BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkiel Agata (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni
Internal Audit as a Tool for Improving the Quality Management System Implemented in Faculty of Entrepreneurship and Quality Science in the Gdynia Maritime University
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 130, s. 203-215, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Jakość kształcenia, System zarządzania jakością, Normy ISO 9001
Quality education, Quality management systems, ISO 9001
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I23
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej krajowych systemów szkolnictwa jest jakość kształcenia, stąd też wśród podstawowych obowiązków nakładanych na polskie uczelnie przez przepisy prawa dotyczącego szkolnictwa wyższego jest wdrożenie skutecznego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Elementem takiego systemu muszą być wdrożone procesy monitorowania, pomiarów i oceny skuteczności systemu z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi umożliwiających identyfikowanie potrzeb doskonalenia systemu oraz podejmowanie działań doskonalących. Jednym z takich narzędzi stosowanych w systemach zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001 jest audit wewnętrzny. Celem artykułu jest przedstawienie auditu wewnętrznego jako narzędzia doskonalenia systemu zarządzania jakością wdrożonego w Akademii Morskiej w Gdyni, a także omówienie wyników auditów wewnętrznych przeprowadzonych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w latach 2008-2016.(abstrakt autora)

One of the sources of the competitive advantage of domestic educational systems is the quality of the education and therefore, one of the basic obligations imposed on Polish educational facilities by the provisions of law concerning higher education is the implementation of the effective internal education quality assurance system. The component of such a system must be the implemented processes for monitoring, measuring and assessing the effectiveness of the system, by the means of adequate tools which enable to identify the needs to improve the system and to take improving actions. One of such tools, applied in quality management systems in accordance with ISO 9001, is an internal audit. The aim of the article is to present the internal audit as a tool for improving the quality management system implemented in Gdynia Maritime University, as well as to discuss the results of the internal audits conducted at the Faculty of Entrepreneurship and Quality Science in years 2008-2016.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak, J. (2016). Ocena jakości kształcenia w Polsce - problemy i rekomendacje. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2 (48), 81-94.
 2. Chmielecka, E. (2013). Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Studia BAS, 3 (35), 107-134.
 3. Chmielecka, E. (2015). Europejskie Standardy i Wskazówki (ESG) zapewniania jakości jako element Procesu Bolońskiego - ich cele i struktura. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 2 (36), 29-40.
 4. ESG (2015). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Brussels. Pobrane z: http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/ (10.07.2017).
 5. Grudowski, P., Lewandowski, K. (2012). Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych. Zarządzanie i Finanse, 10 (3/1), 394-403.
 6. Jedynak, P. (red.) (2004). Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 7. Jeż, R. (2013). Proces Boloński a system szkolnictwa wyższego w Polsce. Studia Ekonomiczne, 131, 91-99.
 8. Księga jakości Akademii Morskiej w Gdyni (2015). Gdynia: Akademia Morska.
 9. Ławicka, M. (2016). Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższej w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej. Zarządzanie, 3, 207-220. DOI: 10.5604/18998658.1228272.
 10. Łuczak, J. (red.) (2004). Jakość usług certyfikacyjnych systemów zarządzania. Poznań: Oficyna Współczesna.
 11. MNiSW (2015). Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030. Pobrane z: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/program-rozwoju-szkolnictwa- -wyzszego-i-nauki-na-lata-2015-2030.html (10.07.2017).
 12. Pluta-Olearnik, M. (2015). Usługi kształcenia na poziomie wyższym - modele i czynniki rozwoju. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, 1, 127-135.
 13. PN-EN ISO 9001 (2015). Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 14. Procedura PS 3 (2014). Audit wewnętrzny. Gdynia: Akademia Morska.
 15. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.07.2007 w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. Dz.U. 2007, nr 164, poz. 1166.
 16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20.09.2016 w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej. Dz.U. 2016, poz. 1529.
 17. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26.09.2016 w sprawie warunków prowadzenia studiów. Dz.U. 2016, poz. 1596.
 18. Sułkowski, Ł. (red.) (2015). Wybrane "dobre praktyki" zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych. Warszawa: Polska Komisja Akredytacyjna. Pobrane z: http://www.pka. edu.pl/wp-content/uploads/2015/08/pAKA_3.pdf (20.07.2017).
 19. Ustawa z 27.07.2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
 20. Wosik, D. (2003). Rola i miejsce akredytacji i certyfikacji w ocenie oraz doskonaleniu jakości kształcenia polskim szkolnictwie wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (21), 86-97.
 21. Wójcicka, M. (red.) (2001). Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny. Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu