BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stecyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Społeczno-gospodarcze efekty doskonalenia jakości usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym
Socio-Economic Effects of Quality Improvement of Educational Services in Higher Education
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 130, s. 183-192, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe
Higher education
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I23, I25, L80
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyzwania cywilizacyjne, przed którymi stoją podmioty szkolnictwa wyższego. Punktem wyjścia do rozważań jest odniesienie do otoczenia prawnego i systemu edukacyjnego w Polsce jako głównych determinant zmian zachodzących w społeczeństwie i gospodarce. W pierwszej części artykułu zwrócono uwagę na kwestie semantyczne związane ze sposobami definiowania pojęcia jakości w szkolnictwie wyższym. Scharakteryzowano ponadto założenia utylitaryzmu kształcenia akademickiego jako istotnego czynnika dla rozwoju otoczenia biznesowego i interesariuszy rynku edukacyjnego. W dalszej części artykułu wskazano na istotną rolę uczelni wyższych i ich stymulującego charakteru w regionie, a także na konieczność współpracy pomiędzy głównymi interesariuszami rynku usług edukacyjnych. Główna teza artykułu zakłada, że monitorowanie i podnoszenie poziomu jakości usług w szkolnictwie wyższym, czyli poszukiwanie skutecznych narzędzi edukacyjnych zwiększających poziom jakości, użyteczności i efektywności dystrybuowanej wiedzy, ma pośredni wpływ na rozwój społeczny i wzrost gospodarczy państwa. Celem artykułu jest identyfikacja i omówienie czynników związanych z kształceniem akademickim, które mogą stanowić źródło pożądanych zmian cywilizacyjnych.(abstrakt autora)

The article presents a lifestyle challenges faced by higher education entities. The starting point for consideration is a reference to the legal environment and the education system in Poland, as the main determinant of changes in society and the economy. In the first part, the article highlights the semantic issues related to ways of defining the concept of quality in higher education. It also describes the assumptions of utilitarianism in higher education, as an important factor for the development of the business environment for all the stakeholders. The second part of the article indicates the important role of the universities that stimulates the development in the region, as well as the need for cooperation between the main stakeholders in the education market. The main thesis assume that monitoring and raising the level of quality service in higher education, that is, the search for effective educational tools, improving the quality, usefulness and effectiveness of distributed knowledge has an indirect but important impact on the social development and economic growth of the State.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Clark, B. (1983). The Higher Eduaction system: Academic Organization in Cross-national Perspective. Berkley: California Press.
  2. Freeman, R.E. (1984). Strategic Managemet: A stakeholder Approach. Boston: Pitman Publishing.
  3. Mizerek, H. (2012). Jakość edukacji. Dyskursy, które wybrzmiały, milcząc. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji, różnorodne perspektywy (s. 13-16). Kraków: Wyd. UJ.
  4. Pozorowicz, M. (2001). Ekonomiczne determinanty kształtowania jakości wyrobu w przedsiębiorstwie. Szczecin: WNUS.
  5. Vought, F. v. (1989). Governmental Strategies and Innovation in Higher education. London: J. Kingsley.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu