BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lasakevic Regina (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Taksonomiczna analiza zrównoważonego rozwoju Litwy w sferze społecznej w latach 2006-2016
Taxonomic Analysis of Sustainable Development of Lithuania in the Social Dimension in 2006-2016
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 114-127, bibliogr. 34 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Ład społeczny, Metoda Z. Hellwiga, Analiza wielowymiarowa, Analiza taksonomiczna
Sustainable development, Social order, Hellwig's method, Multi-dimensional analysis, Taxonomic analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C1, Q01, R11
summ., streszcz.
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
Celem opracowania była ocena zróżnicowania poziomu ładu społecznego w kontekście zrównoważonego rozwoju w okręgach Litwy w latach 2006-2016. Do analizy wykorzystano metody porządkowania liniowego, które pozwoliły na zaprezentowanie dynamiki i trendu zmian poziomu ładu społecznego w badanym okresie. Syntetyczne mierniki ładu społecznego dla okręgów Litwy wyznaczone metodą Hellwiga pozwoliły na porównanie pozycji okręgów pod kątem osiąganego przez nie ładu społecznego. Zaobserwowano wzrost ogólnego poziomu zrównoważonego rozwoju w wymiarze społecznym, przy jednoczesnym wzroście zróżnicowania ze względu na ten wymiar między okręgami Litwy w latach 2006-2016. Najniższy poziom zrównoważonego rozwoju w sferze społecznej w większości okręgów odnotowano w latach 2009-2010 oraz 2014-2015. Najwyższy rozwój sfery społecznej w badanym okresie zaobserwowano w okręgu wileńskim, średni wyższy w okręgu kowieńskim i kłajpedzkim. W opracowaniu wykorzystano dane Departamentu Statystyki Litwy.(abstrakt oryginalny)

The study concerned the assessment of the diversity of the level of social order in the context of sustainable development in the districts of Lithuania in 2006-2016. The use of the linear ordering method allowed to present the dynamics and the trend of changes in the examined period. By constructing synthetic measures of social order for Lithuania's districts, the Hellwig method compared the positions of districts due to the level of social order achieved. Overall, the level of sustainable development in the social dimension for Lithuania's districts in 2006-2016 increased. There was also an increase in the diversity of the level of sustainable development between the districts. The lowest level of sustainable development in the social dimension for the majority of districts was recorded in 2009-2010 and 2014-2015. The highest development of the social sphere in the analysed period was recorded in the Vilniaus district, and a medium-high level in districts Kauno and Klaipedos. The study uses data from the Lithuanian Statistics Department.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barasaitë A., 2016, Darnaus vystymosi principø analizë ir vertinimas, Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius.
 2. Bartniczak B., 2012, Moduł wskaźników zrównoważonego rozwoju w Banku Danych Lokalnych, Wiadomości Statystyczne, nr 9.
 3. Bell S., Morse S., 2000, Sustainability Indicators. Measuring the Immeasurable, Earthscan, London.
 4. Èiegis R., 2004, Ekonomia ir aplink. Subalnasuotos pletros valdymas, VDU leidykla, Kaunas.
 5. Èiegis R., 2008, Darnus ekonomikos vystymasis, Vš¨ Šiauliø universiteto leidykla, Šiauliai.
 6. Darnaus vystymosi tikslai, 2016, Naujienlaiškis #4, Media4Development, eurohouse.lt/wp-content/uploads/2016/12/Naujienlaiskis-4.pdf [dostęp: 08.02.2018].
 7. Dobrzańska B., 2006, Polityka ochrony środowiska, [w:] Obszary integracji Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, red. E. Sulima, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 8. DSL, Departament Statystyki Litwy, http://osp.stat.gov.lt/ [dostęp: 03.02.2018].
 9. Galkute L., 2005, Darnaus vystymosi paradigmos projekcija mokykloje, Acta Paedagogica Vilnensia, 14.
 10. Kozłowski S., 2008, Zrównoważony rozwój - program na jutro, Abrys, Poznań - Warszawa.
 11. Krankalis R., 2010, Darnaus vystymosi strategijos²igyvendinimas Radviliškio rajono švietimo institucijose, Ekonomika ir vadyba. Aktualijos ir perspektyvos, nr 3, www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/ekonomika/2010_3_19.../krankalis_kuciene.pdf [dostęp: 04.02.2018].
 12. Majewska E., 2017, Okresy kryzysu na rynkach strefy euro w latach 2004-2016, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 1.
 13. Malina A., 2014, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Zeszyty Naukowe Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 162.
 14. Mazajevaitë R., 2016, Nacionalinës darnaus vystymosi strategijos ²igyvendinimas Lietuvos apskrityse. Šiauliø ir Telšiø apskrièiø lyginamoji analize, Šiauliø Universitetas, Šiauliai.
 15. Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 16. Morozova O.V., 2009, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w teorii ekonomii, [w:] Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 17. Nowak E., 1990, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. Paulikas V., Lazdinis I., 2006, Darni plëtra - darni visuomenë, Darnaus vystymosi strategija ir praktika, Mokslo darbai, Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius.
 19. Pearce D., 1987, Foundations of an ecological economics, Ecological Modelling, vol. 38.
 20. Perło D., 2014, Modelowanie zrównoważonego rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok.
 21. Perło D., Roszkowska E., 2011, Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji do analizy zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 176.
 22. Ponikowski H., 2007, Metafizyczne dociekania podstaw zrównoważonego rozwoju, [w:] Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, G. Dobrzański, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 23. Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M., 2016, Ocena rozwoju społecznego województw Polski w latach 2005-2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem metody TOPSIS, Ekonomia i Środowisko, nr 2.
 24. Roszkowska E., Karwowska R., 2014, Wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010, Economics and Management, nr 1.
 25. Sachs I., 2004, Inclusive development strategy in an era of globalization, ILO, Geneva.
 26. Słownik DSL, http://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas [dostęp: 05.02.2018].
 27. Sokołowski A., 1984, Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 203.
 28. Strahl D. (red.), 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 29. Štreimikienë D., 2014, Darnus vystymasis. Teorija ir praktika, Vilniaus Universitetas, Vilnius.
 30. Štreimikienë D., Vasiljevienë N., 2004, Etiniai darnaus vystymosi aspektai ir jø ryšys su socialinëmis ir aplinkosauginëmis darnaus vystymosi dimensijomis, Organizaciju vadyba: sisteminiai tyrimai, nr 32.
 31. Tuèas R., 2018, Lietuvos gyventojø amiiaus demografinës strukturos kaitos prognozë 2017-2021 m., Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija, Vilnius, https://www.smm.lt/.../Tucas_R_Demografines_prognozes_SMM_2018_01_18.pdf [dostęp: 05.02.2018].
 32. Uchwała z dnia 19 września 2003 r., Dz. U., nr 89-4029, poz. 1160, z późn. zm.,
 33. Del nacionaines darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir igyvendinimo, https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EAC62D7F8C15/TAIS_396083 [dostęp: 04.02.2018].
 34. Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju (Darnaus vystymosi rodikliai), 2016, DSL, https://osp.stat.gov.lt/darnaus-vystymosi-rodikliai [dostęp: 04.02.2018].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.008.9381
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu