970). Organizacja usług w gospodarce narodowej. Warszawa: PWE.
 20. Samuelson, P.A. (1954). The Pure Theory of Public Expenditure. Review of Economics and Statistics, 36, 387-389.
 21. Starosta-Grala, M., Ankudo-Jankowska, A. (2015). Analiza struktury źródeł finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 14 (2), 149-160. DOI: 10.17306/J.AFW.2015.2.14.
 22. Starosta-Grala, M., Ankudo-Jankowska, A. (2016). Prawne uwarunkowania edukacji przyrodniczo- leśnej w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 15 (3), 175-183. DOI: 10.17306/J.AFW.2016.3.20.
 23. Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 24. Szczypa, P. (2015). Nauczanie rachunkowości - współczesne uwarunkowania i dylematy. W: B. Nita (red.), Teoria rachunkowości, sprawozdawczości i analiza finansowa (s. 167-176). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 25. Szewczuk, A., Zioło, M. (2008). Zarys ekonomiki sektora publicznego. Szczecin: WNUS.
 26. Ustawa z 28.09.1991 o lasach. Dz.U. 1991, nr 101, poz. 444, z późn. zm.
 27. Yin, H., Rong, Z., Yan, G. (2009). Development of Friendship Network Among Young Scientists in an International Summer School. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 388, 3636-3642.
 28. Zagórski, J. (1961). Mała encyklopedia ekonomiczna. Warszawa: PWE.
 29. Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 9.05.2003 w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu